Door Amarins Komduur-Daems op 11 januari 2016

PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren willen bredere afweging windmolens in Pijnacker-Nootdorp

De gemeenteraadsfracties van de Partij van de Arbeid, GroenLinks en de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp zijn onder een aantal voorwaarden voorstander om via onder andere windenergie de overstap naar duurzame energie en een verminderde CO2-uitstoot mogelijk te maken. De partijen willen een bredere afweging voor de plaatsing van windmolens, ook in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Zij hebben hiervoor een zienswijze ingediend bij de provincie.

 De provincie Zuid-Holland kwam op initiatief van Staatsbosbeheer met een voorstel om de mogelijkheid voor een windmolen aan de rand van het recreatiegebied Balijbos langs de A12 nader te onderzoeken. Burgemeester en Wethouders willen echter helemaal geen windmolens in de gemeente, zo hebben zij al laten weten.

 De fracties van PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren zijn het daar niet mee eens. Zij ondersteunen de provincie Zuid-Holland in hun voornemen voor meer duurzame energie en vermindering van CO2 uitstoot via windenergie.

De drie fracties stellen wel voorwaarden aan de plaatsing van windmolens. Zo mag er geen bovenmatige hinder zijn voor mens en dier, moet er rekening worden gehouden met vogeltrekroutes en mogen de windmolens niet worden geplaatst in natuurgebieden en op plaatsen die cultuurhistorisch van belang zijn.

De drie partijen hebben moeite met de door de provincie voorgestelde windmolenlocatie aan de rand van het recreatiegebied Balijbos langs de A12. Dat zou namelijk leiden tot aantasting van dit intensief gebruikte gebied en ook tot overlast voor recreanten en vogels (vogeltrekroutes) en andere dieren, visuele en geluidshinder. De partijen adviseren de provincie om, ook in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, windmolenlocaties zoveel mogelijk te concentreren op bedrijventerreinen en langs snelwegen en om geschikte locaties nader te onderzoeken.

PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren willen dat de gemeente en provincie een bredere afweging maken van potentiële locaties waar windmolens kunnen worden geplaatst. Elders in de Rotterdamse regio is dat ook gebeurd, samen met de gemeenten en de inwoners. De partijen vinden het belangrijk dat inwoners vroegtijdig worden betrokken bij het proces en de procedures van plaatsing van windmolens. Er moet sprake zijn van een zorgvuldige en goede communicatie en informatievoorziening.

Tevens adviseren zij de provincie om samen met bewoners en/of bedrijven te kijken naar initiatieven voor kleinere windmolens, waarbij de bewoners en bedrijven in de omgeving kunnen meeprofiteren van het rendement van de windmolens. In Zeeland zijn hier al succesvolle voorbeelden van. Op die manier kan het draagvlak in de samenleving voor de plaatsing van windmolens worden vergroot.

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems