Door Amarins Komduur-Daems op 3 juli 2016

Nieuws uit de fractie juni 2016

In juni vroeg de PvdA-fractie bij de behandeling van de Kadernota aandacht voor de groeiende armoede, voor vasthouden aan de ingezette koers voor het realiseren van meer sociale huurwoningen en voor het tegengaan van de verstening van vooral de nieuwbouwwijken.

PvdA geschrokken: geld voor armoedebestrijding wordt niet besteed
Deze maand is de fractie geschrokken van wat er gebeurt met het extra geld dat de gemeente van het Rijk krijgt voor armoedebestrijding. Uit de beantwoording door het College op vragen van de PvdA blijkt namelijk dat het extra Rijksgeld voor armoedebestrijding in de gemeentelijke spaarpot gaat. Dit terwijl de armoede in onze gemeente in het afgelopen jaar is toegenomen.
Vanaf 2015 heeft de Rijksoverheid 90 miljoen euro structureel vrijgemaakt ter bestrijding van dit grote probleem. De PvdA heeft aan het College gevraagd om hoeveel middelen dit gaat en waar dit deze middelen aan besteed worden. Voor onze gemeente betekent dit dat er 108.000 euro extra via het gemeentefonds per jaar wordt uitgekeerd. Uit de beantwoording werd duidelijk dat 10.000 euro hiervan is bijgevoegd aan het jeugdsport- en cultuurfonds, dat lijkt de PvdA een zeer passende besteding. Maar 95.000 euro hiervan gaat naar het beleid met betrekking tot schuldhulpverlening. Dat lijkt een goede uitgave, maar dit is geen nieuwe besteding, maar een uitgave die altijd al gedaan werd door de gemeente. Dit is dus niet- zoals het Rijk had gehoopt en verwacht- extra inzet voor dit groeiende probleem. Dit is eigenlijk alleen maar een toevoeging voor onze algemene reserve, aan de spaarpot van de gemeente dus.  Dit vinden wij niet uit te leggen aan onze inwoners die de eindjes vaak net niet aan elkaar kunnen knopen aan het einde van de maand.

Meldpunt verstening
De PvdA-fractie Pijnacker-Nootdorp opende  op donderdag 30 juni het meldpunt voor versteende plekken. Via Facebook en WhatsApp kunnen inwoners van Pijnacker-Nootdorp aangeven waar zij vinden dat het te versteend is en waar meer openbaar groen mag komen. Dit kan door foto’s van deze locaties op te sturen. De PvdA-fractie zal al deze voorbeelden bundelen en in het najaar bij de behandeling van de Programmabegroting aan het College aanbieden.

Kadernota: Armoedebestrijding
In de eerste termijn van de raad sprak PvdA-fractievoorzitter Marieke van Bijnen over het contrast tussen de gezonde financiële situatie van de gemeente en die van onze inwoners die –zo blijkt uit de Armoedemonitor- steeds minder financieel gezond is. De groep inwoners die leven tot 110% van het sociaal minimum neemt sterk toe. Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede in onze gemeente is van 500 naar ruim 600 gestegen. Kinderen uit 20% van de eenoudergezinnen groeien op in armoede. Het aantal arme werkenden neemt ook toe, het TV-programma Nieuwsuur besteedde hier deze week nog aandacht aan. De PvdA-fractie vindt deze toenemende armoede onacceptabel. In september gaan wij met de Armoedeconferentie dit probleem verder bespreken en oppakken. Des te schrijnender is het dan ook dat uit beantwoording van College op de vragen van de PvdA blijkt dat het extra geld dat de gemeente vanuit het Rijk krijgt voor armoedebestrijding niet ingezet wordt en de reserves ingaat.
Kadernota: Beter zicht op klachtenprocedure sociaal domein
Sinds onze gemeente verantwoordelijk is geworden voor de zorg in het sociaal domein, werken wij met kernteams voor de toegang van zorg. De basis voor het sociaal domein is goed gelegd. Wel maken wij ons zorgen dat de raad veel te weinig zicht op de klachten en knelpunten in het Sociaal Domein. Hiervoor dienden wij een motie in, met als medeondertekenaars D66, VVD, Eerlijk Alternatief, en CDA. De motie roept op het College op om:

  • Te onderzoeken of de klachtenprocedure voor onze inwoners helder en bekend is;
  • Een klachtenrapportage aan de Raad te doen toekomen van de klachten en knelpunten van onze inwoners die gebruik (willen) maken van de gemeentelijke ondersteuning in het Sociaal Domein. In de klachtenrapportage is in ieder geval opgenomen: aantal, aard en een afhandeling klachten bij zowel de gemeente als de klachten van onze inwoners bij de Nationale Ombudsman;
  • Dit voor oktober 2016 aan de Raad te doen toekomen.

Kadernota: verbinden formele en informele zorg
 Het tweede dat wij graag willen is een verdere verbinding van de formele en informele zorg. De formele basis is gelegd, nu is de tijd om verdere mogelijkheden te verkennen in deze verbinding. Wij roepen het college op om met de kernteams en de overige partners- denk aan vrijwilligersorganisaties, kerken, sportverenigingen etc- in het sociaal domein deze kansen te gaan verkennen. Hiervoor dienden wij de motie van D66 mede in.
Kadernota: alle hens aan denk voor sociale woningbouw
De PvdA pleit voor het uit het slop halen van de woningmarkt. De verkoop van woningen zit na jaren weer in de lift, ook in onze gemeente, maar laten we het belang van een goede, gebalanceerde huurwoningvoorraad niet vergeten. De PvdA wil dat er in onze gemeente op korte termijn voldoende betaalbare woningen, vooral voor jongeren, starters en in de sociale huursector komen en dat we een woningvoorraad hebben die aansluit op de wensen van onze inwoners en van mensen die in de toekomst in onze gemeente willen komen wonen. De noodzaak om versneld meer goedkope huurwoningen te creëren heeft ook te maken met de taakstelling die door het rijk aan Pijnacker-Nootdorp is opgelegd voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfstatus. Wij lopen hierin fors achter. Wij zijn blij dat het college duidelijk laat zien de verantwoordelijkheid te voelen en hier actief mee aan de slag gegaan is. En zullen hierin het college volledig steunen, maar ook de motie van Gemeentebelangen die hier ook op gebaseerd is, hebben wij mede ingediend. Alle acties die ingezet kunnen worden zijn noodzakelijk. Nu het project aan de Nootdorpseweg voor sociale woningbouw om onder andere statushouders te kunnen huisvesten niet in zijn volledig door kan gaan, gaat de gemeenteraad nog voor het zomerreces extra vergaderen om samen met het College verder door te spreken welke opties nu verder open staan.
Kadernota: moties PvdA aangenomen
Naast de drie eerder genoemde moties over de klachtenrapportage Sociaal Domein, de verbinding formele en informele zorg en de sociale woningbouw werden nog meer moties ingediend. In totaal dienden de verschillende fracties in de raad 12 moties in. CDA, D66, VVD, CU-SGP en Eerlijk Alternatief dienden een motie in voor een ‘blijverslening’, om te bevorderen dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Gemeentebelangen, LPN, Eerlijk Alternatief en Liberaal Lokaal dienden een motie in voor het organiseren van een ondernemersbijeenkomst. CDA, VVD, D66, GBPN-LPN en Eerlijk Alternatie dienden een motie in om te kijken of de begrote overschotten geheel of gedeeltelijk kunnen worden gebruikt voor een lastenverlichting voor onze inwoners en een vermindering van de schuldpositie van de gemeente, als ook een versnelde afbouw van de precariobelasting in vijf jaar.
Gemeentebelangen, LPN en Liberaal Lokaal dienden een motie getiteld “Waaks” in om hondenbezitters te betrekken bij het veilig houden van hun omgeving.
VVD, D66, CDA, GBPN, EA en PvdA dienden een motie in om de mogelijkheden van een retaildeal met Pijnacker-Nootdorp te verkennen. Met het sluiten van een retaildeal worden gemeenten vanuit het ministerie van EZ en met behulp van stakeholders uit de landelijke retailagenda ondersteund en verbonden om kennis uit te wisselen.
CDA, VVD, D66, CU-SGP, GBPN-LPN en EA dienden een motie in om een hernieuwde risico-inschatting te maken voor de uitgaven in het Sociaal Domein gezien de nu forse overschotten op dit gebied en om de klanttevredenheidsonderzoeken naar de WMO en de Jeugdhulp te laten uitvoeren.
De Partij voor de Dieren diende nog drie moties in over bijvriendelijk vergroenen, meer ruimte voor duurzame initiatieven en het invoeren van een “ja-ja-sticker” in onze gemeente.
Wethouder Bernard Minderhout (Sociale Zaken) gaf in reactie op de PvdA-motie over de klachtenrapportage aan dat de in de motie genoemde termijn voor het opleveren aan de gemeenteraad van de klachtenrapportage voor het Sociaal Domein te krap was. Het was beter deze termijn te verlengen tot februari 2017, maar de gemeenteraadsleden van meerdere fracties gaven aan hier geen geduld voor te hebben. Vooral de uitspraak door de wethouder Sociale Zaken dat wel voor 2014 het aantal klachten bij de Nationale Ombudsman over Pijnacker-Nootdorp bekend waren, maar over 2015 nog niet omdat niemand van de gemeente hier bij de Ombudsman naar gevraagd had, wekte verbazing en irritatie op bij de raadsleden. Zij gaven aan dat de wethouder zoveel informatie als mogelijk is over de klachten in het Sociaal Domein voor 1 oktober boven water dient te halen en eventueel latere informatie kan nazenden. Deze motie van de PvdA c.s. werd dan ook ongewijzigd aangenomen.
Wethouder Piet Melzer (Financiën) gaf in reactie op de moties een ‘winstwaarschuwing’ af. Momenteel lijkt de financiële situatie vrij rooskleurig, maar er is een grote kans dat er een tegenvaller aankomt van misschien wel een half miljoen euro volgens de wethouder. De mogelijke tegenvaller heeft te maken met de manier waarop de rente van grondexploitaties mag worden berekend. Zoals het er nu naar uitziet mag er door maatregelen van de rijksoverheid minder rente worden toegerekend, dit heeft direct gevolgen voor de gemeentelijke begroting.
De wethouder waarschuwde de gemeenteraad daarom om voorzichtig te zijn met besluiten over lastenverlichting en extra uitgaven. Dat kunnen we pas bezien als straks de definitieve begroting voor volgend jaar beschikbaar is, aldus Melzer.

De moties van de PvdA werden aangenomen. De moties van het CDA, D66, de VVD, de combinatie PvdA/GL werden aangenomen en twee moties van GBPN/LPN werden voorlopig aangehouden. De overige moties hebben geen meerderheid gehaald en zijn dus verworpen.

 

 

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems