Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 29 maart 2015

Weekverslag week 13

Deze week een gezamenlijke vergadering van de gemeenteraden van Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp over de gezamenlijke aanbesteding van het beheer van de Groenzoom, stemming over het amendement van de PvdA dat de uitbreiding van de manege aan de Bieslandseweg 2 tegenhoudt en opening van een nieuw initiatief op het gebied van zorg in Nootdorp.
Groenzoom
In december 2013 hebben de gemeenteraden van Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp de Beheervisie voor het beheer van het natuur- en recreatiegebied De Groenzoom vastgesteld. Vanaf 1 januari 2016 worden de gemeente Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer. In verband hiermee is een gezamenlijke aanbesteding in voorbereiding. De gemeenteraden kregen op woensdag 25 maart een gezamenlijke presentatie van ambtenaren en wethouders van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland en er was volop gelegenheid vragen te stellen. De meeste vragen gingen over hoe gewogen werd tussen de geboden prijs en kwaliteit.
De gemeente Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp werken samen aan de inrichting van een nieuw natuur- en recreatiegebied De Groenzoom. De Groenzoom verzorgt dat er een natte ecologische verbinding tussen de Ackerdijkse Plassen en het Balijbos ontstaat. Voor de ontwikkeling en inrichting van dit gebied is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) De Groenzoom opgericht. De GR zal aan het eind van 2015 klaar zijn met de inrichting van het gebied en zal daarna worden opgeheven. Het beheer van het aangelegde gebied wordt dan de verantwoordelijkheid van de beide gemeenten. Met de inrichting van De Groenzoom is een groot areaal van circa 300 ha. aan natuurgebied tot stand gebracht. Het gebied heeft nu nog een beperkte natuurwaarde, maar heeft veel potentieel. Na de aanbesteding is het de taak van de beheerder om de omstandigheden zo te maken dat de natuurontwikkeling vorm gaat krijgen. Dit is een geleidelijk proces dat vele jaren in beslag zal nemen. Met de oplevering van De Groenzoom is ook een groot areaal aan recreatiegebied gerealiseerd; ca. 80 ha. recreatief groen en 50 ha. open water. Daarnaast voorziet het gebied in wandel-, fiets- en ruiterpaden. Het beheer van de fietspaden zal door de grondgebiedgemeenten worden verzorgd. Al het overige areaal wordt in de aanbesteding ondergebracht.
Amendement tegen uitbreiding manege Bieslandsweg
Een meerderheid van de gemeenteraadsfracties is tegen de uitbreiding van de manege aan de Bieslandseweg 2. De gemeenteraad wil de balans tussen natuur, recreatie en economie in de Polder van Biesland beschermen. Het amendement op initiatief van de PvdA om deze uitbreiding tegen te houden is door bijna alle fracties samen ingediend.  In de raadsvergadering van afgelopen donderdag is dan ook besloten de uitbreiding niet toe te staan. Meer over dit amendement is in dit artikel te lezen (link opent in nieuw venster).
Opening Huis van Rie
Huis van Rie is een nieuw, gezellig en sfeervol centrum voor dagbesteding in Nootdorp waar oprechte aandacht en mensen centraal staan.Afgelopen vrijdag werd het feestelijk geopend. Namens PvdA Pijnacker-Nootdorp was fractievoorzitter en woordvoerder zorg Marieke van Bijnen aanwezig bij deze opening. Huis van Rie is een nieuw initiatief in de sector dagbesteding voor groepen en is opgezet volgens een nieuw concept. Huis van Rie wordt bezocht door mensen met een lichamelijke, verstandelijke of sociaalpsychiatrische beperking, door mensen met NAH en dementerenden, en door hun mantelzorgers. Deze dagopvang is niet op de gebruikelijke manier waarbij er een duidelijk doelgroepbeleid wordt gevolgd, maar de dagbesteding van Huis van Rie is een combinatie van gespecialiseerde, arbeidsmatige en recreatieve dagbesteding.

 

 

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems