Maandbericht september van de fractie PvdA-PN

Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 8 oktober 2017

Nieuwe politieke seizoen Pijnacker-Nootdorp turbulent van start
Aan het begin van de maand was het afscheid van wethouder van Egmond, zij werd burgemeester van Reimerswaal, ook namen we afscheid van het D66-raadslid Jaap Koole. Aan het eind van de maand stapte wethouder Bernard Minderhoud op, maar hij wilde niet aangeven waarom. Ook sprak de gemeenteraad de fractie van Gemeentebelangen aan op de naleving van het Hoofdlijnenakkoord Samen Doen. Verder was deze maand vooral ook een volle vergadermaand. De gemeenteraad besprak een breed scala aan onderwerpen met sociale onderwerpen als bijstand en participatie maar ook belangrijke zaken op het gebied van ruimtelijke ordening, zoals bijvoorbeeld het voorontwerp van de Rabolocatie in Pijnacker. Lees verder voor meer informatie over wat er afgelopen maand gebeurde in de gemeenteraad en voor wat de fracties van PvdA/GroenLinks deze maand hebben gedaan.

Opening nieuwe politieke seizoen, afscheid José van Egmond en Jaap Koole
Op 24 augustus opende de gemeenteraad het politieke jaar met een gezamenlijke barbecue bij 1837 in Nootdorp. Een mooie gelegenheid om na de vakantie iedereen weer te spreken en bij te praten. Er wacht een druk politiek seizoen met nog veel grote dossiers en er verandert ook het een en ander in de samenstelling van de raad. Tegelijkertijd was het ook het moment om als raad informeel afscheid te nemen van José van Egmond en Jaap Koole, raadslid van D66. José van Egmond nam afscheid als wethouder omdat ze per 21 september benoemd is als burgemeester van Reimerswaal, in Zeeland. Jaap Koole moet helaas afscheid nemen vanwege gezondheidsredenen. Beide zullen gemist worden! Op 14 september is Harry Wever als opvolger van Jaap Koole geïnstalleerd in de raad. Bob van der Deijl, raadslid en nestor van de raad, volgde op 14 september José van Egmond op als wethouder. En op het vrijgevallen plekje van Bob is Kees van den Berg geïnstalleerd. Aan het einde van de maand bleek dat dit nog niet de laatste personele wisselingen waren geweest, in de laatste vergadering van september kondigde wethouder Bernard Minderhoud namelijk aan dat hij zijn portefeuille had neergelegd en vertrok.

Vertrek wethouder Minderhoud en verklaring gemeenteraad over naleven Hoofdlijnenakkoord
Op 28 september, aan het begin van de besluitvormende raadsvergadering, geeft de voorzitter (burgemeester Francisca Ravestein) aan dat er een verzoek van de vice-voorzitter en nestor van de gemeenteraad (Hanneke van de Gevel) is om een extra agendapunt toe te voegen. Het gaat om een verklaring over de samenwerking tussen de partijen van het Hoofdlijnenakkoord Samen Doen (alle fracties in de gemeenteraad minus Trots-PN). Ook de fractievoorzitter van Gemeentebelangen, Ina Mantjes, vraagt het woord om een korte mededeling te doen. Mantjes valt met de deur in huis door haar verklaring te starten dat wethouder Minderhoud het bestuur en de fractie van zijn partij Gemeentebelangen die middag heeft laten weten zijn functie neer te leggen. Ze geeft aan het jammer te vinden maar zijn besluit te respecteren. Vervolgens licht wethouder Minderhoud in een korte verklaring toe dat hij vanwege een verschil in standpunt op een onderwerp, waarvan niet wordt gezegd wordt welk onderwerp precies, met de rest van het College het niet meer integer vindt om aan te blijven. Hij vertrekt. De aanwezigen zijn even verbaasd over wat er gebeurde. De vergadering wordt kort geschorst, maar omdat er belangrijke onderwerpen op de agenda staan die niet een maand kunnen worden uitgesteld gaat de raad toch door met de besluitvormende vergadering. Na de inhoudelijke agendapunten die verderop in dit maandbericht worden beschreven, was het tijd voor het extra agendapunt. De vice-voorzitter van de gemeenteraad, Hanneke van de Gevel, las een verklaring voor die was geschreven door de fracties van PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, CU-SGP, D66, EA en PvdD. Aanleiding was de samenwerking met Gemeentebelangen in het Hoofdlijnenakkoord (Samen Doen), het akkoord waar alle fracties, behalve Trots hun handtekening onder hadden gezet. De hele verklaring is hier te lezen. Het komt er in het kort op neer dat de fracties van het Hoofdlijnenakkoord meenden dat de samenwerking en communicatie met  wethouder Minderhoud niet goed verliep, onder andere op het onderwerp Sport (zie hiervoor verderop in dit maandbericht). Er is onvrede over zijn functioneren. In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat in dit soort gevallen de raadsleden en wethouders in met elkaar in gesprek gaan en dat de burgemeester en de vicevoorzitter van de raad als procesbegeleiders optreden, om zo van inhoudelijke verschillen geen vertrouwenskwesties te maken. Ook kunnen dan afspraken gemaakt worden om het functioneren te verbeteren. De afspraak tussen de fractievoorzitters om hier met elkaar en de fractievoorzitter van Gemeentebelangen over te spreken wordt gemaakt voor 25 september. Tot grote verbazing van de collega’s in de gemeenteraad verschijnt op 22 september een lang ingezonden artikel op Telstar Online waarin het vechtgedrag in de gemeenteraad aangekaart wordt. Gemeentebelangen klaagt in het openbaar over de manier waarop andere fracties met ‘hun’ wethouder omgaan. Precies die punten waarover het gesprek op 25 september had moeten gaan staan nu al openbaar. Waar de fractievoorzitters proberen te de-escaleren, gooit dit artikel juist olie op het vuur. Het gesprek de 25e gaat ondanks deze publicatie door en de fractievoorzitters komen tot afspraken. In de dagen hierna wordt door de fractievoorzitter van Gemeentebelangen niet meer gereageerd op verzoeken tot contact van de vice-voorzitter van de gemeenteraad. Onduidelijk blijft of de gemaakte afspraken worden nagekomen, sterker nog, er verschijnt nu bovendien ook in de gedrukte Telstar een artikel. Dit noopt de overige fracties van het Hoofdlijnenakkoord tot het trekken van de conclusie dat Gemeentebelangen, door zich niet te houden aan de ‘Samen Doen’-afspraken in het Hoofdlijnenakkoord, de facto besloten heeft niet langer deel te willen uit maken van het raadsbrede akkoord en de samenwerking. Hoe het allemaal verder gaat lopen is bij het schrijven van dit maandbericht nog onbekend, wordt vervolgd. In de rest van dit maandbericht bericht de fractie over wat er tussen 24 augustus en 28 september op de inhoudelijke onderwerpen gebeurd is.


Spoeddebat sport
In maart 2017 was de langverwachte Sportnota aan de gemeenteraad gezonden, maar toen bleek dat de Sportraad veel kritiek had. De wethouder had de definitieve tekst van de nota niet meer aan de Sportraad voorgelegd en zo stonden er punten in waar de sportverenigingen zich niet in konden vinden. De gemeenteraad had ook veel kritiek op het stuk omdat het inhoudelijk nog erg dun was. De wethouder nam de nota terug met de toezegging dat er nog voor de zomer een nieuwe versie zou komen. De gemeenteraad gaf toen al aan dat voor de zomer met een doortimmerde nota komen een erg ambitieus doel was, maar het zou lukken gaf de wethouder aan. Eind mei kreeg de gemeenteraad bericht van de sportraad waarin stond dat de sportraad op één lijn leek te zijn gekomen met de wethouder, echter, het zou nog wel even duren om met een definitieve tekst te komen, dus het beloofde ‘voor de zomer’ werd niet gehaald.
Begin september was er nog steeds geen Sportnota opgeleverd, hier en daar was daarover wat ongeduld over te horen. Op 11 september kwam er ineens, uit het niets, een brief van de Sportraad aan het College van B&W en aan de gemeenteraad. De Sportraad gaf aan dat het proces om te komen tot een gemeentelijke nota sport en bewegen helaas niet tot succes had geleid. De nota was volgens de Sportraad zonder ambitie die de noodzakelijke investeringen in sport mist. Het lange traject om tot concrete voorstellen te komen leverde bijna niets op. De Sportraad gaf aan nu zelf met de politieke partijen om tafel te willen om een concrete nota te schrijven.
De volgende dag kwam er een schriftelijke reactie van het College waarin het College aangaf ontstemd te zijn over de reactie van de Sportraad. Het College verkeerde in de stellige overtuiging dat er sprake was van vergaande overeenstemming en wilde daarom op korte termijn in gesprek met de Sportraad om uit de impasse te komen. Stevige woorden over en weer.
Naar aanleiding van deze informatienota van het College over de conceptnota Sport en Bewegen besloot GroenLinks een spoeddebat aan te vragen op 14 september. Wineke ’t Hart (GroenLinks) gaf aan het feit dat het College het wijs achtte om de Sportraad op het matje te roepen erg vreemd te vinden. Vervolgens vroeg ze aan de wethouder om aan te geven waar het mis gegaan was in het proces, waarom het College er voor koos zo fel te reageren op de Sportraad, waarom de gemeenteraad niet eerder was geïnformeerd over de ontstane impasse en hoeveel vertrouwen er nog over en weer was tussen wethouder en de sportraad? De andere fracties in de raad stelden vragen in dezelfde richting. De wethouder gaf niet echt antwoord, hooguit wat procedurele punten en gaf aan dat er in de communicatie wat zaken beter hadden kunnen gaan. Het ging er stevig aan toe, de meerderheid van de gemeenteraad was niet tevreden met de antwoorden. Uiteindelijk werd door GroenLinks, PvdA, D66, CDA, PvdD, VVD, Trots, CU-SGP en Eerlijk Alternatief een motie ingediend die, gezien het onbevredigende verloop van het proces rondom de totstandkoming van de nota Sport en Bewegen en de correspondentie tussen College en sportraad het College verzocht om per direct de portefeuille sport over te dragen aan een ander Collegelid.

WMO-voorstel College niet in lijn met eerder aangenomen amendement
In november 2016 diende de PvdA- samen met initiatiefnemer D66 en vele andere fracties- het amendement voor een halvering van de eigen bijdrage in de WMO in. Dit deden wij om twee redenen. De eerste reden was dat de eigen bijdragen in onze gemeente bij de hoogste van Nederland hoorden. En de tweede reden was dat er veel geld overbleef op de WMO. Het was, zo vonden wij, niet uit te leggen aan onze inwoners dat mensen zoveel moeten bijdragen terwijl de gemeente ook veel geld overhield. We wilden daarom- met de instandhouding van het inkomensafhankelijke systeem- de eigen bijdragen halveren. Dit amendement is unaniem aangenomen en het nieuwe beleid is vanaf dit jaar ingevoerd. In het amendement werd voorzichtig de relatie gelegd tussen de eigen bijdragen en zorgmijding en sociaal isolement. Maar wel voorzichtig omdat de gemeenteraad met de informatie die beschikbaar was helaas geen grip kon krijgen op deze problematiek.
Het college heeft met hulp van bureau BMC onderzocht wat dit financieel precies betekent voor onze inwoners. Wij vinden het heel jammer dat de raad niet betrokken is bij de invulling van dit onderzoek. Het amendement vanuit de raad is toch een duidelijk signaal dat de raad hier veel waarde aan hecht. Wij hadden dan graag willen laten onderzoeken welke impact deze maatregel heeft voor de inwoners en waar onze inwoners behoefte aan hebben-niet alleen een financiële vertaling naar inkomen. Ook de WMO- raad geeft in haar advies aan dat het van belang om het effect van de maatregel te onderzoeken. Ook is het niet altijd zo dat inwoners met een laag inkomen- altijd minder bestedingsruimte hebben- dan inwoners met een hoger inkomen. Zeker met de stapeling aan zorgkosten kan dat er per huishouden heel anders uit zien. Wij hadden graag een verdergaande analyse gezien waarbij ook gekeken werd naar de daadwerkelijke situatie van onze inwoners die zorgbehoevend zijn. Dan hadden we ook meer zicht gehad op de problematiek van zorgmijding en sociaal isolement van inwoners met een hoger inkomen dan 150%. Er wordt voorgesteld om de groep inwoners met een inkomen van 110- 150% een vaste tegemoetkoming per jaar te geven- die zij dan bij de gemeente moeten aanvragen.
Bij het vaststellen van het maatwerkbudget heeft de raad aan het college de ruimte gegeven om een koerswijziging in het inkomensondersteunende beleid in te zetten. Dus niet zomaar vaste bedragen beschikbaar stellen- zoals voorheen gebeurde met de jaarlijkse vaste bijdrage voor chronisch zieken en gehandicapten- maar juist volledig aan te sluiten bij de behoefte van onze inwoners en ingewikkelde aanvraagprocedures te vermijden. Daarnaast zorgt deze constructie van een vast bedrag voor alle zorgontvangers, dat inwoners die weinig zorg gebruiken- en dus al lagere kosten hadden-  verhoudingsgewijs veel minder voor de zorg gaan betalen. De mensen die veel zorg gebruiken- en dus ook veel hogere kosten hebben- moeten verhoudingsgewijs juist veel meer gaan betalen. Dit moet toch beter en eerlijker te organiseren zijn? De AWI heeft in haar advies aangegeven dat zij grote zorgen heeft over de hoge kosten vanuit zorgstapeling voor inwoners met een inkomen tot 110% hebben en de problemen die in deze gezinnen hieruit voortkomen. Als het goed is kunnen deze gezinnen kunnen vanuit het maatwerkbudget worden ondersteund, de PvdA-fractie wil dit nog helder bevestigd zien. Een eerdere wens van de raad was om dat ook de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp gehalveerd wordt. Dit is belangrijk, zeker gezien het nieuwe cao- akkoord dat vanaf 2018 wordt ingevoerd voor de huishoudelijke hulpen. Deze nieuwe cao gaat zorgen dat de medewerkers huishoudelijke hulp een fatsoenlijker loon krijgen, maar dus ook voor een prijsstijging in de kosten voor huishoudelijke hulp.
Conclusie: wij willen graag de knelpunten die er nu zijn- en die er met het voorstel van het college ook nog zijn of juist veroorzaakt worden- wegwerken. Marieke van Bijnen gaf namens de PvdA aan dat er echter teveel knelpunten zijn om het voorstel te amenderen, daarom heeft de PvdA-fractie bij monde van Marieke van Bijnen voorgesteld dat wethouder Minderhoud nogmaals aan de slag zou gaan om een nieuw voorstel te maken voor de raad in november. De meerderheid van de raad deelde dit gevoel en het voorstel is door de wethouder terug genomen.

Plan van Aanpak tekort Participatiebudget

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering om de bijstandsuitkeringen op grond van de Participatiewet te kunnen uitbetalen. Dit budget wort aangeduid als de gebundelde uitkering Participatiewet. Gemeenten die geconfronteerd worden met een tekort op dit budget moeten dit tekort eerst zelf zien op te lossen. De gedachte hierachter is dat gemeente hierdoor geprikkeld worden binnen het budget te blijven en hiervoor de juiste maatregelen te nemen. Voor gemeenten die toch niet uit kunnen komen met het aan hen toegekende budget, is er een vangnet ingericht. Dit houdt in dat deze gemeenten onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op een compensatie van een deel van het tekort. Hoewel de gemeente de aanvraag pas uiterlijk medio augustus 2018 hoeft in te dienen, moeten de voorbereidingen in 2017 al starten. Het is vereist dat in 2017 de analyse en de maatregelen gericht op terugdringing van het tekort zijn opgesteld waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd. Eind augustus kreeg de gemeenteraad een presentatie en in september vond het debat plaats over het Plan van Aanpak.

Marieke van Bijnen gaf in de oordeelsvormende raadsvergadering aan dat het plan voor onze fractie niet af is. Dit komt omdat het plan onvoldoende gericht is op het helpen van mensen, het is vooral gericht op het binnenhalen van aanvullende subsidie. Daarmee mist het de menselijke maat. Ook een heel aantal andere fracties gaven aan maatregelen en achtergrond te missen in het Plan van Aanpak. De PvdA vroeg de wethouder dat als de gemeenteraad het plan al niet af vindt, hoe het ministerie van Sociale Zaken dan wel akkoord zou gaan en dus over zou gaan tot toekennen van de vangnetsubsidie? We missen in elk geval een goede onderbouwing van het probleem en duidelijke doelen die met het Plan van Aanpak behaald gaan worden.

Wij vonden het jammer dat er niet eerder actief advies aan de adviesraad Werk en Inkomen is gevraagd.  Gelukkig hebben we net voor de vergadering het advies en de reactie van het college kunnen lezen. Het stuk over dat er een actievere houding vanuit het college mag worden verwacht en dat veel zaken- zoals het op orde zijn van het klantenbestand, motiveren van klantmanagers- toch al voor elkaar horen te zijn, daarin ondersteunen wij de adviesraad Werk en Inkomen van harte. De reactie op de opmerking dat de AWI niet betrokken werd bij de problematiek was dat  dat de leden van de AWI zelf kunnen zien in de rapportages hoe het er voor staat. De PvdA vindt dit een te passieve benadering. Er had ook voor gekozen kunnen worden om bij het ontstaan van dit probleem- vanaf juli 2016- meteen de denkkracht van de AWI in te zetten. Dat is ook Samen Doen. Wij hadden in brede zin echt al eerder actie verwacht vanuit het college. Bij de Kadernota heeft de fractie van de VVD samen met de PvdA een amendement ingediend om al eerder middelen beschikbaar te stellen om nog actiever mensen uit een uitkering te begeleiden. Dit was vlak voor de zomervakantie, en vlak na de zomervakantie ligt er ineens het verzoek om deel te nemen aan de vangnetregeling. De PvdA-fractie vindt het onbegrijpelijk dat de wethouder niet al eerder zelf- aangezien het probleem al bekend is vanaf juli 2016- actiever aan de slag is gegaan om mensen verder te helpen, dit hoeft niet alleen richting betaald werk te zijn, iedereen verdient een passende plek in de samenleving. Wij vinden dit heel ernstig. Niet omdat we meer uitkeringen moeten betalen, maar omdat bekend is dat als we niet meteen investeren in mensen die hun baan kwijt raken, de kans dat zij nog uit een uitkering stromen is het grootst als er direct geïnvesteerd wordt. Langdurig werklozen vinden veel minder snel een baan. Onze raad heeft al vaak aangegeven te willen investeren in mensen. In een samenleving waar mensen meetellen en meedoen. Waarom heeft de wethouder deze handreiking niet actief opgepakt?
Ook hier kwamen niet veel concrete antwoorden. Niet in de beeldvormende vergadering, niet in de oordeelsvormende vergadering. Het voorstel stond geagendeerd voor de besluitvormende vergadering, maar de meerderheid van de raad stuurde ook dit voorstel terug naar het College omdat het nog niet rijp was voor besluitvorming. Het zal in november opnieuw op de agenda van de gemeenteraad staan.

Raadhuisplein Pijnacker, debat over nieuwbouw Rabolocatie
De nieuwbouw op de Rabobank-locatie heeft veel stof doen opwaaien. En niet voor niets, bijna iedereen heeft er wel een mening over, omwonenden hebben belangen, maar het is ook een beeldbepalend gebouw op het plein. Voor de fracties van de PvdA en Groen Links was het gemakkelijk om te formuleren waar we uit wilden komen: Dat het gebouw maximaal bijdraagt aan de hoogst noodzakelijke kwaliteitsslag van het Raadhuisplein met zo min mogelijk overlast voor de bewoners. Maar hoe daar te komen is nog wel een stuk lastiger. Want het is ontzettend lastig om van plannen op papier te beoordelen, hoe het er in het echt uit komt te zien. En daarbij had de raad ook nog een amendement aangenomen, waaruit je zou mogen verwachten, dat er niet hoger dan 2, hooguit 3 lagen gebouwd zou mogen worden. Maar wij vinden, dat je dan nog steeds met openstaan voor nieuwe argumenten en nieuwe ideeën, die ervoor zorgen, dat de doelstellingen die wij hebben bereikt worden. En ook, niet onbelangrijk, dat we daarvoor voldoende brede steun zouden krijgen in de raad. Toen we daarover een presentatie kregen in de raad, dachten de meesten van ons: Dit is best een goed verhaal. Het komt tegemoet aan de bouwhoogte in de Emmastraat, waar begonnen wordt met lage woningen en daarna bouwt het op naar een bouwhoogte die best redelijk normaal is op het Raadhuisplein. En toen we op 23 september keken viel het eigenlijk ook best mee met de hoeveelheid schaduw. Het enige wat ons niet beviel is de massieve hoek Julianalaan-Raadhuisplein. Die zou de Julianalaan een stuk smaller maken, het plein zou niet opener, maar juist geslotener worden en ook de bewoners van Ackershof 2 zouden een massief gebouw tegenover zich krijgen, met inkijk en een veel slechter uitzicht. Maar een veel grotere opening zou ook enorm kunnen bijdragen aan de levendigheid van het plein. De horecagelegenheden in de buurt zouden gemakkelijk hun terras kunnen uitbreiden naar het plein, en als bv. de bakker op de hoek ene terras zou willen, zou dat ook kunnen. Dus als die hoek er maar uit zou zijn dan zou toch wel in heel behoorlijke mate tegemoet komen aan onze doelstelling. De wethouder wilde daar eerst niet aan, maar eigenlijk alleen maar omdat dat teveel geld zou kosten.
In de oordeelsvormende raadsvergadering kwam Hans Voerknecht met het voorstel eens te kijken naar de rooilijn van het nieuwe plan. Deze lag drie meter verder de Julianalaan in en maakte het geheel behoorlijk massief. De wethouder zegde toe nog eens naar deze rooilijn te kijken en de raad informatie te geven over de mogelijkheden van deze variant. Dat betekende dat de gemeenteraad aan de slag moest met elkaar: hoeveel bouwlagen, waar komt de rooilijn, wat voor uitstraling willen we en hoe zorgen we tegelijkertijd dat de gemeente binnen de afspraken met de projectontwikkelaar blijft? Ondertussen lieten ook de omwonende zich niet onbetuigd en maakten ze op het Raadhuisplein en in de Julianalaan met behulp van een container en afzetlint duidelijk hoe veel groter het gebouw zou worden. Door PvdA, GroenLinks, D66, EA, VVD, CDA en CU-SGP werd het Amendement ontwikkeling Rabobank-locatie Pijnacker-centrum ingediend. Het besluit werd gewijzigd door ten opzichte van het oorspronkelijke plan de rooilijn met ca. 3 meter te verleggen en door de roolijn van de drie nieuw te bouwen grondgebonden woningen gelijk te trekken met die van de bestaande woningen aan het Emmapark. Door dezelfde fracties werd ook een motie ingediend waarin het college wordt opgedragen om bij de uitwerking van het ontwerp van het bouwplan in overleg te treden met omwonenden en ondernemers met als doel rekening te houden met hun wensen en bedenkingen door bijvoorbeeld gebruik te maken van een afgeschuinde hoek aan de kant van het Raadhuisplein om een bredere doorkijk naar de Julianalaan achter de verbindingsstraat te realiseren. Zowel de motie als het amendement zijn aangenomen, met alleen de fracties van Gemeentebelangen en Trots tegen.

Natuurbeleidsplan Natuur op de kaart (voorheen Ecologische kaart)
Natuur op de kaart is de actualisatie van de Ecologische kaart, die de raad in 2012 samen met  het

uitvoeringsprogramma heeft vastgesteld. Diverse ontwikkelingen vragen om actualisatie van de Ecologische kaart. Dit zijn niet alleen de vele ruimtelijke ontwikkelingen die in de tussentijd hebben plaatsgevonden. Ook de Wet natuurbescherming die de Flora-en faunawet vervangt, de ervaringen met het werken met de Ecologische kaart en het verlopen van het uitvoeringsprogramma vragen om een nieuw beleidsplan en een geactualiseerd uitvoeringsprogramma.

Amarins Komduur gaf namens de PvdA aan dat het bij het Natuurbeleidsplan gaat om het verbeteren van de leefkwaliteit voor plant, dier én mens in onze gemeente. Groen is een belangrijke kernkwaliteit van onze gemeente. Een belangrijke reden voor veel mensen om juist hier te komen wonen. Biodiversiteit behouden en versterken is belangrijk, juist in dit drukke deel van de Randstad. Het is van waarde en waardevol. In de aanbiedingsnota was onder het kopje duurzaamheid een vrij economische duiding van het begrip ‘duurzaamheid’ te lezen. Maar in de beeldvormende raad had de PvdA-fractie al duidelijkheid gekregen van de wethouder over hoe duurzaamheid door de gemeente gezien wordt: niet alleen de economische waarde maar ook de intrinsieke waarde is van belang. Daar zijn wij het van harte mee eens! In het Natuurbeleidsplan staan bij  de beleidskaders die van belang zijn veel kaders opgenoemd, maar deze kaders zijn allemaal van het Ruimtelijke domein. Daar mist: het lokale gezondheidsbeleid. Eén van de redenen voor dat sommige mensen minder gezond zijn dan anderen is dat ze in een omgeving wonen die minder uitdaagt tot bewegen. Bij de aanleg van nieuwe wijken kan hier rekening mee gehouden worden door vooral ‘doe-groen’ aan te leggen in plaats van ‘kijk-groen’. De wethouder was het hier van harte mee eens en zegde de fractie toe in de verdere uitwerking van de plannen het lokale gezondheidsbeleid hierbij te betrekken.
In de beeldvormende vergadering kwam nog een interessant element in het Natuurbeleidsplan naar voren. In het Natuurbeleidsplan valt op dat Pijnacker en Delfgauw wel een netwerk-achtige groene structuur hebben en Nootdorp heeft deze op de kaart niet, daar lijken losse lijntjes te staan, er is geen verbinding. De PvdA-fractie wilde weten hoe dit verschil kwam. De wethouder gaf aan dat hij dit eerst ook niet wist, maar dat de gemeentelijke ecoloog hem had verteld dat hier een bijzondere voor is: door de ruimtelijke structuur van Nootdorp, met veel vrijstaande woningen en grote tuinen, is de groene verbinding er voor een groot deel al, door de tuinen en het particuliere groen. Dit is dus eigenlijk “Het groene geheim van Nootdorp”, voor wie nog aspiraties heeft een roman te schrijven… Maar het is niet handig, dat bijna niemand, dit geheim kent. Want wat niet bekend is, kan ook niet beschermd worden. En waarschijnlijk helpt het ook als inwoners weten dat hun tuin belangrijk is voor de biodiversiteit in het dorp! Dan krijgen we echt samen doen en verbinding. Ook van dit punt gaf de wethouder aan het actief te zullen oppakken bij de verdere uitwerking van de plannen.

Sportraad organiseerde interessante avond alcohol en jongeren
Leden van onze fractie waren aanwezig op 12 september bij de bijeenkomst van de Sportraad over alcohol en jongere. De sportraad organiseerde een interessante lezing door dokter Nico van der Lely in de kantine van manege het Blauw Gele Vendel. De lezing werd gehouden voor ca 70 mensen. Clubbestuurders, barvrijwilligers, politici en ouders van sportende kinderen. Goed om te zien dat het onderwerp breed leeft in de sportwereld van Pijnacker-Nootdorp. Lees voor meer informatie van de sportraad over jongeren en alcohol en beelden van de lezing deze link.

Vragen en antwoorden
De PvdA-fractie heeft de afgelopen maand meerdere sets schriftelijke en/of technische vragen ingediend en op de meeste inmiddels antwoord van het College ontvangen. Het gaat om de volgende onderwerpen (klik op het onderwerp om de vragen + antwoorden te openen):
Vragen en antwoorden over het plaatsen van privacy-gevoelige gegevens van kinderen bij de aanbesteding van speciaal-leerlingenvervoer op TenderNed.

Invoeren betaald parkeren door de gemeente Den Haag in Ypenburg en bij station Ypenburg en de gevolgen voor aanliggende Nootdorpse wijken.

-Vragen en antwoorden over het Plan van Aanpak tekort Particpatiebudget 2017

-Aanvullende vragen Collectieve Zorgverzekering voor de minima (nog geen antwoorden)

 

Workshops verkiezingsprogramma PPN
Op maandagavond 25 september waren ongeveer twintig leden van Progressief Pijnacker-Nootdorp (GroenLinks, PvdA en lokaal progressievelingen) aanwezig bij de workshop georganiseerd door de schrijfclub van het verkiezingsprogramma. In kleine groepjes werd enthousiast nagedacht en gesproken over actuele thema’s als woningbouw, zorg en duurzaamheid. De verkiezingsprogrammacommissie heeft alle ingebrachte ideeën verzameld en zal deze verwerken in het conceptverkiezingsprogramma.

 

Van harte welkom als Gast van de Raad
Sinds kort organiseert de griffie de activiteit ‘Gast van de Raad’. Van harte aanbevolen voor wie eens wat meer wil weten van de gemeentepolitiek!
Als Gast van de Raad maakt u van dichtbij kennis met het werk van de gemeenteraad. Een half uur voor de vergadering begint, wordt u persoonlijk ontvangen door een raadslid. Deze vertelt u over het gemeentebestuur en het raadswerk. Wat doet de gemeenteraad? Wat doet het college van burgemeester en wethouders? Daarna bekijkt het raadslid samen met u de agenda van de vergadering van die avond. U krijgt uitleg over hoe een vergadering verloopt. Natuurlijk is er ook volop de gelegenheid om vragen te stellen. Vervolgens gaat u met het raadslid mee naar de vergadering. U neemt plaats op de publieke tribune in de raadzaal. Na afloop van de vergadering is er tijd voor nadere uitleg en kunt u napraten met de raadsleden.

Programma

19.15 uur: Inloop bestuurscentrum

19.30 uur: Uitleg agenda raadsvergadering en kennismaking raadslid

20.00 uur: Bijwonen raadsvergadering vanaf publieke tribune

Na afloop napraten met raadsleden.

Mogelijke data in 2017

 

26 oktober

23 november

21 december

 

Aanmelden

Wilt u een keer Gast van de raad zijn? Neem dan contact op met de griffie. Dat kan telefonisch op nummer 14015 of via e-mail: griffie@pijnacker-nootdorp.nl. Geef daarbij aan wanneer u te gast wilt zijn.

 

 

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems