Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 5 juli 2015

Weekjournaal week 26

De gemeenteraad vergaderde deze week twee keer. Op woensdag over de Jaarrekening en de Kadernota, op donderdag een ‘gewone’ raadsvergadering over diverse bestemmingsplannen maar ook over het tarievenplan maatschappelijk vastgoed en de tarieven voor de welzijnsaccomodaties.
De Kadernota draagt de titel ‘Financieel gezond’. Fractievoorzitter Marieke van Bijnen wees in haar spreektekst er op dat behalve financieel gezond, we ook de gezondheid van onze inwoners zelf in het oog moeten houden.

Kadernota

Bijzondere Bijstand
Bij de behandeling van de Kadernota sprak PvdA-fractievoorzitter Marieke van Bijnen  haar zorgen uit of het beleid en de regelingen die wij met elkaar maken en vaststellen wel onze inwoners bereikt die dit het hardst nodig hebben. Zo gebruikt maar 45% van de doelgroep de Bijzondere Bijstand, het budget wordt niet opgemaakt. Dit terwijl de groep inwoners met een laag inkomen juist groeit. Er is onderzocht waarom onze inwoners deze regelingen niet gebruiken. Dat blijkt te zijn uit schaamte, onbekendheid met de regeling of een te ingewikkelde procedure. Op het verzoek van de PvdA-fractie aan de wethouder om deze regeling beter bekend te maken reageerde wethouder Minderhoud van Sociale Zaken dat de gemeente al veel met folders richting de doelgroep werkt en dat de deur van het gemeentekantoor voor ze open staat. De wethouder vindt dit een voldoende actieve houding. Bovendien gaf hij aan dat de gemeente schaamte als drempel voor het aanvragen van bijzondere bijstand toch echt niet kan wegnemen, dat is aan de mensen zelf. De PvdA heeft hierop aangegeven best wel verdrietig te worden van deze woorden en deze houding richting een zeer kwetsbare groep inwoners.

Lees de volledig spreektekst van Marieke van Bijnen hier: Kadernota PvdA 2015 spreektekst

Jeugd- Sport- en Cultuurfonds
Wij hebben via een motie het College opgeroepen om vanaf nu de Raad direct te informeren zodra een tekort in het budget (en dus een wachtlijst) dreigt te ontstaan, zodat er geen kinderen op de wachtlijst komen. Ook dienen wij een motie in om meer maatwerk toe te passen bij de toekenning vanuit het fonds, omdat we van maatschappelijke organisaties horen dat kinderen om praktische redenen geen gebruik maken van het fonds omdat ze verplicht zijn gebruik te maken van een vereniging in een andere kern. Wij willen het gebruik van dit fonds graag stimuleren zodat meer kinderen kunnen sporten of deelnemen aan culturele activiteiten in onze gemeente! Door deze deelname wordt direct de participatie en de netwerken van kinderen voor versterkt. Dit draagt bij aan hun gezondheid in dezelfde definitie, zoals al uitgesproken.

Versnellen sociale woningbouw
Onze fractie heeft de afgelopen jaren de zorgen voor het ontbreken van een passend woonaanbod al vaak bij de raad ingebracht. Met de groeiende komst van vluchtelingen in onze gemeente is deze uitdaging actueler dan ooit tevoren. De wachttijd voor een sociale huurwoning is inmiddels opgelopen tot gemiddel zeven jaar. Jongeren die een actieve rol in het verenigingsleven spelen moeten soms noodgedwongen verhuizen naar een andere gemeente. Ouders die na hun scheiding dicht bij elkaar in de buurt willen blijven wonen moeten toch naar buiten onze gemeente verhuizen. Met een laag inkomen kom je de woningmarkt van Pijnacker-Nootdorp niet zomaar op. Terwijl we in de Toekomstvisie met elkaar hebben afgesproken dat al onze inwoners een lokale wooncarrière moeten kunnen doorlopen. Hoog tijd om het tekort aan te pakken. Dat het kan, bewijst bijvoorbeeld de gemeente Almere die een prijsvraag uitschreef voor de realisatie van energiezuinige huizen onder de 550 euro: er kwamen 20 plannen van ontwikkelaars die dit wilden doen. Ook Assen en Zwolle hebben inspirerende voorbeelden. Samen met GroenLinks, Trots, CU-SGP en Eerlijk Alternatief dienden we een motie in om in de Uitvoeringstrategie Wonen in oktober een hoofdstuk op te nemen over hoe de bouw van sociale woningen versneld kan worden. De stemmen staakten op deze motie (15-15, één raadslid was afwezig), deze motie is op 2 juli opnieuw in stemming gebracht en uiteindelijk aangenomen.

PiNoPas
Deze motie voor een onderzoek naar een PiNoPas, een kortingspas voor onze (minder draagkrachtige) inwoners, op initiatief van Eerlijk Alternatief diende de PvdA uiteraard maar wat graag mee in. Al was het alleen maar omdat wij een kortingspas voor onze inwoners niet alleen in het huidige verkiezingsprogramma hebben staan maar ook al in dat van 2010 (onder de creatieve naam “Dobbepas”)en naar verluid ook al in de raadsperiodes daarvoor op het wensenlijstje van de toenmalige fracties hadden staan. In 2010 werd het idee in de verkiezingsstrijd door de meeste andere partijen nog weggehoond. Onze inwoners die moeite hadden met de contributie voor sport of cultuur klopten dan wel aan bij de bestuurders van hun vereniging en volgens goed dorps gebruik werd er dan wel wat geregeld. Dat was ons te willekeurig en ook niet laagdrempelig genoeg. Dit terwijl wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen met de activiteiten in ons dorp. Wij zijn dan ook erg blij dat deze motie, ingediend door Eerlijk Alternatief, GroenLinks, CU/SGP, PvdA en GBPN aangenomen is en dat het onderzoek naar het invoeren van de PiNoPas gestart gaat worden.

Citymarketing
Het College van B&W heeft in de Kadernota éénmalig €50.000 ter beschikking gesteld voor Citymarketing. Hier is nooit eerder met de gemeenteraad over gesproken: de raad mocht afgelopen april meedoen aan een workshop van het bureau dat al was ingehuurd om de Citymarketing uit te voeren, maar hier was de vraag of we Citymarketing gingen doen niet aan de orde. Uit beantwoording op onze eerdere vragen bleek dat er nog altijd een plan opgesteld moet worden (maar dat er dus al wel alvast begonnen is). Omdat de PvdA-fractie vindt dat de juiste volgorde bij nieuw beleid altijd nog is dat je eerst een plan opstelt met daarin het voorgenomen beleid, het uitvoeringsplan en de kosten en hier de gemeenteraad bij betrekt hebben wij een amendement ingediend om de €50.000 niet beschikbaar te stellen. Mede-indieners waren GroenLinks en Eerlijk Alternatief. Het amendement haalde geen meerderheid.

Budget Rekenkamercommissie
Het onderzoeksbudget van de rekenkamercommissie was vorig jaar bij de programmacommissie gehalveerd tot €11.778 per jaar. Deze bezuiniging zat ‘verstopt’ in de post ‘externe inhuur’ in de programmabegroting 2015-2018 en dit was tot schrik en schaamte van de gemeenteraad niet bijtijds opgemerkt. Op 15 januari 2015 was deze vergissing van de gemeenteraad voor het jaar 2015 teruggedraaid en is het budget bijgesteld naar €23.556. Met het aannemen van het amendement van D66, CDA, GroenLinks, PvdA, CU/SGP, EA en PvdA is nu in de programmabegroting voor de jaren 2016-2019 een jaarlijks onderzoeksbudget opgenomen van €23.556.

Motie ‘Operatie Steenbreek’
Deze motie, op initiatief van het CDA, werd mede ingediend door PvdA, CU/SGP en GBPN. Ingegeven door de klimaatverandering en de kans op zwaardere regenbuien en het steeds verder ‘verstenen’ van tuinen en buitenomgeving (tegels in de tuin in plaat van gras of groen) is de Operatie Steenbreek ontstaan. Dit is een Stichting die mensen inspireert en enthousiasmeert tegels weg te halen en zo het wateropnemend  vermogen te vergroten en zo iedereen een steentje bij te laten dragen aan het klimaatbestendiger maken van de gemeente. De motie vraagt om te onderzoeken of Steenbreek ook voor onze gemeente een meerwaarde heeft en zo ja om €5000,- per jaar hiervoor de komende twee jaar beschikbaar te stellen. De wethouder ontraadde de motie omdat het niet nodig zou zijn. De gemeente wil zelf een dergelijk programma starten. Omdat wij denken dat de gemeente hier niet zelf het wiel moet willen uitvinden tegen vermoedelijk hogere kosten dan de €5000,- euro die Stichting Steenbreek vraagt is de motie wel in stemming gebracht. De stemmen staakten; op 2 juli is de motie opnieuw in stemming gebracht en toen  aangenomen.

Kredietunie Oostland
Samen met de VVD, GBPN en Trots diende de PvdA een motie in om eenmalig €12.500,- ter beschikking te stellen aan KredietUnie Oostland. Een initiatief van, voor en door lokale ondernemers om kleine leningen, advies en coaching aan startende ondernemers met toekomstperspectief te verstrekken. Ook Lansingerland en de provincie Zuid-Holland dragen bij aan het opstarten van dit project. De motie is aangenomen.

Jaarrekening
Bij de behandeling van de jaarrekening over 2014 werden een aantal moties en amendementen ingediend. De eerste motie was van Eerlijk Alternatief en de Partij voor de Dieren over de Risicobuffer Ackerswoude. Dit omdat het project Ackerswoude een risicovol project is wat betreft planning, verkoopprijs en doelgroep. De motie gaf aan dat een hogere risiciobuffer verstandig zou kunnen zijn en vroeg om de raad uitgebreider en tijdig te informeren over de voortgang. De PvdA-fractie was voor deze motie, de meerderheid van de raad was echter tegen en de motie is dan ook verworpen.

De VVD diende een motie in om de afspraken met verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen waarbij meerdere gemeenten en/of de provincie samenwerken) aan te scherpen. Deze motie riep op te zorgen dat de opgenomen cijfers in de jaarrekening van de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn gebaseerd op een (gecontroleerde) jaarrekening van de verbonden partijen. Alleen Liberaal Lokaal stemde tegen deze motie, alle andere partijen waren voor en deze is dan ook aangenomen.

Gemeentebelangen, VVD, LPN en Trots dienden een amendement over Citymarketing in. Het College vraagt bij de Kadernota volgens de indieners slechts eenmalig €50.000 voor concept- en campagneontwikkeling. Maar de indieners geven aan dat Citymarketing niet iets eenmaligs kan zijn, maar dat de gemeente een consistente en dynamische marketing nodig heeft en dat het College wel wat meer armslag kan gebruiken. Doel van het amendement was dan ook om bovenop de al geplande €50.000 nog eens €100.000 te oormerken als bestemmingsreserve. De PvdA-fractie was al verbaasd over de vraag van het College om de eerste €50.000. Er is een presentatie over Citymarketing aangekondigd voor 2 juli, een week nadat de raad dus al akkoord moest geven over het budget. Dat is dan nog maar een presentatie: er is dus geen debat geweest, er zijn geen doelstellingen bekend, er is geen debat geweest met de gemeenteraad over of Citymarketing voor een gemeente als de onze nou wel het middel is om bijvoorbeeld onze winkelcentra weer meer leven in te blazen. Om dan gelijk nog eens €100.000 te reserveren ging niet alleen ons, maar ook de meerderheid van de gemeenteraad te ver en het amendement is dan ook verworpen. Het amendement om concrete invulling te geven aan het optimaal benutten van het economisch potentieel van het buitengebied door het versterken van het regionale en lokale leisure aanbod, ingediend door VVD, Gemeentebelangen en Trots werd ook gesteund door GroenLinks en de PvdA, dit was onvoldoende voor een meerderheid. Met de jaarrekening zelf is ingestemd door de gemeenteraad, alleen de fractie van Trots heeft tegengestemd.

 

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems