Inbreng Programmabegroting

Door Marieke van Bijnen op 9 november 2017

Marieke van Bijnen pleitte 7 november tijdens de behandeling van de begroting voor een onderzoek naar het hoge gebruik van GGZ- hulp door kinderen en jongeren. Hiervoor werd een motie aangenomen.

Daarnaast kreeg zij de handen op elkaar voor een evaluatie van het programma dat het college de afgelopen vier jaar heeft uitgevoerd naar aanleiding van het hoofdlijnen akkoord “Samen doen”.

Hieronder staat de complete inbreng.

Vanavond blikt de PvdA terug op de voor ons belangrijke politieke successen die in deze raadsperiode behaald zijn. In deze raadsperiode is het gelukt om een veel socialer beleid te voeren in onze gemeente. De rijksoverheid zorgde voor extra geld om kinderen die opgroeien in armoede te ondersteunen. Dit geld wordt- op initiatief van onze raad- gebruikt om een Kindpakket samen te stellen, waardoor kinderen kunnen sporten, culturele activiteiten kunnen ondernemen, schoolspullen kunnen aanschaffen en kleding kunnen kopen. Allemaal belangrijke dingen om volwaardig mee te kunnen doen. Ook zijn wij blij dat onze inwoners vanaf volgend jaar gebruik kunnen maken van de Rotterdampas, zodat onze inwoners- jong en oud- allerlei activiteiten gaan ondernemen. Hierdoor gaan onze inwoners zichzelf nog verder ontwikkelen en nieuwe mensen ontmoeten.

 

Regie voor onze inwoners en zorg die hen verder helpt

Bijna drie jaar geleden vonden de decentralisaties plaats. In veel gemeenten in Nederland wordt dit jaar stilgestaan bij of deze transitie het gewenste succes gehad heeft. In een stuk van Pieter Hilhorst en Jos van der Lans op de website van socialevraagstukken.nl stellen zij dat er- bij gemeenten- vooral gekeken wordt naar of de bezuiniging gerealiseerd is en of er organisatorische veranderingen hebben plaatsgevonden. Maar het gesprek moet vooral gaan over of mensen meer de regie hebben gekregen over hun eigen leven en of zij meer te zeggen hebben gekregen over de hulp die zij nodig hebben om verder te komen. Deze laatste vragen zouden- wat ons betreft- ook het uitgangspunt moeten zijn in de wijze waarop door onze gemeente sturing wordt gegeven aan het sociaal domein. Hebben mensen meer regie? Helpt de geboden zorg hen verder? De regie bij onze inwoners beleggen vinden wij heel belangrijk, omdat onze inwoners zelf weten wat goed voor hen is. Ook sluit de geboden zorg dan veel beter op de hulpvraag van onze inwoners aan. Daarmee wordt de inzet veel effectiever en daardoor vast ook een stuk goedkoper. Om deze reden zijn wij nog steeds groot voorstander van het persoonsgebondenbudget (PGB). Wij hebben nog steeds het gevoel dat er vanuit onze gemeente liever zorg in natura biedt dan een PGB, dat betreuren wij.

 

Niet alleen inwoners moeten vrijheid en regie terugkrijgen ook professionals. Daarom zijn wij groot voorstander van het nieuw ingestelde maatwerkbudget. Hierdoor krijgen professionals de ruimte- om samen met de zorgvragende inwoners- een creatieve en passende oplossing te vinden.

 

Het keukentafelgesprek is het vertrekpunt om goed kennis te maken met de zorgvrager, aan te sluiten bij eigen kracht en iemand de vrijheid te geven om zelf te regie te blijven voeren. Er bereiken ons signalen dat er nog veel te weinig gebruik wordt gemaakt van de aanwezige onafhankelijke cliëntondersteuners bij deze gesprekken. De cliëntondersteuners kunnen de zorgvrager net dat beetje extra zelfvertrouwen geven in een voor hen ontzettend belangrijk gesprek waaruit verstrekkende gevolgen uit voort kunnen komen. Wij willen aan het college vragen of zij deze signalen herkennen.

 

Hoog gebruik GGZ- hulp door kinderen en jongeren

Uit de programmabegroting is gebleken dat het aantal kinderen en jongeren uit onze gemeente die gebruik maken van GGZ- hulp heel hoog is, wij willen achterhalen wat de reden hiervan is. Wat is de grondslag van de doorverwijzingen? We willen weten hoe de toegang tot deze zorg georganiseerd is. Werken de huisartsen hierin samen met de kernteams? Ook willen wij weten of de hulp die zij krijgen het best passend is, of dat er meer nodig is. Wij dienen een motie in om dit te onderzoeken en hierover samen met huisartsen, leden van de kernteams, ouders en GGZ- partners hierover in gesprek te gaan.

 

Samen Doen

Deze raadsperiode werken wij op een unieke manier met elkaar samen. Met een raadsbreed programma, waarin onze gezamenlijke doelen voor deze raadsperiode in een Hoofdlijnenakoord Samen Doen zijn opgenomen. De raad kon vinger aan de pols houden via het uitvoeringsprogramma. Wij vinden het belangrijk om deze nieuwe manier van samenwerken binnen een raad, tussen raad en college en vanuit de samenwerking die wij gericht gezocht hebben met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en verenigingen, op een transparante en goede manier met elkaar te evalueren. Om dit te doen dienen wij een motie in.

 

Financiën

Na acht jaar bezuinigen, waarin veel is geschrapt dat van waarde is en er was weinig ruimte voor nieuwe initiatieven was. Volgen er nu vier rijkere jaren. Wij willen graag meer inzicht hoeveel geld er is. Er zit veel lucht in de begroting in potjes en reserveringen. Dit is vaak pas zichtbaar in meevallers aan het eind van het jaar. Dit inzicht kan de raad zicht geven op het investeringsvolume voor de lange termijn. Verduurzamen van de hele gemeente vraagt een lange termijn visie en lange termijn investeringen. In de volgende collegeperiode wil Progressief Pijnacker- Nootdorp meer geld besteden aan cultuur, duurzaamheid, groen en aan mensen die dit het hardste nodig hebben, zodat het voor iedereen prettig leven is in onze gemeente.

Marieke van Bijnen

Marieke van Bijnen

Mijn naam is Marieke van Bijnen, ik ben 29 jaar oud en moeder van Isabelle (4 jaar oud) en Alexander (3 jaar oud). Wij wonen in de nieuwe wijk Keijzershof in Pijnacker. Voorheen hebben wij in Nootdorp gewoond. In mijn leven heb ik door mijn werk en vrijwilligerswerk met mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke

Meer over Marieke van Bijnen