Door Amarins Komduur-Daems op 29 januari 2015

Weekverslag week 5

De afgelopen weken waren de meeste onderwerpen die op de agenda van de gemeenteraad van 29-01 al uitvoerig besproken met het College en daarna goed genoeg bevonden voor besluitvorming zonder amendementen of moties. Dat betekende een snelle besluitvormende raadsvergadering. Alleen op het bestemmingsplan Balijrand ’s-Gravenhout werd nog een amendement ingediend.
Balijrand Dit amendement ging er om dat de bewoners van de Hogeveenseweg 47 nu nog te maken hebben met de bestemming ‘Groen en Wonen’ voor het perceel dat zij in eigendom hebben.  Vorig jaar, bij het vaststellen van de Ruimtelijke structuurvisie 2040  heeft de gemeenteraad besloten dat de Balijrand, aan de overzijde van de wijk ‘s –Gravenhout in tegenstelling tot eerdere plannen niet bebouwd mag worden, maar toegevoegd moet worden aan de groene contour. In dit gebied moet een goede stad-landverbinding gerealiseerd worden. Dat betekent dat er in deze rand niet meer gebouwd kan worden. Het bestemmingsplan wat nu voorlag maakte deze wijziging officieel. Het perceel van de bewoners aan de Hogeveensweg ligt in deze rand. Zij hebben onlangs via inspraak laten weten al lang in gesprek met de gemeente te zijn over twee woningen die ze willen realiseren op hun erf, voor de kinderen. Dit blijkt nu, door deze bestemmingsplanwijziging niet meer te kunnen. De bewoners willen graag proberen er nog uit te komen met de gemeente en het amendement van Trots probeerde om deze tijd te regelen. De wethouder gaf aan dat er al veel tijd overheen gegaan is, dat er al lange tijd sprake is van het verbeteren van de groene contour aan deze kant van het dorp en dat de Structuurvisie 2040 met veel inspraakmogelijkheden voor de inwoners tot stand gekomen is. Het toevoegen aan de groene contour maakt deel uit van een groter geheel, waarin nu niet voor postzegels uitzonderingen mogelijk zijn. De PvdA sloot zich hierbij aan, net als de rest van de raad minus Trots. Zij stemden als enige fractie voor het amendement.
Terugdraaien halvering onderzoeksbudget 2015 van de Rekenkamer Op 15 oktober jl. heeft de raad de Programmabegroting 2O15-2O18 vastgesteld. ln die programmabegroting zijn de maatregelen uit de notitie “Andere tijden Handreiking 2014 -2018” verwerkt. Een van die maatregelen was het halveren van budgetten adviezen / onderzoeken derden. Gevolg van bovenstaand besluit is dat de rekenkamercommissíe in 2015 een onderzoeksbudget van€L1.778,- ter beschikking heeft. Eind november jl. ontving de raad een brief van de rekenkamercommissie met daarin het verzoek het om alsnog voor 2015 tenminste hetzelfde onderzoeksbudget beschikbaar te stellen als in 2013, te weten € 30.000,- Op 15 januari jl. heeft de raad oordeelvormend gesproken over het verzoek van de rekenkamercommissie. Hierbij bleek dat de raad in meerderheid de halveringsmaatregel voor het onderzoeksbudget voor de Rekenkamercommissie Pijnacker-Nootdorp terug te draaien en daarmee het onderzoeksbudget voor 2015 te bepalen op hetzelfde niveau als in 2014, te weten €23.556,-. Dit ook omdat de Rekenkamercommissie had laten weten voor het bedrag van €11.778,– nog geen eens één onderzoek te kunnen doen, oftewel met dit bedrag niet meer de middelen zou hebben om haar taak uit te voeren. Alle fracties konden met het terugdraaien van de korting op het onderzoeksbudget instemmen, behalve GemeenteBelangen die bij monde van fractievoorzitter Ina Mantjes lieten weten dat zij vinden dat de gemeenteraad bij bezuinigingen niet alleen naar de burgers moet kijken, maar ook in eigen vlees moet durven snijden. Alle bezuinigingen door laten gaan en dan deze terugdraaien zou niet eerlijk zijn naar de burgers toe. Helaas was er, doordat het een stemverklaring betrof, niet mogelijk om hier met elkaar in debat te gaan, dus de gelegenheid was er niet om GemeenteBelangen bijvoorbeeld te vragen of zij een slagvaardige gemeenteraad, die door scherp te vragen en controleren mogelijk de gemeente nog geld kan besparen ook, niet belangrijk vinden. Kennelijk niet.
Aangenomen besluiten
De aangenomen besluiten van deze maand zijn: het preventie- en handhavingsplan alcohol, de vaststelling 1e wijziging nota parkeernormen, vaststelling bestemmingsplan Balijrand, het speelruimteplan, beleids- en beheerplan straatreiniging 2015-2018, ontwikkeling (digitale) dienstverlening en het terugdraaien halvering onderzoeksbudget 2015 van de Rekenkamer.

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems