Door Marieke van Bijnen op 3 februari 2014

Stimuleringsfonds particulier initiatief

Het nieuwe subsidiebeleidskader heeft voor veel onrust gezorgd bij onze verenigingen en deze onrust is nog niet weggenomen. Ook niet met het voorstel van het stimuleringsfonds particulier initiatief, met de voorgestelde criteria zoals het nu voorligt. Om te voorkomen dat waardevolle initiatieven gaan verdwijnen pleit de PvdA voor een noodfonds. Verder is het betuttelend om organisaties alleen in samenwerking een subsidie aan te laten vragen. Hier gaat wantrouwen vanuit en samenwerken is niet altijd beter. Met het vaststellen van het subsidiebeleidskader heeft de raad ingestemd met het instellen van het stimuleringsfonds particulier initiatief. De PvdA, heeft het nieuwe subsidiebeleidskader niet ondersteund, maar zag het stimuleringsfonds wel als een laatste redmiddel om waardevolle initiatieven die dreigen te verdwijnen, waar nu nog onze inwoners recreëren, elkaar ontmoeten, zichzelf ontwikkelen en vrijwilligerswerk doen, die vanaf 2015 niet meer ondersteund gaan worden door de gemeente, toch te kunnen behouden.
Het nieuwe subsidiebeleidskader heeft voor veel onrust gezorgd bij onze verenigingen en deze onrust is nog niet weggenomen. Ook niet met het voorstel van het stimuleringsfonds particulier initiatief, met de voorgestelde criteria zoals het nu voorligt. Om te voorkomen dat waardevolle initiatieven gaan verdwijnen, heeft de PvdA- fractie tijdens de Begrotingsraad een amendement ingediend en uiteindelijk aangehouden om het stimuleringsfonds tevens in te zetten als noodfonds. Het is voor verenigingen, die bijna allemaal volledig draaien op de inzet van vrijwilligers, van groot belang om te weten of zij hun vaste exploitatie rond kunnen krijgen. Geld voor activiteiten, is via fondsen zoals fonds 1818 wel te verkrijgen.
Om naar andere verdienmodellen te zoeken en dus hun organisatie en activiteiten te realiseren zonder subsidie, dat kunnen wij van harte ondersteunen. Maar om nu eerst alles weg te halen en af te wachten of deze organisaties nog levensvatbaar zullen zijn, gaat ons veel te ver. Ga samen met de organisaties aan de slag om te bekijken welke kansen er liggen!
Daarnaast is het met de komst van de nieuwe taken in het kader van de 3 decentralisaties van groot belang dat er een krachtige structuur van verenigingen is en blijft bestaan, dit sluit aan bij de visie die wij als gemeente hanteren waarbij we onze inwoners stimuleren om eerst hun eigen verantwoordelijkheid te nemen door eerst zelf te proberen hun hulpvraag op te pakken, alleen of in hun sociale omgeving. Daarvoor zijn sociale netwerken nodig, die bijvoorbeeld gevormd worden door deelname aan de activiteiten van de verenigingen.
Als we kijken naar de verdere criteria zijn wij verbaasd over de criteria rond samenwerken en de aangegeven doelgroepen. Volgens onze fractie is het voldoende om de organisaties duidelijk te maken dat zij alleen een bijdrage krijgen als dit past bij de door de gemeente ingestelde beleidsdoelstellingen past. In onze beleidsdoelstellingen geven wij namelijk al voldoende richting, nu worden de criteria onnodig onwerkbaar zoals het cultuurplatform bijvoorbeeld rond het criteria voor doelgroepen al heeft aangegeven.
Een activiteit als de Verbeelding, dat al uit zichzelf samenwerkt met allerlei organisaties en inwoners, maar gericht is op iedereen. Mag deze activiteit dan niet op steun rekenen? Is niet een van onze doelen dat wij een aantrekkelijke en bruisende gemeente willen zijn?
Het is betuttelend om organisaties alleen in samenwerking een subsidie aan te laten vragen. Hier gaat wantrouwen vanuit en samenwerken is niet altijd beter. Wij zien wel een rol voor de gemeente weggelegd om een activerende en verbindende rol te vervullen naar de inwoners en organisaties toe. Nieuwe verbindingen kunnen heel waardevol zijn, zeker als de gemeente helpt om dit ook tussen de organisaties uit de andere domeinen te doen. Het organiseren van de marktplaats, zoals afgelopen dinsdag heeft plaatsgevonden, past hierbij.
Kortom.
•       De PvdA blijft voorstander van het instellen van het stimuleringsfonds. Wij zullen bij de besluitvormende raad ons amendement indienen om het fonds ook in te zetten als noodfonds, hiervoor zullen we binnen de begroting ook dekking gaan zoeken. De eerder voorgestelde dekking is niet meer mogelijk, omdat daar het voorstel van de VVD de uitbreiding van de fietsenstalling Biesieklette uit gedekt zal gaan worden.
•       Volgens ons zijn de vier toekenningscriteria op pagina 4 van de aanbiedingsnota, helemaal voldoende. Meer is niet nodig.
•       Wij zijn geen voorstander van de wegingscriteria zoals geformuleerd, oude activiteiten kunnen beter bijdragen aan onze beleidsdoelstellingen dan nieuwe.

Marieke van Bijnen

Marieke van Bijnen

Mijn naam is Marieke van Bijnen. Samen met mijn vriend en onze vijf kinderen (Arnoud, Isabelle, Alexander, Mare en Jorrit) wonen wij in de wijk Tolhek in Pijnacker. Wij genieten enorm van het wonen in onze gemeente. Vooral omdat het een kinderrijke gemeente is, met veel groen en mooie voorzieningen in de buurt- zoals scholen,

Meer over Marieke van Bijnen