Door Privé: Redactie op 28 juni 2013

PvdA verlaat coalitie Pijnacker-Nootdorp

In de raadsvergadering van 27 juni heeft de fractie de volgende verklaring afgelegd:
Als het gaat om de bezuiniging op het subsidiebeleidskader hebben wij van meet af aan gestuurd op een dialoog met verenigingen en organisaties waar het nu om gaat. Deze verenigingen hebben bewezen goede ideeën te hebben voor substantiële bezuinigingen. Wij willen ook niet alleen vanuit organisaties denken, maar juist vanuit de maatschappelijke taak die wij met zijn allen willen realiseren. Maar het College heeft er voor gekozen om vast te houden aan haar eigen vooropgestelde ideeën. Dat vinden wij een gemiste kans, want door de dialoog aan te gaan kun je komen tot een pakket dat door de betrokkenen echt gedragen wordt. Wij benadrukken achter de korting van 360.000 euro op het budget te blijven staan, maar delen niet de visie op hoe tot dit doel te komen. Wij willen in elk geval tijdelijk de lijst met kortingen per organisatie van tafel en de uitgestoken hand van de organisaties aanpakken die allemaal aangegeven hebben mee te willen werken aan het behalen van die doelstelling.
Wij kunnen het voorstel van het College daarom niet steunen, omdat wij fundamenteel van mening verschillen over hoe het nieuwe subsidiebeleidskader inhoud dient te krijgen. Dit verschil is groter dan alleen maar anders denken over subsidies, maar zal ook doorwerken in andere beleidsterreinen.
Dit betekent dat wij dan ook hebben moeten besluiten niet langer deel uit te willen maken van de coalitie.

 

SPREEKTEKST AMARINS KOMDUUR UITGESPROKEN IN DE RAAD 27 JUNI

Voorzitter,

Over het subsidiebeleidskader hebben wij als gemeenschap, als gemeenteraad, als College en als fractie al een heel aantal pittige sessies achter de rug. Het voorstel van het College heeft veel stof doen opwaaien. Net als het College en alle overige partijen hebben wij goed geluisterd naar de publieke uitingen van vooral de mensen die zich als vrijwilliger inzetten voor een goed beleid in onze gemeente op het gebied van kunst en cultuur. Bij alle betrokkenen zijn zorgen over de effecten van het beleid dat nu door het College voorgesteld wordt.

De coalitiefracties zijn de afgelopen weken druk  in de weer geweest met amendementen om de pijn te verzachten, ook wij zijn tot op het laatst bij die gesprekken hierover betrokken geweest.

De poging om een amendement in te dienen dat zou kunnen steunen op de instemming van alle coalitiepartijen over hoe wij om willen gaan met onze maatschappelijke organisaties en culturele instellingen liep vast, omdat wij als PvdA fundamenteel andere gedachten hebben over hoe de inboeking van 360.000 euro zijn beslag zou moeten krijgen. We stellenmet nadruk dat we geen afstand hebben genomen van de afgesproken € 360.000,–!

Onze fractie heeft in de afgelopen weken een eigen amendement voorbereid, waarin wij het College oproepen om de uitgestoken hand van de organisaties die willen meewerken aan het halen van de doelstelling, namelijk het vinden van het bedrag, vast te pakken. De organisaties zeggen immers zelf: wij weten hoe we een substantiële bijdrage kunnen leveren door efficiënter samen te werken zonder dat de klappen op zo’n manier vallen dat dit leidt tot onnodige afbraak van kunst en cultuur.

Wij willen ook, om de eigen kracht van de organisaties hierin optimaal te benutten dat de lijst met concrete bedragen die de organisaties in zouden moeten leveren in ieder geval tijdelijk van tafel gaat. Laat de instellingen zelf de ruimte om hun creativiteit aan te wenden om oplossingen te vinden.

Wij willen tenslotte ook, dat het College niet alleen uitnodigt door het subsidiefonds open te stellen voor initiatieven en af te wachten wie zich meldt. Wij willen graag dat het College een verbindende rol pakt. Ga met alle gesubsidieerde rechtspersonen, verenigingen en stichtingen nogmaals in gesprek, inventariseer wat ze bij kunnen dragen en blijf met elkaar in gesprek. Denk ook niet alleen vanuit organisaties, maar vanuit de maatschappelijke taak die we met zijn allen willen realiseren.  Dan kan er vervolgens meer dan efficiencywinst uit ontstaan, zoals synergie: door samen te werken en samen verdienmodellen te vinden. Dit vertegenwoordigt een waarde die niet in geld uit te drukken is.

Het collegevoorstel zoals dit nu voorligt kunnen wij niet steunen, omdat het uit gaat van een andere visie dan wij voorstaan

Ook kunnen wij niet mee in de amendementen zoals deze straks zullen worden ingediend door onze coalitiegenoten. Het zijn stappen in de goede richting en het is prettig dat de coalitiepartijen er zo ver met elkaar uit gekomen zijn, maar voor ons gaan deze niet ver genoeg.

Van meet af aan hebben wij gestuurd op een dialoog met verenigingen en organisaties waar het nu om gaat. Deze verenigingen hebben bewezen goede ideeën te hebben voor substantiële bezuinigingen. Maar het College heeft er voor gekozen om vast te houden aan haar eigen vooropgestelde ideeën. Dat vinden wij een gemiste kans, want door de dialoog aan te gaan kun je komen tot een pakket dat door de betrokkenen echt gedragen wordt.

Wij kunnen het voorstel van het College niet steunen, omdat wij fundamenteel van mening verschillen over hoe het nieuwe subsidiebeleidskader inhoud dient te krijgen. Dit verschil is groter dan alleen maar anders denken over subsidies.

Dat betekent dat wij onze conclusie moeten trekken.

Dit betekent dat wij dan ook hebben moeten besluiten niet langer deel uit te willen maken van de coalitie.

 

 

Wij dienen hierbij ons amendement in:

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp,
in vergadering bijeen op donderdag 27 juni  2013,
gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 35 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad,

 

Overwegende dat,

 

  1. het      vanwege teruglopende gemeente-inkomsten noodzakelijk is om te komen tot      een goede heroriëntatie op de effecten van de       subsidieverstrekking aan de rechtspersonen, verenigingen      en stichtingen, die gezamenlijk vallen onder de reikwijdte van het      vast te stellen subsidiebeleidskader;
  2. deze      noodzaak wordt herkend en geaccepteerd door deze zelfde rechtspersonen;
  3. het      noodzakelijk is om tot een aanpak te komen die kan rekenen op een sterk      draagvlak in onze gemeente;
  4. daarvoor      een verbindende rol van het College c.q. de gemeente noodzakelijk is,

 

Besluit:

 

  1. dat      de gemeente in de tweede helft van 2013 het overleg met de rechtspersonen      heropent teneinde met hen te bespreken in welke mate zij kunnen bijdragen      aan meer efficiëntie en kostenbeheersing;
  2. dit      te doen zonder daarbij de bijlage ‘Overzicht van voorzieningen volgens het      nieuwe subsidiebeleid’ als vertrekpunt te nemen;
  3. de uitkomsten van       deze besprekingen zo spoedig mogelijk aan de raad      mee te delen, waarna opnieuw debat kan plaatsvinden over de haalbaarheid van de ingeslagen      koers;
  4. een      te vormen stimuleringsfonds voor nieuwe initiatieven ad. € 100.000,– te      bestemmen voor zowel bestaande als nieuwe activiteiten vanuit het      particulier initiatief op basis van nog nader te bepalen criteria;
  5. het      aan de nieuwe gemeenteraad in 2014 over te laten in welke mate er in meer      of mindere mate bezuinigd moet worden op zowel de vrijwilligers- als de      professionele organisaties die onder de reikwijdte van het      subsidiebeleidskader vallen

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

27-06-2013

PvdA-fractie Pijnacker-Nootdorp