Nota sport en bewegen en nu aan slag!

Door Jan-Willem Maas op 17 november 2017

Onze fractie is blij dat de Nota sport en bewegen in de raad besproken kan worden en dat alle partijen die hierbij betrokken zijn geweest zich hierin kunnen vinden. In het bijzonder de sportraad die aangegeven heeft dat zowel bij de ambities ‘sport als doel’ en ‘sport als middel’ aanpassingen zijn doorgevoerd. Tekstueel kleine aanpassingen, waar echter een wereld achter verschuil gaat.

Waar onze fractie nog wel aandacht voor wil vragen is het volgende. Wij worden gezamenlijk eigenaar van de sportnota. Om de maatschappelijke doelen te bereiken, door sport als middel in te kunnen zetten vinden wij het van groot belang dat er vanuit de gemeente een medewerker pro-actief met deze sportnota aan de slag gaat. Hiermee wordt de trekkersrol actief bij de gemeente neergelegd. Dan kan de voortgang van het behalen van de doelen goed worden bewaakt. Op deze manier worden de sportverenigingen en maatschappelijke organisaties goed ondersteund bij de uitvoering van de doelen uit de sportnota. Daarnaast liggen er nog veel kansen om aan te sluiten bij landelijke en regionale programma’s op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Hier kunnen we met elkaar nieuwe ideeën opdoen en er zijn zelfs allerlei subsidies en tools beschikbaar precies om de doelstellingen uit de nota te kunnen realiseren. De belangrijkste subsidiemogelijkheid is de Sportimpuls van ZonMW. De medewerker zou dit actief onder de aandacht kunnen brengen van de sportverenigingen en maatschappelijke organisaties, de nieuwe aanvraagmogelijkheid start per januari 2018.

Goede voorzieningen

Ook willen wij aandacht vragen voor de plannen rondom de inventarisatie van de binnen sportvoorzieningen. Tijdens een door de sportraad georganiseerde bijeenkomst hebben wij met veel verenigingen gesproken die hiervan gebruik maken. De algehele teneur was dat er vrij veel onvrede was over de staat van deze voorzieningen. Met name de Jan Janssen sporthal kwam vaak ter sprake. Mijn fractie vind dan ook dat het voorgestelde onderzoek niet kan wachten tot eind 2018 waarvan dan de resultaten pas in 2019 besproken gaan worden. Ons voorstel is om dit meet prioriteit te geven en naar voren te schuiven.

Alle kernen tellen mee

Als laatste vragen wij aandacht voor de kern Delfgauw. Waar, zoals bekend, veel onvrede is als het gaat om de sportfaciliteiten. Wij zouden willen dat we Delfgauw serieus nemen en nog meer gaan luisteren naar de gevoelens die daar leven. Dit kan door bijvoorbeeld als gemeente verantwoordelijkheid te nemen voor een sportvereniging buiten onze gemeente waar een groot deel van de leden uit Pijnacker-Nootdorp komen. Dit betekent dan uiteraard ook dat deze verenigingen die niet binnen onze gemeentegrenzen liggen zich verbinden met de nieuwe doelstellingen vanuit de nota sport en beweging. En wij verwachten dan ook dat deze verenigingen deze nieuwe doelen ondersteunen.

Jan-Willem Maas

Jan-Willem Maas

Mijn naam is Jan-Willem Maas, ik ben 50 jaar. Met mijn vrouw en twee kinderen woon ik met heel veel plezier in Tolhek in Pijnacker. De belangrijkste reden voor mij om te kiezen voor een partij als de PvdA is dat ik het belangrijk vind dat iedereen mee kan doen. Eigen verantwoordelijkheid is belangrijk, maar

Meer over Jan-Willem Maas