Door Amarins Komduur-Daems op 25 januari 2015

Weekverslag week 4

Het vierde weekverslag van de fractie dit jaar gaat over onze zorgen over de bomenkap in Vrouwtjeslant (Nootdorp), alcoholpreventie en handhaving, woonruimteverdeling, het Speelruimteplan, straatreiniging en een inspirerende zaterdag met Haaglandse PvdA’ers.
Bomenkap Vrouwtjeslant Nootdorp
De gemeente wil tachtig bomen kappen in deze wijk. Voor 35 bomen is een kapvergunning nodig, dit vanwege het vervangen riolering en de kwaliteit van de bomen. De bedoeling is om 71 nieuwe boompjes te planten. Omwonenden vragen zich af of een dergelijke rigoureuze kap noodzakelijk is. Tijden de gemeenteraad van afgelopen donderdag bleek dat de inwoners van Vrouwtjeslant zich niet gehoord voelen door de gemeente. Ze maken zich zorgen of de groene kwaliteit van de wijk behouden blijft. De vervanging van de riolering bevindt zich nu in fase-4: in de delen van de wijk die in eerdere fases nieuwe beplanting gekomen is heerst een kaalslag vinden zij. Mussen zijn bijvoorbeeld massaal verkast van de rest van de wijk naar het stuk waar nog hoge bomen zijn. Eerlijk Alternatief, Partij voor d Dieren, GroenLinks en PvdA hebben een second opinion onderzoek in gang gezet om te bekijken of de waardevolle bomen er inderdaad zo slecht aan toe zijn. De gehele gemeenteraad is geschrokken van de signalen van bewoners dat zij zich bij de herinrichting van de wijk onvoldoende gehoord voelen. Inmiddels is de gemeente opnieuw in gesprek en zal deze bomenkap geagendeerd worden in de gemeenteraad.
Preventie- en handhavingsplan alcohol
Namens de PvdA-fractie liet Jan-Willem Maas weten het jammer te vinden dat de bespreking van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waarbij we schenktijden afspraken in paracommerciële inrichtingen (zoals sportkantines) los wordt gezien van de bespreking van het preventie- en handhavingsplan: wat de PvdA betreft horen alcoholmatiging door het aanpassen van de schenktijden en preventie juist niet los van elkaar gezien te worden.
De PvdA heeft signalen gekregen dat de fris- of nulprocentfeesten door een wijziging in de bestemmingsplanregels niet meer in bijvoorbeeld een voetbalkantine gehouden kunnen worden. Maar: dit is de enige plek in onze gemeente waar ze nog enigszins betaalbaar gehouden kunnen worden. Wij hadden zorgen of deze succesvolle feesten nu in de toekomst niet meer gehouden kunnen worden. Gelukkig kon de burgemeester ons geruststellen. Zij gaf aan dat er inmiddels aan een oplossing wordt gewerkt om de frisfeesten een uitzondering te laten zijn op de regel dat er geen feesten voor niet-verenigingsleden in sportkantines gehouden mogen worden.
Verder heeft Jan-Willem Maas aangegeven dat ook onder andere groepen dan jongeren er problemen zijn met overmatig alcoholgebruik, maar hiervoor is in het plan geen aandacht, de PvdA-fractie zou dit graag anders zien.
Woonruimteverdeling
Woningcorporaties en gemeenten spreken regels af over de wijze waarop de vrijkomende huurwoningen worden verdeeld.Woonruimteverdeling is een stelsel van regels om huurwoningen te verdelen. Dergelijke regels zijn nodig als de vraag groter is dan het aanbod, terwijl de huurprijzen zijn gereguleerd. Namens de PvdA-fractie gaf Hans Voerknecht aan dat  het feit dat wij in Pijnacker-Nootdorp deze regels nodig hebben al aantoont dat we een veel te krappe sociale woningvoorraad hebben. Wethouder van Staalduine gaf Hans Voerknecht hierin volledig gelijk maar verdere conclusies werden er niet door hem niet getrokken. De PvdA-fractie had wat vraagtekens bij de grote nadruk op voorkoming van misbruik van de voorrangsregels voor een sociale huurwoning voor mantelzorgers  en mantelzorgontvangers. Het is volkomen terecht dat deze mensen voorrang krijgen en nu ontstaat er onterechte stigmatisering. Verder bevreemde de formulering over verdringingseffecten bij statushouders onze fractie: juist deze groep mensen heeft ook recht op fatsoenlijke huisvesting. Na de behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering wordt de nieuwe tekst van de verordening verder uitgewerkt in overleg met omliggende gemeenten, de WMO-raad, huurdersverenigingen, verhuurders en corporaties. In februari hoopt de gemeente een met buurgemeenten afgestemd conceptverordening voor te leggen aan de lokale belanghebbenden, en hun reacties hierop in maart te bespreken. Het komt dan in juni weer terug in de gemeenteraad.
Speelruimteplan
Het voorstel gaat om de invulling van de afgesproken 10% te bezuiniging op de speeltuinen, vooral door de speeltuinen anders in te richten en op slimmere plekken in de wijk, daar waar de kinderen zijn. Hierdoor kan al een deel bespaard worden. Dit moet zorgvuldig gebeuren vinden wij, want buitenspelen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Nu al speelt 22% van de kinderen helemaal niet of slechts 1 keer per week buiten. Dit levert deze kinderen later problemen op, omdat ze bijvoorbeeld nooit hebben leren vallen. Nu niet investeren in buitenspeelruimte kost onze maatschappij over een aantal jaren dan ook veel geld.
De afgelopen weken heeft onze fractie van heel wat mensen te horen gekregen wat ze van deze plannen vinden. Wat opvalt: de meeste mensen geven aan een speeltuin graag wat dichterbij huis te hebben, al is die dan wat kleiner. Verder zijn veel van de inwoners die ik sprak bezorgd over de voorgenomen brede leeftijdsgroep (0-12 jaar). De vrees is dat de kleintjes het onderspit delven en dat de grotere kinderen de speeltuin niet uitdagend genoeg zullen vinden.  Die vrees delen wij.
Veel fractiewoordvoerders gaven donderdag ook aan de verbreding van de leeftijden niet te zien zitten.  De wethouder gaf gelukkig aan dit zelf ook te zien en hierbij in de inrichting van de speeltuinen wel degelijk rekening te gaan houden. Wij hebben aandacht gevraagd voor mogelijke alternatieve financieringsbronnen zodat er  hopelijk niet zo drastisch bezuinigd hoeft te worden: gedacht kan worden aan bijvoorbeeld Jantje Beton, Cruyffpartnerschap, scholen die integrale kindcentra worden en daarom meer buitenspeelruimte nodig hebben voor de kinderen enzovoort.  Hierop komt wethouder van Staalduine nog terug.
Straatreiniging
De raad besprak de nota “Grip op Glans” over de straatreiniging. Hans Voerknecht sprak hierover namens de PvdA. Hij betoogde  dat een goede kwaliteit openbare ruimte veel economische waarde heeft en anderzijds, dat een slechte kwaliteit openbare ruimte veel schade toebrengt. Het voornemen om te gaan voor niveau “sober” en hiervoor het laagste niveau D uit de beeldcatalogus van het CROW te nemen is zorgelijk: niveau C is feitelijk al ondermaats. Ook andere fracties hadden grote zorg over het voornemen het op een aantal plekken bewust naar dit niveau van straatonderhoud te laten komen. Gelukkig kon de wethouder geruststellen: dit was geenszins de bedoeling: C was en is de ondergrens. De wethouder moest het antwoord op een andere vraag van Hans Voerknecht nog schuldig blijven. Deze vraag ging erover dat toegelaten vluchtelingen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp een brief hebben gekregen, waarin hen wordt verteld, dat zij, omdat is vastgesteld dat zij onvoldoende Nederlands spreken, in het kader van inburgering en taalontwikkeling 10 uur in de week mee moeten gaan draaien bij de gemeentereiniging.  Dus bv. afgestudeerde medici, die alles op alles willen zetten om zichzelf zo snel mogelijk productief en zelfvoorzienend te maken in Nederland, worden hierin belemmerd, omdat de gemeente hen dwingt om hierin mee te draaien. Hoe deze inzet bij de straatreiniging behulpzaam kan zijn bij het leren beheersen van de Nederlandse taal is ons trouwens ook een raadsel. Hoe is hier sprake van het beloofde maatwerk dat zou plaatsvinden als iedereen, ongeacht opleiding, achtergrond en kennis deze brief krijgt en via 10 uur in de week meedraaien met de gemeentereiniging Nederlands leert?
Inspiratiedag PvdA Haaglanden
Op zaterdag 24 januari werd een mooi evenement georganiseerd. In de waan van de dag zou je vergeten dat er meer is dan al die korte momenten. We werken alweer enige tijd sinds de gemeenteraadsverkiezingen aan die andere gemeente. In veel gemeenten hebben we mee onderhandeld en in veel colleges zitten we in het college. Anderen moeten wennen aan een rol in de oppositie. Nieuwe raadsleden zijn ingewerkt in de procedures en de dossiers. Maar er is meer dan je eigen gemeente. Wij zijn ook één PvdA. Deze dag bestond uit een kort plenair deel, ronde tafelgesprekken en een rondleiding in de gevangenis van Zoetermeer(PI). Pieter Hilhorst kwam het concept Sociaal Doe-het-Zelven toelichten met als casus het broodfonds voor zzp’ers. Vol met nieuwe ideeën sloten we deze week af.

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems