Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 23 februari 2015

PvdA stelt vragen over terugplaatsing gevaarlijke scheidsrechterstoel

Het college van B&W heeft onlangs besloten opdracht te verstrekken tot ‘veilige’ aanpassing van de ‘scheidsrechterstoel’ en tot de terugplaatsing ‘scheidsrechterstoel’ als onderdeel van het kunstproject ‘kus de kikker’. In juli 2014 werd deze scheidsrechterstoel slechts enkele dagen na plaatsing al weer uit het water gehaald. Met het warme weer werd het kunstwerk namelijk gebruikt als waterspeeltoestel en sprongen kinderen vanaf de hoge stoel het ondiepe water in. Veel omwonenden maakten zich zorgen over deze onveilige situatie en de gemeente reageerde snel door de stoel weg te halen. Destijds gaf de gemeente aan dit te doen omdat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en van kinderen niet verwacht kan worden dat zij een afweging maken of het wel of niet verstandig is van het kunstwerk af te springen. Uit het verslag van de collegevergadering van 20 januari blijkt dat nu besloten is de stoel ‘veilig’ terug te plaatsen. Uit het verslag wordt niet duidelijk wat precies onder veilig wordt verstaan, aan welke eisen de scheidsrechterstoel nu moet voldoen en of er bijvoorbeeld overleg is geweest met de omwonenden die vorig jaar hun zorgen hebben geuit. De PvdA-fractie maakt zich zorgen over de veiligheid en heeft daarom vragen gesteld aan het college.

Schriftelijke vragen aan het college van B&W conform Artikel  41 Reglement van orde van de raad

Naar aanleiding van het besluit van het college opdracht te verstrekken tot ‘veilige’ aanpassing van de ‘scheidsrechterstoel’ en tot de terugplaatsing ‘scheidsrechterstoel’ als onderdeel van het kunstproject ‘kus de kikker’.

 

  1. Klopt het dat u hebt besloten tot ‘veilige’ aanpassing van de ‘scheidsrechterstoel’ en tot de terugplaatsing ‘scheidsrechterstoel’ als onderdeel van het kunstproject ‘kus de kikker’? [1]
  2. Wat wordt bedoeld met een ‘veilige’ aanpassing en via welke procedure is deze aanpassing tot stand gekomen? Hebt u hiervoor deskundigen op het gebied van veiligheid geraadpleegd? Zo ja, kunt u aangeven hoe het advies van deze deskundigen luidde en wie deze deskundigen zijn?
  3. Kunt u precies aangeven wat door het College in juli 2014 als onveilig werd gezien aan de scheidsrechterstoel en of deze onveilige aspecten nu weggenomen zijn?
  4. Herinnert u zich uw brief[2] van 18-07-2014 waarin u aangeeft dat de scheidsrechterstoel tijdelijk wordt weggehaald omdat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en van kinderen niet verwacht kan worden dat zij een afweging maken of het wel of niet verstandig is van het kunstwerk af te springen? Zo ja, herinnert u zich ook dat in de brief staat dat er de tijd genomen zou worden om met betrokkenen te kijken op welke manier het kunstwerk ontoegankelijk kan worden gemaakt? Hoe wordt er na terugplaatsing gezorgd dat het onmogelijk is van de scheidsrechterstoel af te springen?
  5. Vallen de omwonenden van de Zonnehof en Magnoliadreef, die na de plaatsing van het kunstwerk onder andere via Telstar Online[3] aangegeven hebben het kunstwerk gevaarlijk te vinden, ook onder de betrokkenen waar overleg mee is geweest over veilige terugplaatsing?
  6. Zo nee, waarom niet? Bent u het met ons eens dat in het kader van de nieuwe manier van werken, #samen met onze inwoners, het beter was geweest de omwonenden te betrekken bij de vraag of en zo ja hoe het kunstwerk weer teruggeplaatst kan worden? Bent u bereid om dit gesprek met omwonenden alsnog aan te gaan?
  7. Zo ja, wat is de uitkomst van dit overleg en welke omwonenden zijn hierbij betrokken geweest?
  8. Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen, schriftelijk beantwoorden?

[1] Besluitenlijst collegevergadering dd. 20-01-2015 http://www.pijnacker-nootdorp.nl/web/file?uuid=122ade91-e2a9-432f-adc3-fe2f98e6b508&owner=06df2d6e-b001-4f56-82f8-72c1ccdc169c&contentid=11418

[2] https://www.pijnacker-nootdorp.nl/politiek-en-organisatie/college/kunstwerk-tijdelijk-verwijderd.htm

[3] http://www.telstar-online.nl/lees/29265/ouders-kunstwerk-is-gevaarlijk

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems