Door Amarins Komduur-Daems op 31 oktober 2014

Weekverslag week 44

De besluitvormende raadsvergadering stond deze week vol van de bestemmingsplannen zoals de dakopbouwen in Delfgauw, maar ook plannen op het gebied van het sociaal domein. Er werden veel moties en amendementen ingediend en helaas slechts weinig aangenomen.

De regeling ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten om precies te zijn. Dit loopt nu nog via het Rijk maar gaat via de gemeente lopen: hiervoor was een regeling nodig. De PvdA heeft hier samen met VVD Pijnacker-Nootdorp en Eerlijk Alternatief een amendement op ingediend, zie hiervoor deze link: Amendement Maatwerk in plaats van 110%-norm VVD-PvdA-EA. Dit omdat de ophanden zijnde decentralisaties om maatwerk vragen, maar het College er toch voor kiest om een centrale inkomensnorm van 110% van het sociaal minimum als uitgangspunt te nemen in plaats van de individuele ruimte die een aanvrager financieel heeft.Wethouder Minderhout bleef onwrikbaar: de bijstandsconsultenten kunnen niet ook nog maatwerk erbij krijgen.

Toen Marieke van Bijnen er op wees dat we toch juist in het sociaal domein van de schotten afwillen en er juist met de mensen uit de doelgroep van deze regeling al keukentafelgesprekken plaats zullen vinden, gaf de wethouder aan dat dat weliswaar juist was, maar dat het daar om andere consulenten ging: namelijk die gaan over de toegang tot de zorg. Ontschotten, uitgaan van de aanvragers, één loket: niet mogelijk, moeilijk en lastig. Moesten we maar niet willen met zijn allen was het devies.

Het amendement wilde graag het besluit wijzigen zodat er geen inkomensnorm meer gehanteerd werd en het College zo de volledige vrijheid die ook vanuit de Wet Werk en Bijstand zo geregeld is om per individu te bepalen wat de best passende maatwerk oplossing is toe te passen. Lees hier het gehele amendement:

Voor wat de bestemmingsplannen betreft heeft de PvdA ingestemd met het Collegevoorstel om de dakopbouwen op de Tijdemanhove wel toe te staan. Dit omdat wij, nu de Raad van State heeft aangeven dat er louter op ruimtelijke overwegingen gekeken moet worden of dakopbouwen wel of niet kunnen, wij geen argumenten meer zien om ze niet toe te laten.

De APV werd opnieuw vastgesteld. De PvdA-fractie heeft aangegeven niet nu, maar wel op termijn nog te komen met een voorstel nogmaals te kijken naar de noodzaak voor sportverenigingen om vroeg op de middag al alcohol te mogen schenken. Dit is met de nieuwe APV toegestaan vanaf 13.00 uur en lijkt ons gezien het op dat tijdstip veelvuldig aanwezige jeugdleden erg vroeg. De PvdD diende een amendement in om de aanlijnplicht van honden te laten vervallen voor die honden die onder appèl staan. De PvdA was hier geen voorstander van vanwege slechte handhaafbaarheid en het feit dat er nu al slecht gecontroleerd wordt op loslopende honden, met alle onduidelijkheid en vervelende situaties van dien.

Bij de trits bestemmingsplannen hebben wij met GroenLinks een amendement (Amendement Manege Bieslandseweg 2 ) ingediend om de manege aan de Bieslandseweg niet toe te staan uit te breiden. Dit vooral omdat de verkeersintensiteit enorm zal toenemen in een gebied dat al een hoge recreatiedruk te verwerken heeft. Ook heeft het amendement Amendement Woningen Oudeweg 43 dat wij samen met Gemeentebelangen en de PvdD indienden om geen extra woningen aan de Oudeweg het helaas niet gehaald. In het bestemmingsplan Nootdorp-Zuid waren ineens de geplande starterswoningen niet meer opgenomen, hoewel dit wel een wens van de gemeenteraad is geweest die in het verleden via meerdere moties is uitgesproken. Het amendement (Amendement starterswoningen )werd ontraden door het College, maar de wethouder liet doorschemeren wel met een motie van ongeveer dezelfde strekking te kunnen leven. Daarom hebben wij besloten om het amendement in te trekken en volgende maand een motie vreemd aan de agenda over dit onderwerp in te dienen zodat het hopelijk alsnog gerepareerd kan worden in dit bestemmingsplan.

 

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems