Door Privé: Jan Zandijk op 7 juni 2013

Op naar de zomervakantie en daarna…..

Nog even en dan is het reces. Kunnen we als raadsleden even bijkomen van alle perikelen over jaarrekening, kadernota, subsidiebeleidskader, decentralisaties, metropoolregio, bezuinigingen, dakopbouwen, bestemmingsplannen, het fietsverbod op het Raadhuisplein in Pijnacker, etc. Maar eerst deze maand nog, met maar liefst zes raadsvergaderingen. Zo masseren we het imago dat raadsleden aan het pluche plakkende nietsnutten zijn in de publieke opinie weg. Niet dat ik dat perse nodig vind trouwens. Want ieder weldenkend mens die zich echt verdiept in wat gemeenteraadsleden allemaal moeten doen snapt, dat het populistisch gepraat is om te beweren dat raadsleden aan het pluche geplakt hun centjes zitten op te strijken zonder daar iets voor te doen. In de afgelopen maanden heb ik me namens onze fractie vooral druk gemaakt over de gevolgen van de decentralisaties. De gemeente krijgt over 1,5 jaar alles te zeggen over de jeugdzorg, de functie begeleiding uit de AWBZ en hoe om te gaan met de onderkant van de arbeidsmarkt.

Wij hebben in de raad voortdurend gewaarschuwd tegen het hoge tempo dat het rijk en de gemeente aanhouden. Wij vinden de onzekerheid over de dreigende bezuinigingen van rijkswege te groot om nu al onomkeerbare besluiten te nemen over bezuinigen door onze gemeente bijvoorbeeld op maatschappelijke organisaties, die immers de basis vormen van de civil society die wij allemaal, college én raad, zo belangrijk vinden. Ik vind de term ‘maatschappelijke organisaties’ overigens verhullend taalgebruik, ambtelijk jargon. Het gaat gewoon om verenigingen, die het veel geroemde verenigingsleven in onze gemeente kleur en inhoud geven. Daar beleven veel mensen plezier aan, ze doen ervaringen op, ze zijn verbonden met elkaar rondom toneel, muziek, creativiteit. Ze blijven er langer gezond door.

Onze gemeente besteedt per hoofd van de bevolking weinig aan cultuur en ik zal me verzetten tegen bezuinigingen. Het is gewoon mogelijk om in de begroting van 2014 dekking te vinden om de bezuinigingen met minimaal een jaar uit te stellen en om de dialoog aan te gaan over misschien een andere opzet, over het afstappen van de vanzelfsprekendheid dat de overheid wel zal subsidiëren los van wat er met het geld wordt gedaan. Het is prettig dat de meeste verenigingen dat wel snappen en openstaan voor zo’n gesprek.

En dan nog even dit: ik vind het te gek voor woorden, dat er partijen in onze raad zijn die vinden dat we het college carte blanche moeten geven om weliswaar binnen de visie die is vastgelegd op de inrichting van het sociaal domein alvast met pilots te starten ter voorbereiding op hoe het straks allemaal zou moeten, zonder dat wij als raad weten met welke proeven dan, en met welk doel, en met welk inzet van mensen en geld. De gemeentebegroting zal er de komende jaren ingrijpend anders uit gaan zien.

Ging het voorheen in onze gemeenteraad vooral over ruimtelijke ordening, wel of geen asfalt, bouwgronden, huisvesting en dergelijke, zeg maar de ‘harde’ vraagstukken, in de komende jaren zal alles dat met gezondheid, welzijn en werk van kwetsbare burgers te maken heeft op de schouders van de gemeente terecht komen, omdat het rijk taken en verantwoordelijkheden op deze terreinen afstoot naar gemeenten. Dat biedt kansen op maatwerk, zeker, maar je moet wel heel goed nadenken over hoe en wat dan, en het is zaak om samen met het college die uitdaging aan te gaan. Tot mijn stomme verbazing vond ook wethouder Van Alphen het een goed plan om startnotities met betrekking tot decentralisaties zonder een oordeelsvormende vergadering waarin alle partijen konden aangeven wat ze er van vinden en wat ze verwachten aan de orde te stellen. Onbegrijpelijk vind ik dat. Maar ja, wij waren in een grote minderheid, dus dan moet je het voor nu laten lopen. Maar we komen daar na de zomervakantie op terug! Na de zomervakantie voltooien we ook de eerste voorbereidingen op de raadsverkiezingen op 19 maart 2014. We gaan ons verkiezingsprogramma vaststellen, de kandidatenlijst opstellen, strategische partners zoeken om zo sterk mogelijk weer in de raad te komen. Dat is onze ambitie. Want dat de PvdA in de raad nodig is, is zeker. Maar nu eerst op naar de eindstreep van het eerste hectische halfjaar gemeentepolitiek.

Privé: Jan Zandijk

Privé: Jan Zandijk

Jan Zandijk (1950) was jarenlang directeur/bestuurder van diverse hulpverleningsorganisaties. Daarnaast vervult hij functies in raden van toezicht en besturen van fondsen. Sinds 2000 is hij ondernemer met een eigen adviesbureau. Hij ontwikkelt trainingsprogramma’s op maat en voert deze uit. Daarnaast is hij coach, supervisor en geregistreerd mediator. Hij helpt organisaties bij veranderingen, is altijd gericht

Meer over Privé: Jan Zandijk