Door Amarins Komduur-Daems op 1 november 2015

Nieuws uit de fractie van week 42, 43 en 44

De gemeenteraad heeft over de begroting 2016-2019 gesproken. Speerpunten voor de PvdA-fractie zijn tegengaan van armoede, aanpakken van de krapte sociale huurwoningen en zorgen over alcoholgebruik onder onze jeugd. Opvallend was de door de gemeenteraad breed gedeelde oproep om een meer sociale beleid door de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw.
Motie PvdA voor armoedeconferentie aangenomen
We lijken rijk als gemeente Pijnacker-Nootdorp met onze sluitende begroting en dalende schuld. Maar ondertussen wonen hier 800 kinderen in armoede. De PvdA blijft grote zorgen houden of het beleid en de regelingen die wij met elkaar maken en vaststellen, wel onze inwoners bereiken die dit het hardste nodig hebben. 37% van de Nederlanders heeft financiële problemen en dat geld zeker ook voor onze inwoners tot 110% van het sociaal minimum. Wij hebben meerdere keren aandacht gevraagd voor het veel te weinig gebruik dat er van de Bijzondere Bijstand wordt gemaakt. Maar 45% van deze groep inwoners maakt gebruik van 1 van de regelingen. Het budget dat wij hebben om deze groep inwoners met de smalste beurs tegemoet te komen wordt steeds niet opgemaakt. Dit terwijl de groep inwoners met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum juist groeit, het aantal stijgt in absolute en relatieve zin. Wij weten allemaal dat dit komt door drie redenen: schaamte, ze kennen het bestaan van de regelingen niet of doordat de procedure te ingewikkeld is. Dat moet toch niet mogelijk zijn in een gemeente, waar we er trots op zijn dat we elkaar kennen en naar elkaar omkijken? De motie van de PvdA om een armoedebijeenkomst te organiseren, waarin met onze inwoners, de adviescommissie Werk en Inkomen, maatschappelijke partners, verenigingen en ondernemers dit probleem besproken wordt en met elkaar concrete oplossingen aangedragen worden om armoede onder onze inwoners tegen te gaan werd mede ondertekend door D66, GroenLinks, Eerlijk Alternatief, CDA, CU-SGP, Liberaal Lokaal en Trots Pijnacker-Nootdorp. De motie is bijna unaniem aangenomen: alleen de VVD stemde tegen, omdat volgens de VVD armoede geen groeiend probleem is in onze gemeente.
Wethouder verrast PvdA positief op gebied sociale woningbouw
Pijnacker-Nootdorp is een gemeenschap met inwoners die initiatiefrijk zijn, goed voor zichzelf zorgdragen en veel met elkaar doen. Wij vinden belangrijk dat iedereen in deze samenleving meedoet. Dat betekent, vindt de PvdA, ook dat iedereen in onze gemeente een woning zou moeten kunnen kopen of huren. Dat is helaas nu niet het geval. Op een sociale huurwoning moet je hier gemiddeld bijna vier jaar wachten. Tenzij je een woning in de prijsklasse tot E401,- wilt: daar is niet eens aanbod! Zelfs met een modaal inkomen is het lastig om in onze gemeente een woning te vinden. Deze mensen verdienen teveel voor een sociale huurwoning, maar te weinig om te kunnen kopen. Terwijl we in de Toekomstvisie met elkaar hebben afgesproken dat alle onze inwoners een lokale wooncarrière moeten kunnen doorlopen. Hoog tijd om het tekort aan te pakken. Dat het kan, bewijst bijvoorbeeld de gemeente Almere die een prijsvraag uitschreef voor de realisatie van energiezuinige huizen onder de 550 euro: er kwamen 20 plannen van ontwikkelaars die dit wilden doen. Marieke van Bijnen gaf in haar inbreng dan ook aan dat de PvdA-fractie uitkijkt naar door de door het  College  aangekondigde aanpak van deze lokale krapte. In de beantwoording door het College verraste wethouder Piet Melzer de gemeenteraad positief door aan te geven druk bezig te zijn met betaalbare huurwoningen. Hij benoemde het tekort aan betaalbare woningen en anders dan het College voorheen aangaf, ziet deze wethouder het niet alleen als een taak voor Rondom Wonen, Staedion en Vestia maar heeft hij laten weten het gesprek aan te gaan met zowel woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars, ook die nog niet in onze gemeente actief zijn om te zorgen dat het tekort wordt aangepakt. De PvdA is blij met dit positieve signaal.
PvdA wil debat organiseren over Alcoholbeleid
De fractie van de PvdA maakt zich, samen met vele professionals en ouders in onze gemeente, zorgen om het alcoholgebruik onder onze jeugd. Uit de cijfers van de JeugdGezondheidsZorg blijkt dat vele ouders zich zorgen maken. In 2013 is de gemeente gestart met een streng alcoholbeleid. De fractie van de PvdA wil dat het alcoholbeleid- in samenspraak met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties- geëvalueerd wordt en vanuit daar met elkaar wordt bekeken welke mogelijkheden wij als gemeenschap hebben om dit- helaas nog steeds groeiende probleem- met elkaar aan te kunnen pakken. De PvdA wil in de komende tijd samen met D66 een debat organiseren over dit onderwerp over de mogelijkheden die we verder nog kunnen bedenken om dit probleem tegen te gaan.
Complimenten van PvdA-fractie voor de inzet voor vluchtelingen
Marieke van Bijnen bracht namens de fractie complimenten uit aan het college van B&W, ambtelijke organisatie,  vele vrijwilligers, Rode Kruis, Speelgoedbank, Viergang, sportverenigingen en nog veel meer mensen betrokken bij de crisisopvang van vluchtelingen. Solidariteit! Onze fractie zou graag zien dat wij als gemeente, nog steeds betrokken blijven bij het vluchtelingenprobleem. Mocht er nog een keer een verzoek komen, dan kunnen wij nog een keer met z’n allen hulp bieden. Omkijken naar elkaar, zorgen voor elkaar is belangrijk en blijft belangrijk. Onze inwoners, organisaties, politiek en ambtelijke organisatie hebben afgelopen week bewezen dat wij dat met elkaar kunnen. Dat is ook de basis van ons hoofdlijnenakkoord ‘Samen Doen’. Het lijkt ons heel zinvol om ook een keer in onze gemeente een gesprek te voeren over de wijze waarop wij omgaan met kleine en grote burgerinitiatieven in de gemeente, hoe we deze initiatieven kunnen stimuleren en wat de rol van de gemeenteraad hierin is. We hebben dit aan het begin van onze raadsperiode zo mooi opgeschreven in het hoofdlijnenakkoord, maar we zijn sindsdien als raad vooral met de reguliere P&C- cyclus bezig. Hoe pakken we onze mooie plannen op?
Gemeente Pijnacker-Nootdorp geeft het voorbeeld van goed werkgeverschap
De PvdA-fractie heeft de gemeente gefeliciteerd met de tweede plaats als beste werkgever in de publieke sector tot 1000werknemers. Wij zijn blij met deze erkenning van het goede personeelsbeleid van onze gemeente en we zien dit ook als een mooi voorbeeld van goed werkgeverschap voor onze bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Begrotingsdebat, brede roep om meer sociaal beleid gemeente
Ook andere fracties gaven aan dat er meer haast gemaakt moet worden met betaalbare woningbouw in onze gemeente. Raadsbreed was de steun voor het behoud van de rotonde die de provincie wil weghalen op de N470 nabij Keijzershof zodra de Komkommerweg aangesloten wordt. Dit is onnodige besteding van gemeenschapsgeld, onnodige verstoring van de natuur door de aanleg van een extra parallelweg, verslechtering van de bereikbaarheid van Oude Leede en een verslechtering van de verkeersafwikkeling in Keijzershof. Er is door de fracties van PvdA, D66, CDA en VVD al stevig gelobbyd bij hun collega’s in de provincie en ook het College heeft toegezegd zich in te zetten voor behoud van de rotonde. Een motie om zo snel mogelijk bestuurlijk overleg te organiseren over deze rotonde is raadsbreed aangenomen en onderstreept hoe belangrijk de raad het behoud van de rotonde vindt. GroenLinks diende een motie in om extra ambtenaren in te zetten om Pijnacker-Nootdorp zo snel mogelijk klimaatneutraal te krijgen. Alleen Partij voor de Dieren en GroenLinks steunden deze motie. Liberaal Lokaal diende een motie in om bij de uitwerking van de agenda’s uit het raadsbreed hoofdlijnenakkoord te verkennen of instrumenten als buurbegrotingen en budgetmonitoring een bijdrage kunnen leveren aan de gewenste betrokkenheid van inwoners. De motie is niet aangenomen, alleen Liberaal Lokaal, GroenLinks en PvdA waren voor deze motie. De Partij voor de Dieren diende samen met GroenLinks een motie in om de dierveiligheid te vergroten op de N470 en N471. Alleen deze twee fracties stemden voor de motie. De Partij voor de Dieren en GroenLinks dienden ook een motie in om meer plantaardige hapjes te serveren tijdens gemeenteborrels en –recepties en om geen bedreigde diersoorten als paling en tonijn te serveren. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid was ook de PvdA voor deze motie. Met alleen de stemmen van PvdD, PvdA en GroenLinks voor deze motie is de motie verworpen door de gemeenteraad. De Partij voor de Dieren diende samen met de PvdA een motie in om inwoners meer te betrekken bij de vergroening van buurten. Nadat de wethouder had aangegeven dat in het wijkgerichte beleid van de gemeente inwoners juist ook bij de groene inrichting worden betrokken is de motie ingetrokken. Ook de motie om verstening tegen te gaan is ingetrokken omdat dit al aangepakt wordt naar aanleiding van de eerder aangenomen motie over ‘Operatie Steenbreek’ om de verstening van de tuinen en buitenruimte tegen te gaan.
Besluitvormende raad op 29 oktober, ecologische verbindingszone en Dobbeplas
De gemeenteraad heeft van 19 tot 26 oktober herfstreces gehad en niet vergaderd. De eerste raadsvergadering na het herfstreces vond plaats op 29 oktober en was een ultrakorte, met slechts één ingediende motie.  Deze werd ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren, Eerlijk Alternatief en PvdA  en ging over de Zuideindseweg 56c in Delfgauw. In het ontwerpbestemmingsplan wordt de bouw van twee vrijstaande woningen mogelijk gemaakt. Dit kan ten koste gaan van de ecologische verbindingszone en een pad dat nu veel gebruikt wordt door bewoners, ruiters, wandelaars en hondenbezitters. Na een toezegging van de wethouder te kijken of het mogelijk is de verbinding beter te beschermen is de motie ingetrokken in was de gemeenteraad binnen 20 minuten klaar met de vergadering. De zienswijze over de Dobbeplas was geen punt van discussie meer na een goede bespreking eerder deze maand in de oordeelsvorming. Het was een mooi stukje vergadering tijdens de oordeelsvormende vergadering van 8 oktober, toen het over de Dobbeplas ging. De provincie Zuid-Holland wil zich terugtrekken uit het recreatieschap  Dobbeplas (maar we evenveel blijven betalen) en nu ging het erom hoe het beheer in de toekomst zou worden geregeld. Wij hadden tijdens de beeldvormende vergadering hadden aangegeven, dat er een brief van de gemeente aan het huidige bestuur van het recreatieschap lag, waar geen touw aan viel vast te knopen. Na onze inbreng vond de wethouder dat klaarblijkelijk ook en had een nieuwe brief aan de raad gemaakt vóór de oordeelsvormende vergadering, die heel veel beter was. Chapeau! Maar wat ons nog vrolijker stemde (zo’n brief is tenslotte toch vooral een papieren overwinning) was dat Jaap van Staalduine onze suggestie om inwoners, ondernemers en verenigingen bij het beheer van de Dobbeplas te betrekken omarmde. Dus als het even meezit kunnen we zorgen, dat die Dobbeplas echt van ons allen wordt en hebben we wellicht straks een gebied wat van Klein Delfgauw tot Zoetermeer rijkt, waar we als dorpen zorgen voor een goed beheer en een goed gebruik. Krijgen we niet alleen Bieslands rund, maar ook de Dobbe-kanotocht? Nu nog zorgen, dat die waterkwaliteit wat beter wordt!

 

Namens de fractie,

Amarins Komduur-Daems

 

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems