Door Amarins Komduur-Daems op 30 november 2014

Weekverslag week 48

Het politiek café met Kamerleden Loes Ypma (PvdA) en Bas van ’t Wout (VVD) in De Drie Heeren op maandag 24 november was druk bezocht, informatief en onderhoudend. De lokale afdelingen van VVD, D66 en PvdA kijken dan ook tevreden terug naar dit gezamenlijk georganiseerde evenement. Donderdag 27 november was de besluitvormende gemeenteraad. Op de agenda de verordeningen in het sociaal domein en nog veel meer.

Ombudsfunctie  
Naar aanleiding van een motie ingediend door GroenLinks, PvdA, D66 en Eerlijk Alternatief heeft de gemeenteraad de toezegging gekregen dat er zal onderzocht worden of een regionale ombudsfunctie voor het sociale domein haalbaar is. Met die toezegging op zak was de motie niet meer nodig en is deze ingetrokken.

Starterswoningen Zonnedauw
Uit de raadsvergadering van oktober lag er nog een amendement van PvdA en GroenLinks over het bestemmingsplan Nootdorp Zuid. Hier waren geen namelijk starterswoningen ingetekend aan de Zonnedauw, hoewel de gemeenteraad hier al op 23 februari 2012 in meerderheid toe besloten had. Een amendement bleek vorige maand op teveel bezwaar bij het College te stuiten: een motie zou wel kans maken. De motie werd ingediend met als indieners PvdA, Eerlijk Alternatief, LPN, CDA, Trots, GroenLinks en Liberaal Lokaal (een meerderheid van de raad).  Uit toelichting door de wethouder bleek dat er zeer recent voor de locatie Zonnedauw ook belangstelling was gekomen om levensloopgeschikte woningen te realiseren.  Na een korte schorsing hebben de indieners van de motie aangegeven dat de wethouder de gelegenheid moet krijgen om deze initiatieven te onderzoeken.  De wethouder heeft toegezegd voor Zonnedauw een invulling voor de doelgroepen te onderzoeken en daarna bij de gemeenteraad terug te komen zodat de raad kan afwegen of op deze plek starterswoningen het meest geschikt zijn of de alternatieven.

Afwijken 30% sociaal P&R-terrein Pijnacker
De discussie over  zorgen voor voldoende sociale woningbouw is ook deze maand weer gevoerd. Dit keer naar aanleiding van het P&R terrein waar het College wil afwijken van deze norm zodat per direct met de bouw van het project gestart kan worden. Daar was door GroenLinks, PvdA, Eerlijk Alternatief, PvdD en Trots een amendement ingediend om het tekort aan sociale woningbouw op het P&R terrein aan te vullen door meer sociale woningbouw te realiseren in Ackerswoude. Daar wordt immers gestreefd naar een percentage van 12% sociale woningbouw, ook al niet erg hoog. Omdat het besluit niet ging over Ackerswoude bleek een amendement niet mogelijk te zijn, een motie zou wel kunnen. Die motie gaan we, samen met anderen, komende maand waarschijnlijk indienen.

Ondernemersfonds
Als laatste lag voor om het ondernemersfonds met nog eens drie jaar te verlengen. In de afgelopen weken bleek dat de evaluatie van het fonds geen schoonheidsprijs verdient en dat het draagvlak niet overal even groot is. De PvdA heeft aangegeven dat aan de ene kant het is goed is om samen sterk te staan, maar dat daarbij het tegengaan van free riders niet moet doorslaan in forced riders. Werk aan de winkel dus. Samen met D66, GroenLinks, Eerlijk Alternatief, Liberaal Lokaal, Trots en LPN hebben we dan ook een amendement ingediend om de verlengingsperiode te verkorten van drie naar twee jaar en de beslissing over continuering in 2017 te laten afhangen van een door het bestuur van het ondernemersfonds uit te laten voeren onafhankelijk, representatief en kwantitatief onderzoek. Dit amendement is in stemming gebracht en aangenomen.

 

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems