Veiligheid

Pijnacker-Nootdorp is een veilige gemeente. Daar is door de colleges waarvan de PvdA de laatste perioden deel uitmaakte hard aan gewerkt. We voelen ons veiliger dan de gemiddelde Nederlander. Onze inwoners geven een 7,3 voor veiligheid in de buurt en een 7,6 voor leefbaarheid. Veiligheid blijft van groot belang. Veiligheid hangt nauw samen met leefbaarheid. Leefbaarheid heeft te maken met het tegengaan van verrommeling: geen vuil op straat, geen overlast van honden- en paardenpoep, geen graffiti. Leefbaarheid betekent dat een wijk er schoon en verzorgd uitziet. Dat zorgt voor een veilig gevoel bij de bewoners in de wijk. Veiligheid en leefbaarheid gaan ook over repareren van losliggende stoeptegels, afwezigheid van overlast veroorzakende jongeren, aanwezigheid van een makkelijk te benaderen wijkagent en een eenvoudig bereikbaar gemeentebestuur.

Veiligheid begint bij preventie. Groepsgericht en persoonsgericht. Veiligheid is geen zaak van politie en justitie alleen. Samenwerking tussen gemeente, woningbouwcorporaties, welzijns- en (jeugd)zorginstellingen, brandweer, politie en onderwijs is van groot belang. De wijkagent is de sleutelfiguur en de gemeente regisseert en brengt betrokkenen bijeen. De gemeente activeert en verbindt. Van alle betrokkenen vragen we om instellingsgebonden grenzen los te laten en creatief en onorthodox bij te dragen aan een doeltreffend lokaal veiligheidsbeleid. Stop met elkaar te beconcurreren. Veiligheidsbeleid heeft alleen zin als ook bewoners en ondernemers hierbij betrokken zijn. Wanneer het om veiligheid gaat wil de PvdA preventie waar dat kan en hard ingrijpen waar het moet.

De PvdA vindt dat veiligheidsbeleid gaat over afstemming, samenwerking en een goede balans tussen voorkomen (preventie) waar het kan en handhaven (repressie) waar dat moet.

 Wij staan voor een gezamenlijke aanpak door gemeente, woningbouwcorporatie(s), brandweer, politie en anderen om de veiligheid, die de leefbaarheid en het woongenot in de wijken zal behouden en verbeteren.

 Wij betrekken wijkbewoners bij het veiligheidsbeleid. Bij het bedenken en bij de uitvoering. We vragen bewoners welke problemen zij in hun wijk ervaren, hoe die moeten worden aangepakt en wat zij hier zelf aan kunnen doen. Elke wijk wordt gevolgd met een wijkveiligheidsmonitor.

 De wijktoezichtinitiatieven in de wijken Klapwijk en Koningshof bewijzen hun nut. Bewoners voelen zich daar veiliger. Waar mogelijk willen we die ook in andere wijken stimuleren.

Woninginbraken

 Gemeente, politie en woningcorporaties voeren gerichte acties uit in wijken waar (veel) woninginbraken hebben plaatsgevonden. Een combinatie van preventie, repressie en nazorg.

Overlast en geweld

 Gemeente, politie en ondernemers werken samen aan een veilige horeca. Intimidatie, vernieling en openbaar dronkenschap worden gezamenlijk aangepakt.

 We pakken overlast, intimidatie en criminaliteit van jongeren aan langs drie wegen: via de thuiscultuur (aanspreken van ouders), via de straatcultuur (aansprakelijk stellen van ouders

voor schade veroorzaakt door hun kinderen) en via de schoolcultuur (voorkomen van schooluitval).

 Scooteroverlast moet worden bestreden door politie en justitie. Dit betekent ook dat er controle op opgevoerde scooters moet plaatsvinden.

Fietsendiefstal

 Wij willen dat fietsendiefstal goed wordt aangepakt. Bewaakte fietsenstallingen bij elk Randstadrailstation en voldoende veilige plekken om de fiets te stallen in winkelcentra zijn hiervoor nodig.

Veilige winkelstraten en bedrijventerreinen

 Voor een succesvolle aanpak van winkelcriminaliteit is contact tussen politie en ondernemers belangrijk. De gemeente voert de regie en stuurt aan op adequate inzet van politie in de winkelcentra, zoals snelle aanrijtijden, contact met de wijkagenten en het organiseren van extra toezicht tijdens risicomomenten.

 Wij zijn er voor dat geprepareerde voorwerpen (jassen en tassen), waarmee beveiligde artikelen worden gestolen zonder dat het alarm afgaat, in de Algemene Politieverordening (APV) worden verboden. Zo maken we het de georganiseerde criminaliteit moeilijker. Overlast aanpakken. De PvdA wil de vrije ruimte bij de politie-inzet die de gemeenteraad heeft, blijven inzetten om de meest hinderlijke overlast voor de burgers aan te pakken: kleine criminaliteit, vandalisme en hufterig gedrag.

Wat hebben we de afgelopen 4 jaar bereikt:

 De PvdA heeft het Wijkgericht Werken steeds volop gesteund en vindt dat het succes niet moet stoppen na de proef. Overal in onze gemeente moet wijkgericht werken worden ingevoerd. Dat zorgt voor een goede betrokkenheid bij en deelname van mensen aan de leefbaarheid in hun buurt.

 De PvdA heeft de vorming van de driemensschappen van meet af aan ondersteund: de wijkagent, de jongerenwerker en de wijkmanager van de gemeente in iedere kern houden korte lijnen met elkaar. Deze aanpak is zeer effectief gebleken. Zo komen spanningen en problemen zo vroeg mogelijk in beeld en kan snel en adequaat aan oplossingen worden gewerkt.

 De PvdA heeft ervoor gezorgd dat gemeentelijke handhavers worden ingezet op overlast door zwerfvuil, milieuvervuiling, hondenpoep en foutparkeren.