Duurzaamheid

De PvdA wil streven naar een energie-neutraal Pijnacker-Nootdorp in 2020. Dat betekent dat evenveel schone energie wordt opgewekt als wordt verbruikt, zodat de netto CO2 uitstoot nul is. Er liggen kansen voor windenergie, aardwarmte en Koude Warmte Opslag (KWO). De lokale overheid kan de gevraagde omslag niet alleen bewerkstelligen. Het is daarom van groot belang dat de gemeente haar inwoners actief stimuleert om te kiezen voor duurzame alternatieven.

 

Bedrijfsleven en duurzaamheid

Ook het bedrijfsleven moet uitgedaagd worden om haar bedrijfsprocessen duurzaam in te richten.

De gemeente geeft het goede voorbeeld door nieuwe bedrijfsterreinen energievriendelijk in te richten. Energielessen op scholen

Omdat jong geleerd nog altijd oud gedaan betekent, pleit de PvdA voor energielessen op scholen.

Duurzaam bouwen

Op de nieuwe woningbouwlocaties en bedrijventerreinen van onze gemeente wordt steeds duurzamer gewerkt. De PvdA wil blijven investeren in duurzame maatregelen zoals het beperken van het energiegebruik in woningen, duurzaam inkopen, duurzaam bouwen met duurzame materialen, duurzaam waterbeheer en een duurzame ruimtelijke ordening.

Windenergie en windmolens in onze gemeente

Wind is één van de meest rendabele bronnen van duurzame energie. De PvdA wil dat de gemeente actief op zoek gaat naar plaatsen voor windmolens waarbij het aangezicht van de gemeente zo min mogelijk wordt aangetast. Ook het gebruik van miniwindmolens door particulieren moet gestimuleerd worden. De PvdA wil dat bij aanleg van nieuwe energievoorzieningen zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de toekomstige aanleg van een grootschalig warmtenetwerk om vraag en aanbod naar warmte uit te kunnen wisselen.

Duurzaam omgaan met de natuur

Duurzaamheid gaat ook over hoe je met het groen in de gemeente omgaat. De PvdA vindt dat de ruimtelijke inrichting van de gemeente zich moet richten op het verbinden van groengebieden en het aansluiten op het groene buitengebied van de gemeente, zodat de natuur robuuster is en kwetsbare dieren- en plantensoorten beter tegen de dreigingen van de oprukkende stad bestand zijn.

Afval

Afval en duurzaamheid horen ook bij elkaar. De tarieven van de afvalstoffenheffing moeten wat ons betreft gedifferentieerd worden. Hoe meer afval je produceert, hoe meer je betaalt. Dit is een goede prikkel om bewuster om te gaan met onze afvalproductie.