Door Marieke van Bijnen op 29 juni 2017

Inbreng van PvdA Pijnacker-Nootdorp bij de kadernota

Inleiding

Het College heeft een positieve Kadernota gepresenteerd. Er is in de Kadernota ruimte voor nieuwe investeringen in het sociaal domein, onderwijs, veiligheid en economie. En ook voor lastenverlichting. De fractie van de PvdA steunt deze investeringen en lastenverlichting. Wat ons betreft mogen deze investeringen wel sneller worden ingezet, daarom dienen wij het Amendement m.b.t. begeleiding van inwoners uit de bijstand met de VVD samen in.

Speerpunten

Deze raadsperiode zet de fractie van de PvdA vooral in op het sociaal domein- voor zorg, armoede- en participatiebeleid, voor sociale woningen en voor een klimaatneutrale gemeente. Het doet mij dan ook deugd dat er- mede op ons initiatief- het afgelopen jaar flinke stappen zijn gezet op deze voor de PvdA- speerpunten. Zoals de invoer van het Kindpakket, vergroten van de doelgroep én mogelijkheden van het Jeugdsport- en Cultuurfonds, verlagen van de eigen bijdragen in de Wmo, extra sociale woningen in het Hofland, versnelling van andere sociale woningbouwprojecten, zoals in Keijzershof. Stuk voor stuk maatregelen die het leven van onze inwoners dagelijks verbetert én ervoor zorgt dat vooral kinderen die opgroeien in armoede mee kunnen gaan doen.

Rotterdampas

Bij het vaststellen van het armoedebeleid heeft mijn fractie aangekondigd om bij de Kadernota een -liefst met zoveel mogelijk andere fracties gezamenlijk- amendement in te dienen voor aansluiting bij de Rotterdampas. Dit doen wij- samen met ….. partijen- om ervoor te zorgen dat onze inwoners meer mogelijkheden krijgen om aan culturele- educatieve- sportieve en recreatieve activiteiten in de hele regio deel te nemen én aan onze ondernemers en maatschappelijke organisaties de kans te geven om hun diensten en producten ook in de markt te zetten via het platform dat de Rotterdampas biedt. We willen dit graag vanaf 2018 gaan proberen in een pilot voor drie jaar, de kosten hiervoor zijn 40.000 euro per jaar. In 2020 kan de nieuwe raad dan beslissen of het structureel verankerd kan worden.

Klimaatneutrale gemeente

Bij het benoemen van de speerpunten noemde ik ook dat wij ons inzetten voor een klimaatneutrale gemeente. Mijn fractie heeft grote zorgen dat we de belangrijke doelstellingen die hierover in de Raad zijn vastgesteld, niet gaan behalen. Het is nog onduidelijk hoe we- in de tijd- de doelstellingen kunnen gaan behalen en welke maatregelen precies op welke manier kunnen bijdragen. Er is in onze Raad verschil van inzicht over of er gebruik moet worden gemaakt van windenergie- dat is dinsdag gebleken- om onze doelstellingen te kunnen behalen. Maar als het geen windenergie wordt…. Wat gaan we dan gezamenlijk inzetten om dat goed te maken? Omliggende gemeenten- ik noem als voorbeeld de gemeente Den Haag- daar hebben raadsfracties van de VVD, D66, CDA, CU/SGP, PvdD, GL, lokale partijen en de PvdA- twee weken geleden een Haags klimaatpact gesloten om Den Haag ‘Parisproof’ te maken. Daarin worden stevige maatregelen gezamenlijk voorgesteld, die worden ingebracht in de coalitieonderhandelingen volgend jaar. Met zo’n sterk en breed politiek samenwerkingsverband is al duidelijk dat er vanaf volgend jaar de gemeente Den Haag zich nog veel sterker gaat maken voor een klimaatneutrale gemeente. Mijn fractie gaat zo’n samenwerkingsverband ook heel graag aan met partijen uit onze Raad. De fracties van GroenLinks en PvDD dienen vanavond voorstellen in op het gebied van duurzaamheid, wij dienen deze voorstellen mede in.

Samen doen

Vanavond stelt deze Raad alweer de laatste Kadernota vast van deze raadsperiode. De raadsperiode waarin onze Raad op een unieke wijze samenwerkt in met een bijna raadsbreed gesteund hoofdlijnenakkoord en gezamenlijke wethouders die vanuit de beginselen van het dualisme werken voor de hele Raad. Er wordt samengewerkt onder de gezamenlijke visie van ‘Samen doen’. Samen doen is de basis geworden van de inrichting van het Sociaal Domein, de wijze waarop wij samen willen werken met maatschappelijke organisaties, ondernemers, verenigingen en vooral de wijze waarop wij om willen gaan met particuliere initiatieven. Werken zoals we hebben afgesproken met ‘Samen doen’ levert nog wisselende resultaten op. Soms heel positieve, zoals, de samenwerking met de bewoners van Emerald voor omgekeerd inzamelen, de plannen voor de IKC’s en de community die wordt gevormd op het gebied van armoedebestrijding. Maar helaas wordt onze Raad ook geconfronteerd met boze samenwerkingspartners, ondernemers of inwoners die nog niet te spreken zijn over de wijze waarop er wordt samengewerkt. Dit bleek uit de boze brieven van de Sportraad en Sportplatform over de totstandkoming van de Sportnota. Maar ook uit de signalen van de Wmo- raad en de adviesraad Werk en Inkomen over de vorming van de Adviesraad Sociaal Domein. En ook bij de problemen over de VOG’s. Bij alle voorbeelden heeft de Raad ingegrepen, maar zijn de problemen nog niet verholpen. Het zou mooi zijn als het zou lukken om met een motie deze samenwerkingsprocessen beter te laten verlopen- deze motie hadden we heel graag ingediend- maar omdat het gaat om een cultuuromslag van onze gemeente lukt dat helaas niet. Daarom hebben wij ervoor gekozen om dit in te brengen in dit raadsdebat om nogmaals deze signalen in de Raad te benoemen. Onze visie is ‘Samen doen’, laten we het dan ook echt ‘Samen doen’.

Marieke van Bijnen

Marieke van Bijnen

Mijn naam is Marieke van Bijnen, ik ben 29 jaar oud en moeder van Isabelle (4 jaar oud) en Alexander (3 jaar oud). Wij wonen in de nieuwe wijk Keijzershof in Pijnacker. Voorheen hebben wij in Nootdorp gewoond. In mijn leven heb ik door mijn werk en vrijwilligerswerk met mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke

Meer over Marieke van Bijnen