Door Amarins Komduur-Daems op 26 mei 2017

PvdA enthousiast over maatregelen tegen armoede, nu nog een kortingspas

De gemeenteraad heeft vorig jaar op initiatief van de PvdA in de motie Kindpakket aan het College gevraagd om met een breed pakket aan maatregelen te komen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in onze gemeente mee kunnen doen op school en bijvoorbeeld bij een sportvereniging. Klik op -lees verder- voor de inbreng van Marieke van Bijnen namens de PvdA op dit onderwerp. De PvdA vindt dat het niet uit mag maken of ouders wel of niet de financiële middelen hebben om hun kinderen mee te laten doen aan activiteiten die voor heel veel kinderen de normaalste zaak van de wereld zijn: trakteren met je verjaardag, mee op schoolreis, sporten, muziekles. Alle kinderen moeten kunnen meedoen.

Het enige wat wij helaas missen in dit plan is de andere langgekoesterde wens van de gemeenteraad én van de adviesraad Werk en Inkomen, de realisatie van een kortingspas voor de inwoners met een laag inkomen. Volgens de PvdA is het invoeren van zo’n pas mogelijk door aan te sluiten bij de Rotterdampas. Hier waren in de vergadering op 24 mei een aantal andere fracties ook positief over. De PvdA zal hiervoor met een amendement komen.

Het beleidsplan Schuldhulpverlening staat voor de tweede keer op de agenda. En dat komt vooral omdat bij het vorige beleidsplan de raad heel kritisch is geweest op de inhoud van het plan en de wijze waarop de financiële onderbouwing was opgenomen. De grootste zorg van mijn fractie was bij het vorige plan dat de gemeente nog onvoldoende zicht heeft op de totale groep inwoners met financiële problemen. Wij willen u oproepen om naast het project Grip op je Knip ook met de landelijke organisatie in gesprek te gaan om de mogelijkheden voor een afdeling ‘Schuldhulpmaatjes Pijnacker- Nootdorp’ te onderzoeken. Dit geeft meteen een mooie aanleiding om ook de kerken in onze gemeente- die altijd een actieve rol vervullen- te betrekken in de aanpak van financiële problemen van onze inwoners. #samendoen

Hieronder is de volledige spreektekst van Marieke van Bijnen in de oordeelsvormende raadsvergadering opgenomen.

SPREEKTEKST MARIEKE VAN BIJNEN 24 MEI 2017

Armoedebeleid

De fractie van de PvdA is heel enthousiast over de uitwerking van de motie Kindpakket. De raad heeft vorig jaar op initiatief van de PvdA aan het college in deze motie gevraagd om met een breed pakket aan maatregelen te komen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in onze gemeente mee kunnen doen op school en bijvoorbeeld bij een sportvereniging. Wij vinden namelijk   dat het niet uit mag maken of ouders wel of niet de financiële middelen hebben om hun kinderen mee te laten doen aan activiteiten die voor heel veel kinderen de normaalste zaak van de wereld zijn: trakteren met je verjaardag, mee op schoolreis, sporten, muziekles. Alle kinderen moeten kunnen meedoen. De rijksoverheid heeft hiervoor extra geld beschikbaar gesteld en door de ingediende motie heeft het college dit geld gebruikt om een mooi Kindpakket samen te stellen. Wij zijn blij met dit Kindpakket en vooral met de vergroting van de doelgroep. Dit omdat bekend is dat de groep tot 130% van het sociaal minimum- door een kleinere bijdrage vanuit het rijk aan huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebondenbudget- allemaal maandelijks een flink tekort hebben voor vrije bestedingen. En dan hebben deze gezinnen vaak geen andere keuze dan als eerste te bezuinigen op meedoen aan sport. Wij zijn heel blij dat het voor kinderen uit deze gezinnen nu ook mogelijk wordt om te gaan sporten, deel te nemen aan een culturele activiteit, schoolspullen en kleding aan te schaffen. Wij willen hierbij het college en de ambtelijke organisatie bedanken voor het vele werk om dit mooie plan te realiseren. Het enige wat wij helaas missen in dit plan is de andere langgekoesterde wens van de gemeenteraad én van de adviesraad Werk en Inkomen, de realisatie van een kortingspas voor de inwoners met een laag inkomen. Wij zien dat veel omliggende gemeenten aangesloten zijn bij de Rotterdampas, zoals Lansingerland, Delft, Waddinxveen en Capelle a/d IJssel. En daarnaast is er een activiteiten-aanbod in andere gemeenten, die een eigen kortingspas hebben, zoals in Den Haag en Rijswijk. Mooi aan de Rotterdampas is dat iedere inwoner van de gemeente er een kan aanschaffen en voor mensen met een laag inkomen is de bijdrage lager. Er is dus geen schaamte om de pas aan te schaffen en te gebruiken. Hiermee geeft het een mooi aanbod voor al onze inwoners. Het college van Midden- Delfland heeft er voor gekozen om vanaf 2018 aan te sluiten en heeft hiervoor 30.000 euro gereserveerd in de begroting. Wij weten dat vele fracties dit ook willen, graag maken wij er een raadsbreed initiatief van om aansluiten bij de Rotterdampas te realiseren.

 

Inbreng beleidsplan Schuldhulpverlening

Het beleidsplan Schuldhulpverlening staat voor de tweede keer op onze agenda. En dat komt vooral omdat bij het vorige beleidsplan de raad heel kritisch is geweest op de inhoud van het plan en de wijze waarop de financiële onderbouwing was opgenomen. De grootste zorg van mijn fractie was bij het vorige plan dat de gemeente nog onvoldoende zicht heeft op de totale groep inwoners met financiële problemen. In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens problematische schulden. Bekend is dat mensen met schulden, vaak ook allerlei andere problemen hebben. Ook onze eigen kernteams geven aan dit groeiende probleem in de gemeente te signaleren. In het nieuwe plan zien wij helaas geen analyse van de totale groep. Wel zijn wij zeer enthousiast over en geïnteresseerd in het nieuwe lokale samenwerkingsverband dat gestart gaat worden. Wij hopen dat het samenwerkingsverband meer grip gaat krijgen op de totale groep inwoners met financiële problemen en vanuit dit zicht gezamenlijk een totaal- aanpak kan opstellen voor deze groep inwoners.

 

De Adviesraad Werk & Inkomen heeft aangegeven extra aandacht te willen voor jongeren met financiële problemen, omdat dit een groeiend probleem is. Ook onze fractie heeft jongeren als belangrijke doelgroep benoemd in eerdere besprekingen. U heeft aangeven jeugd als aparte doelgroep te benoemen en ondersteunt daarmee de oproep van de Adviesraad Werk & Inkomen en stelt 5.000 euro voor het Preventieprogramma Jeugdigen beschikbaar. De Adviesraad Werk & Inkomen heeft zorgen geuit of het budget voor preventie wel toereikend is en heeft gevraagd wat er gedaan wordt als het budget voor preventie niet voldoende lijkt te zijn.  U geeft aan dat er dan mogelijkheden zijn voor individuele begeleiding via het maatwerkbudget. Wij willen hierover graag twee dingen inbrengen. Allereerst vinden wij dat er voorzichtig omgegaan moet worden met het gebruiken van het maatwerkbudget als een potje te zien waarop allerlei zaken betaald kunnen worden die niet apart begroot zijn. Het maatwerkbudget moet volledig vrij blijven voor het beoogde doel. En het tweede is dat het budget ons ook zeer laag lijkt, voor dit goede initiatief. Wij verzoeken het college om bij een tekort op dit budget, direct de raad te informeren.

 

In de beeldvormende vergadering heeft u aangegeven dat i.p.v. het succesvolle project Schuldhulpmaatjes wij in de gemeente ‘Grip op je knip’ hebben. Dit is ook een mooi project, maar de Schuldhulpmaatjes werken op een heel andere manier. Wij willen u oproepen om naast het project Grip op je Knip ook met de landelijke organisatie in gesprek te gaan om de mogelijkheden voor een afdeling ‘Schuldhulpmaatjes Pijnacker- Nootdorp’ te onderzoeken. Dit geeft meteen een mooie aanleiding om ook de kerken in onze gemeente- die altijd een actieve rol vervullen- te betrekken in de aanpak van financiële problemen van onze inwoners. #samendoen

 

Veel gemeenten maken nieuw beleid op basis van life- events. Vooral bij vroeg signalering, omdat bekend is dat mensen financiële problemen krijgen bij bijvoorbeeld verlies baan, echtscheiding, overlijden partner. Een aanpak via life- events maakt helaas geen onderdeel uit van ons beleid. Wij verzoeken het college om de mogelijkheden hiervan voor onze gemeente te gaan onderzoeken en hierover ontvang ik graag een reactie van de wethouder.

 

 

 

 

 

 

 

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems