Door Marieke van Bijnen op 12 oktober 2014

Regeling ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten

Afgelopen donderdag bespraken wij in de raad een voor de gemeente nieuwe verantwoordelijkheid.  Het College stelt voor om de Regeling ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten via de bijzondere bijstand te verstrekken. Dit om meer maatwerk te leveren aan degenen voor wie de regeling ooit tot stand is gekomen en om armoede te bestrijden. De PvdA- fractie kan dit uitgangspunt volledig ondersteunen. Wel maken wij ons nog zorgen over een aantal zaken en zijn wij geïnteresseerd in de voorstellen van de adviesraden.  Wij maken ons zorgen om de groep inwoners net boven bijstandsniveau, die chronisch ziek zijn of gehandicapt. Hoe zorgen wij ervoor dat zij niet in de problemen komen? Een belangrijke reden waarom mensen een schuld krijgen is door de betaling van zorgverzekeringskosten, eigen risico en niet verzekerde ziektekosten. Kan het college hen toch- in nood- iets bieden? Of kan de Stichting Urgente Noden Delft hierin voorzien? Het viel trouwens mij op in het jaarverslag van 2013 dat alle sociale diensten van de betrokken gemeenten doorverwijzen naar het fonds, maar onze sociale dienst heeft dit niet gedaan.
Ook maken wij ons zorgen over de toenemende administratieve belasting van een groep mensen die door hun ziekte of beperking al enorm administratief belast worden. Hoe gaat het college hiermee om?

Voorbeeld uit het jaarverslag:
Bevallen in een hotel
Echtpaar, Vrouw is zwanger van 1e kind. Hij is dakloos. Zij zit in de opvang. WWB-uitkering, rond de € 18000,00 schuld. Op dit moment gaat dat goed en doet vrijwilligerswerk. Schuldsanering is op dit moment niet aan de orde want er staan niet saneerbare boetes. Zij mag niet in de opvang bevallen en moet uitwijken naar een kraamhotel. De verzekering betaalt niets want zij zijn niet aanvullend verzekerd.
Verzoek aan SUN € 529,15. Toegewezen door het bestuur.

Er zijn door onze adviesraden twee aansprekende adviezen gegeven. De adviesraad W&I pleit voor een bijdrage aan de premie van de collectieve ziektekostenverzekering. Dit om de eigen verantwoordelijkheid van mensen te stimuleren. En gebruik van een aanvullende verzekering te stimuleren. Wij willen dit advies van de adviesraad W&I graag ondersteunen.
Door de VVD werd in de beeldvormende vergadering een terecht punt gemaakt over de weigeringsmogelijkheid die zorgverzekeraars mogen maken t.o.v. chronisch zieken en gehandicapten. Hoe gaat het college hier mee om? Wordt dit punt opgepakt in het contact met Azivo?
Deze week werd er in de Tweede Kamer gepleit voor meer samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten. Dit omdat er veel raakvlakken zijn m.b.t. preventie en zorg voor dezelfde groep mensen, kortom een gezamenlijk belang. Wij roepen het college op om deze samenwerking met Azivo aan te gaan. Mochten we het voorstel van de adviesraad W&I volgen dan wordt de groep verzekerden groter en de betrokkenheid van Azivo groter om ook te investeren in de gezondheid van onze inwoners. In andere gemeenten zie je al veel gezamenlijke projecten ontstaan.
En ook in onze gemeente is inzet nodig. Uit het GGD onderzoek ‘Gezondheid op peil’ uit 2011 blijkt dat er grote gezondheidsverschillen zijn tussen onze inwoners. Inwoners met een lage sociaal economische status leven een stuk ongezonder. Het advies van de GGD was dan ook om preventief met dit probleem aan de slag te gaan om de gezondheidsverschillen te verkleinen.
Daarnaast hebben wij te maken met een sterkte vergrijzing. De Wmo-raad pleit al jaren voor een samenhangend gezondheidsbeleid. Wanneer kunnen we dat verwachten?
Wij staan ook positief in het advies van de Wmo- raad. Ook de PvdA wil mantelzorgers ondersteunen en ontlasten. Wij willen meedenken over hoe we dit verder kunnen concretiseren. Trouwens het advies volgen van de adviesraad W&I ondersteunt ook het advies van de Wmo-raad, want in de aanvullende verzekering van Azivo wordt vervangende mantelzorg tot maximaal 15 dagen per jaar vergoed.

Marieke van Bijnen

Marieke van Bijnen

Mijn naam is Marieke van Bijnen, ik ben 29 jaar oud en moeder van Isabelle (4 jaar oud) en Alexander (3 jaar oud). Wij wonen in de nieuwe wijk Keijzershof in Pijnacker. Voorheen hebben wij in Nootdorp gewoond. In mijn leven heb ik door mijn werk en vrijwilligerswerk met mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke

Meer over Marieke van Bijnen