7 oktober 2015

Weekjournaal week 40

In week 40 begon de crisisopvang van vluchtelingen in onze gemeente, sprak de gemeenteraad beeldvormend over het de Monitor Sociaal Domein, de Programmabegroting en uittreden van de provincie uit de Dobbeplas. Ook werd de Waterspeelplek deze week geopend.

Crisisopvang vluchtelingen
De fractie had geen fractievergadering op maandag 28 september, want de fractieleden hadden zich verdeeld over de informatieavond voor omwonenden en de informatieavond voor vrijwilligers over de mogelijke crisisopvang van vluchtelingen in onze gemeente. Een aantal fractie- en bestuursleden zijn nu ook actief (geweest) als vrijwilliger in de opvang. Zaterdag heeft de gemeente zich officieel aangemeld bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en vanaf zondag is de crisisopvang in onze gemeente een feit. De medewerkers bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp hebben in de afgelopen dagen het vuur uit de sloffen gelopen om alles picobello in orde te krijgen en met resultaat. De opvang verloopt rustig en op rolletjes. Er hebben zich meer vrijwilligers aangemeld dan dat ingeroosterd kan worden en ook de kledinginzameling moest gestopt worden wegens groot succes, er was voldoende kleding ingezameld (op wat specifieke zaken als herenschoenen na). Na zes dagen zal de opvang afgelopen zijn en gaan de vluchtelingen naar een andere opvanglocatie buiten onze gemeente.

Beeldvormende gemeenteraad: Sociaal Domein, Programmabegroting en Dobbeplas
Als eerste kregen de aanwezige raadsleden een presentatie over de monitoring Sociaal Domein. Gaat over het tweede kwartaal 2015. Daarna konden beeldvormende vragen over de Programmabegroting worden gesteld, de meeste fracties (ook de PvdA) hadden schriftelijk al veel technische vragen gesteld. Dit was het moment voor de eerste inhoudelijke inbreng van de wethouder Piet Melzer. De fractie van de PvdA was onder de indruk van de inhoudelijke en to the point inbreng van deze nieuwe wethouder. Op 15 oktober zal de oordeel- en besluitvormende vergadering over de Programmabegroting plaatsvinden. Daarna vond de beeldvorming plaats over de toekomst van het Recreatieschap de Dobbeplas. Het schap is een Gemeenschappelijke Regeling met twee deelnemers, de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de provincie Zuid-Holland. Het schap is verantwoordelijk voor het beheer van de Dobbeplas, in totaal 63 hectare natuur- en recreatiegebied. De provincie wil vermindering van de bestuurlijke drukte en een efficiëntere organisatie van het beheer van recreatiegebieden. Of beter gezegd: de provincie wil geen deelnemer meer zijn. De provincie deed het schap daarom een voorstel om de Dobbeplas te laten fuseren met het recreatieschap van Midden-Delfland. Het bestuur van het schap heeft daarop besloten een bredere studie te doen naar alle mogelijke toekomstscenario’s. Naast opschaling gaat het dan ook om scenario’s van liquidatie van het schap. De gemeenteraad wordt deze maand gevraagd wat ze vinden van de mogelijke scenario’s. Hans Voerknecht benoemde namens de PvdA vooral een gevoel van verwondering en verwarring, dat hem bekruipt bij het lezen van het voorstel. Deze vergadering moet ertoe leiden, dat wij op korte termijn, vóór 1 november een standpunt bepalen ten aanzien van een aantal scenario’s. Maar er zijn in de informatie ten behoeve van deze beeldvorming zoveel losse eindjes, dat wij ons eigenlijk niet kunnen voorstellen, dat met de aanvullende informatie die in 1 week toegevoegd kan worden, tot een zinvolle oordeelsvorming en later besluitvorming kan worden geleid. Waarom bijvoorbeeld de plotselinge haast om voor 1 november tot een standpuntbepaling te komen? Er is het voornemen van GS om de recreatieschappen af te stoten, maar dit is nog niet door Provinciale Staten vastgesteld. Wordt het democratisch proces niet doorkruist, door het afstoten van de recreatieschappen door PZH als voldongen feit te aanvaarden, waardoor ook Provinciale Staten niet adequaat in staat zijn om de voor- en nadelen van een dergelijk besluit in beeld te krijgen? Waarom worden de financiële getallen, die in de rapportage genoemd worden voor kennisgeving aangenomen? Wat betekent dat? Vinden we ze betrouwbaar, aannemelijk, of juist niet? Om tot een oordeel te komen, zijn toch ook financiële factoren van belang en dat is nu te onduidelijk. Ook zijn de financiële consequenties niet helder. De PvdA-fractie in de provincie heeft nauw contact met ons op dit dossier, ook zij maken zich grote zorgen over het proces en de zorgvuldigheid van het uittreden uit de schappen door de provincie. Zo is niet duidelijk wat voor bedrag de provincie moet betalen en zijn er ook geen afspraken over hoe na uittreding de taken worden opgepakt. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd, zowel bij de gemeente als de provincie volgen er dus nog debatten.

Opening Waterspeelplek Dobbeplas
Op 2 oktober is de waterspeelplek bij de Dobbeplas officieel geopend door wethouder Jaap van Staalduine en Elena Nguyen, de bedenkster van het plan voor een waterspeelplek. De gemeenteraad had in 2012, op initiatief van de PvdA, een wedstrijd uitgeschreven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de gemeente in 2012. Alle tienjarigen uit Pijnacker-Nootdorp konden hun idee insturen voor hoe Pijnacker-Nootdorp er in de toekomst uit zou moeten zien. Amarins Komduur (raadslid PvdA): “Elena Nguyen had het winnende idee van de Toekomstvisiewedstrijd bedacht: een Speeleiland omdat zij graag wilde dat meer kinderen in de Dobbeplas kunnen spelen en recreëren. Juist voor kinderen van een jaar of tien ontbrak het aan leuke plekken, dat wilde zij veranderen. Het plan sprak ons als PvdA erg aan omdat wij vinden dat er meer aantrekkelijke buitenspeelplekken nodig zijn. Wij hebben het College in juni 2013 via een motie gevraagd uit te zoeken wat er nodig zou zijn om het winnende idee werkelijkheid te maken.” Er werd na het aannemen van de motie door de gemeente gezocht naar financiering en in april 2015 was er groen licht, de gemeente en het Recreatieschap dragen samen de benodigde €60.000 bij. Wethouder Jaap van Staalduine sprak bij de opening uit: “hoe mooi is het, dat een idee van een kind nu werkelijkheid is”. Elena Nguyen wilde dat er ook voor de oudere kinderen een plek om te spelen zou zijn, en deze plek is er nu. De waterspeelplek bestaat uit het ‘Dobbedoepad’, uit een klimrek in het water en uit water- en zandmolenspeeltoestellen. De wethouder gaf aan in de toekomst de waterspeelplek uit te willen breiden met nog meer speeltoestellen, hij gaat zich inzetten om hier subsidies en andere bijdragen voor te vinden.