Standpunten

Zoeken

Bestemmingsplannen

De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente de bestemmingsplannen actueel houdt en inspeelt op nieuwe en gewenste ontwikkelingen. Bij inbreidingsplannen (bouwen in een bestaande wijk) vinden wij dat omwonenden zo vroeg als mogelijk mee moeten mogen praten via bijvoorbeeld een gebiedscommissie.

Lees verder

Bezuinigingen

Lees verder

Cameratoezicht

Cameratoezicht kan op specifieke locaties oplossingen bieden. Bijvoorbeeld in tunnels, bedrijventerreinen, OV-haltes of winkelcentra. Wel moet er gezien de hoge kosten van cameratoezicht altijd gekeken worden of andere maatregelen niet slimmer en goedkoper zijn.

Lees verder

Collectieve ziektekostenverzekering

Dankzij een motie van de PvdA, samen met het CDA, is het sinds dit jaar mogelijk voor inwoners met maximaal 110% van het sociaal minimum een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten. Hiermee krijgen zij een korting op de premie voor deze verzekering.

Lees verder

Cultuur

De PvdA pleit voor een cultureel aanbod dat vrij, toegankelijk en divers is. De sociale samenhang in onze gemeente is gebaat bij goed functionerende verenigingen. De PvdA wil de voorwaarden scheppen waarmee verenigingen hun activiteiten kunnen aanbieden aan het groeiend aantal inwoners. Het rijke verenigingsleven is één van de kernwaarden van Pijnacker-Nootdorp met een enorme sociale meerwaarde. Wie zo hard bezuinigd als het huidige college knaagt aan de wortels van deze structuur en snapt niet waar het in Pijnacker-Nootdorp om draait.Wij willen samen met de verenigingen kijken wat reëel is. De PvdA wil in 2014 en verder niet meer bezuinigen op cultuur.

Lees verder

Delfgauw

De PvdA vindt dat voorzieningen zoals het consultatiebureau, bibliotheek, cultuur, sport, scholen en een gemeentelijk loket in alle kernen aanwezig moeten zijn. Dus ook in Delfgauw. Onze dorpen horen levendig en vitaal te zijn. Concentratie van alle activiteit in Pijnacker zal zorgen voor verlies aan een belangrijke kernkwaliteit van onze gemeente, namelijk de sterke gemeenschappen die onze dorpen vormen. Door creatief nieuwe manieren van aanbieden van dit soort diensten in te zetten is dat ook mogelijk. Een mobiel loket, slim delen van ruimte, paspoorten langsbrengen: er is veel mogelijk. De PvdA wil met de verenigingen onderzoeken of voor de kern Delfgauw het principe van het Kulturhus een goede oplossing zou kunnen zijn. De Verbeelding in Pijnacker is jaarlijks dé start van het culturele jaar in onze gemeente. Wij vinden dat ook Delfgauw en Nootdorp hierbij niet overgeslagen mogen worden. De PvdA wil graag samen met de verenigingen aansluitend aan de Verbeelding een startweek organiseren, waarop culturele en sportieve verenigingen zich kunnen presenteren en de inwoners proeflessen kunnen volgen. Nieuwe inwoners kunnen dan ook zien wat er in hun directe woonomgeving aan aanbod is.

Lees verder

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn is een kwestie van beschaving. Ghandi verwoordde dit ooit zo: de mate van beschaving is af te lezen aan de wijze hoe men met dieren omgaat. De PvdA vindt dat respect voor dieren hoort in een fatsoenlijke samenleving. Daarom willen wij regels om het welzijn van dieren te verbeteren.Wilde dieren horen bijvoorbeeld niet in het circus.Als gemeente hebben we een zorgplicht voor zwerfdieren. Wat ons betreft gaat die zorg verder dan de wettelijke twee weken en ondersteunt de gemeente de asiels en dierenambulance in de kosten. Een wethouder met dierenwelzijn in de portefeuille kan de belangen van dieren in onze gemeente goed in de gaten houden en vast aanspreekpunt zijn.In recreatiegebieden moet er voldoende ruimte voor het uitlaten van honden blijven: hierdoor zitten honden en recreanten elkaar niet in de weg en kan iedereen van het groen genieten.

Lees verder

Duurzaamheid

De PvdA wil streven naar een energie-neutraal Pijnacker-Nootdorp in 2020. Dat betekent dat evenveel schone energie wordt opgewekt als wordt verbruikt, zodat de netto CO2 uitstoot nul is. Er liggen kansen voor windenergie, aardwarmte en Koude Warmte Opslag (KWO). De lokale overheid kan de gevraagde omslag niet alleen bewerkstelligen. Het is daarom van groot belang dat de gemeente haar inwoners actief stimuleert om te kiezen voor duurzame alternatieven.

Lees verder

Economie

Met goed lokaal economisch beleid kunnen we grote verschillen maken voor alle inwoners in onze gemeente, door het optimaal afstemmen van economisch en sociaal beleid en via het bevorderen van lokaal ondernemerschap. Ondernemen is vooral een verantwoordelijkheid van de ondernemers zelf, dat moet vooral ook zo blijven. Maar de politiek en de lokale overheid hebben wel een belangrijke rol in de lokale economie. Wij kunnen een belangrijke rol spelen in de stimulering van de lokale economie, bijvoorbeeld door het bieden van (technologische) infrastructuur, goed onderwijs, het stimuleren van innovatie en duurzaamheid. De ondernemers, politiek en lokale overheid moeten samen werken aan een sterke lokale economie, als basis voor een sterke, vitale en bruisende gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Lees verder

Fietsen

Het fietsgebruik moet gestimuleerd worden. De PvdA gaat er voor zorgen dat de fietspaden goed onderhouden blijven: veilig en goed verlicht en zoveel mogelijk gescheiden van het autoverkeer. Ook moeten er voldoende mogelijkheden zijn om de fiets overdekt te stallen. De PvdA wil het recreatief gebruik van groen in de gemeente bevorderen door de bereikbaarheid te verbeteren via het aanleggen van wandel- en fietspaden.

Lees verder

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden

Het aangaan van gemeenschappelijke regelingen is voor onze gemeente van belang vanwege het kunnen uitvoeren van grensoverschrijdende opgaven, het kunnen uitvoeren van wettelijke taken, vergroten van onze bestuurskracht en positie in de regio, gebruik maken van middelen en expertise en mogelijk ook kostenbesparing. Zeker bij de decentralisaties, waardoor het takenpakket van de gemeente erom toeneemt is het van belang om met andere gemeenten samen te werken. Een groot nadeel van het aangaan van een gemeenschappelijke regeling is het verlies van grip op de uitvoering van onze taken: daarom moeten we bij elke nieuwe regeling goed nadenken of de voordelen opwegen tegen de nadelen.

Lees verder

Glastuinbouw

We willen concentratie van hoogwaardige glastuinbouw in een beperkt aantal gebieden. We werken mee aan verdere versterking van de duurzame glastuinbouw met aandacht en stimulatie van energieprojecten en werkgelegenheid.

Lees verder

Horeca

De PvdA wil ruim baan geven aan de ontwikkeling van de horeca in onze gemeente. De Dorpstraat in Nootdorp en de nieuwe bestemming van het Witte Huis in Pijnacker zijn prima voorbeelden van hoe onze gemeente zich ook op dat vlak ontwikkelt tot een gezellige, dorpse plek waar ook een natje en een droogje kan worden genuttigd, door jong en oud. Wij willen meewerken aan de vestiging van leuke, kwalitatief goede horecaondernemingen op de plekken waar dat gewenst is. Een ruimhartig vergunningenbeleid daar waar het anderen niet stoort is daarbij gewenst. De PvdA steunt het experiment van variabele sluitingstijden.

Lees verder

Jeugd

Centrum voor jeugd en gezin Om de grote hoeveelheid jeugd in onze gemeente op een goede manier te kunnen ondersteunen bij het opgroeien, willen wij dat in elke kern van de gemeente een Centrum voor Jeugd en Gezin blijft. Hier kunnen gezinnen, ouders kinderen en jongeren terecht voor al hun vragen op het gebied van

Lees verder

Jeugdwerkloosheid

Door de economische crisis dreigen veel jongeren werkloos te raken. De PvdA doet er alles aan om dit te voorkomen maar toch zullen er jongeren zijn diehun baan verliezen of moeizaam een baan vinden. De PvdA stelt alles in het werk om jongeren een toekomst op de arbeidsmarkt te bieden. Hun talenten mogen niet verloren gaan door langdurige werkloosheid.

Lees verder

Mededelingen vanuit de afdeling

Hier staan berichten vanuit het bestuur en fractie over zaken die de afdeling aangaan

Lees verder

Natuur

De PvdA is trots op de grote hoeveelheid groen binnen de gemeentegrenzen. Het groen maakt Pijnacker-Nootdorp anders dan onze buurgemeenten. Het karakteristieke landschap in de gemeente en de bijzondere natuurgebieden als de Ackerdijkse plassen en het krekengebied in het Bieslandse bos verdienen aandacht en bescherming. Wat groen is, moet groen blijven. Dat geldt ook voor onze natuurlijke omgeving. Groen heeft voor Pijnacker-Nootdorp meerdere belangrijke functies en is daarom van onschatbare waarde. We moeten er daarom zeer zuinig op zijn. Groen dat eenmaal verdwenen is, komt nooit meer terug! In gebieden met een grote natuurwaarde moet de natuurfunctie goed tot zijn recht kunnen komen.

Lees verder

Nootdorp

Lees verder

Onderwijs

Voor ons staat centraal dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen, zowel op school als thuis. Elk kind heeft talenten, het is aan kinderen, ouders, scholen en de gemeente samen om deze talenten tot bloei te laten komen. Kinderen die extra aandacht nodig hebben, zowel zorgleerlingen als plusleerlingen moeten deze kunnen krijgen. Een belangrijke taak van de gemeente is daarbij dat de kwaliteit van de scholen en het onderwijs gevolgd wordt en waar nodig maatregelen volgen om achteruitgang bij te sturen.

Lees verder

Pijnacker

Lees verder

Recreatie

Lees verder

Sport

In de afgelopen raadsperiode zijn op het gebied van sport ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Het profijtbeginsel is ingevoerd en sportaccommodaties zijn up to date gebracht. De PvdA vindt daarom verdere bezuinigingen op het gebied van sport in de komende raadsperiode niet acceptabel. Wij vinden dat meer gebruik moet worden gemaakt van sportcombinatiefunctionarissen.  Naast sporten is het ook belangrijk dat onze inwoners meer bewegen. De openbare ruimte dient zo te worden vormgegeven dat deze uitnodigt om de fiets en de benenwagen te nemen in plaats van de auto te pakken. Jong geleerd is oud gedaan, kindlinten waarlangs kinderen veilig naar school en speelplekken kunnen komen zijn belangrijk, ook voor hun zelfstandigheid. Veel unieke evenementen draaien op vrijwilligers. Een nota over sport en cultuur moet daarom niet over de vrijwilligers en professionals heen, maar in samenspraak met hen tot stand komen.Onze drie kernen hebben nog steeds een min of meer dorps karakter met bewoners die professioneel en/of in hun vrije tijd actief bezig zijn met sport en cultuur. Onze gemeente heeft een aantal unieke evenementen waarmee we ons in de regio onderscheiden, zoals de Verbeelding, de 12 Inch-race, de Dobbeplasloop en de Rabobank Run Bike Run. Daar kunnen we trots op zijn.

Lees verder

Subsidies

Wij geven subsidie aan organisaties, of dit nu professionele organisaties of verenigingen zijn doet ons er niet toe, die bijdragen aan: • het versterken van de samenleving, bijdragen aan en sterke Civil Society • de maatschappelijke participatie van onze inwoners vergroten die dit nodig hebben en zelf nodig achten • de ontwikkeling van onze inwoners: mensen in beweging zetten • verbinding in de samenleving ontstaat: mensen elkaar ontmoeten, mensen elkaar gaan respecteren en waarderen, mensen voor elkaar gaan zorgen • bruis: dat de gemeente een aantrekkelijke plek is en blijft om in te leven

Lees verder

Veiligheid

Pijnacker-Nootdorp is een veilige gemeente. Daar is door de colleges waarvan de PvdA de laatste perioden deel uitmaakte hard aan gewerkt. We voelen ons veiliger dan de gemiddelde Nederlander. Onze inwoners geven een 7,3 voor veiligheid in de buurt en een 7,6 voor leefbaarheid. Veiligheid blijft van groot belang. Veiligheid hangt nauw samen met leefbaarheid. Leefbaarheid heeft te maken met het tegengaan van verrommeling: geen vuil op straat, geen overlast van honden- en paardenpoep, geen graffiti. Leefbaarheid betekent dat een wijk er schoon en verzorgd uitziet. Dat zorgt voor een veilig gevoel bij de bewoners in de wijk. Veiligheid en leefbaarheid gaan ook over repareren van losliggende stoeptegels, afwezigheid van overlast veroorzakende jongeren, aanwezigheid van een makkelijk te benaderen wijkagent en een eenvoudig bereikbaar gemeentebestuur.

Lees verder

Verkiezingen

Lees verder

Weekverslagen

Lees verder

Werk

De PvdA wil meer mensen aan het werk. Voor mensen die al lang aan de kant staan, investeren we in nieuwe banen. Jongeren tot 27 jaar zitten niet thuis, maar zijn op school of aan het werk. De PvdA eist werkgelegenheid die zich kenmerkt door hoogwaardige arbeidsplaatsen én door voldoende arbeidsplaatsen voor laaggeschoolden. De PvdA zorgt ervoor dat de gemeente mensen die ontslagen dreigen te worden in een vroeg stadium helpt naar ander werk of een opleiding.

Lees verder

Windenergie

Wij zijn voor duurzame energie. Maar niet overal passen windturbines. Er is een geschikte locatie op het bedrijventerrein van Heron die nu ten onrechte buiten de bestemmingsplannen gehouden wordt. Hier is geen overlast voor omwonenden of natuur. Daar zou prima een windmolen kunnen staan. Alle andere locaties in onze gemeente, zoals bij de Dobbeplas of in de Balij zijn volgens ons minder geschikt.

Lees verder

Winkelcentra en Bedrijventerreinen

De PvdA gaat voor een goed aanbod van verschillende winkels met lokale en landelijke ondernemers; geen eenheidsworst maar verscheidenheid, ook als het gaat om supermarkten. De kwaliteit van bedrijventerreinen is voor ons een speerpunt, met aandacht voor lokale ondernemers. Voor deze terreinen komt, als het aan ons ligt, parkmanagement, een beheerorganisatie en een veiligheidskeurmerk (KVO).

Lees verder

Wonen

De woningmarkt zit in het slop. De PvdA wil dat er in onze gemeente op korte termijn voldoende betaalbare woningen, vooral voor jongeren, starters en in de sociale huursector komen en dat we een woningvoorraad hebben die aansluit op de wensen van onze inwoners en van mensen die in de toekomst in onze gemeente willen komen wonen.

Lees verder

Zorg

Wij willen een actieve gemeente die mensen verbindt: zorg dichtbij onze inwoners.

Lees verder