Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 5 oktober 2014

Weekverslag week 39

Een volle vergaderweek: op maandag gezamenlijke fractievergadering met GroenLinks over bioraffinage, op dinsdag vergaderde Rekenkamercommissie, op woensdag was er een informatieavond over de gemeentelijke financiën en op donderdagavond een besluitvormende raadsvergadering met veel moties en amendementen over onderwerpen als grip op grote bouwprojecten, Ackerswoude en maatwerk in combinatie met het PGB.

Op maandag vergaderde de fractie samen met GroenLinks. Peet de Bruijn en Dirk van Buijtene kwamen langs om een presentatie te geven en te verkennen of er draagvlak is voor hun plannen voor een Bioraffinage pilot plant in Pijnacker-Nootdorp. Het werd een interessant gesprek over afval dat geen afval meer is, maar grondstof, dus veel waardvoller dan er tot nu toe wordt uitgehaald. Peet de Bruijn en Dirk van Buijtene zien veel mogelijkheden in de nabije toekomst, juist in een gemeente als de onze. Hiermee zou de gemeente bovendien haar ambitie kunnen halen van 65% afvalhergebruik. Vooralsnog moet er eerst een haalbaarheidsstudie van de grond komen. De PvdA hoopt in elk geval hier binnenkort meer van te horen, het initiatief heeft zeker potentie.

Op dinsdag had de Rekenkamercommissie een gezamenlijke vergadering met de Rekenkamer van Zoetermeer. Namens de gemeenteraad zitten er drie leden in de rekenkamercommissie van Pijnacker-Nootdorp (Manuela Bijl(EA), Rob van der Welle (CU/SGP) en Amarins Komduur(PvdA)). Dit is al het eerste verschil met Zoetermeer waar alleen ‘externe’ leden, dat wil zeggen ‘niet-gemeenteraadsleden’ in zitten. Dit verschil was dan gelijk ook al onderwerp van gesprek. Met raadsleden is er een directere link met de gemeenteraad: is dat een voordeel of een nadeel? Interessant waren de gesprekken over lopende onderzoeken en zojuist afgeronde onderzoeken.  Ook in Zoetermeer gaat het er om dat de gemeenteraad grip moet zien te krijgen op grote hoeveelheden informatie. Hoe breng je de raad en het College zo in positie dat ieder de juiste rol pakt en zorgt dat het goed gebeurt? Het is zeker leerzaam om eens over de gemeentegrenzen heen te kijken!

Op woensdagavond was er een zeer leerzame avond over de financiën van de gemeente. Hoe werkt bijvoorbeeld de P&C-cyclus, wie doet wat, wie heeft welke verantwoordelijkheid. Namens onze fractie was Marieke van Bijnen aanwezig. Voor wie zelf eens wil lezen over het hoe en wat: kijk op deze link eens bij de stukken die onder het kopje Financiën staan.

Donderdagavond was het klapstuk. Een besluitvormende raadsvergadering met 15 moties en amendementen. Het eerste amendement was op initiatief van Eerlijk Alternatief en meegetekend door PvdA (Marieke van Bijnen), GroenLinks en PvdD over het rekenkamerrapport Grip op Grote Bouwprojecten. Het amendement wild toevoegen dat het College de opdracht kreeg tot een concrete uitwerking van de aanbevelingen en de gemeenteraad hierover nader te informeren bij de periodieke voortgangsrapportages over de projecten. Dit amendement heeft helaas geen meerderheid behaald.

Tweede agendapunt was Ackerswoude. Hier kwam eerst de Partij voor de Dieren met een motie om Ackerswoude zodanig in te richten dat dit bijdraagt aan een verbetering van de biodiversiteit en de gemeenteraad te informeren hoe dit wordt uitgevoerd. Ook de PvdA (Amarins Komduur) had de motie meegetekend. Na een toezegging van wethouder van Staalduine dat dit, wellicht niet heel expliciet vermeld, al staand beleid is voor Ackerswoude (en alle andere nieuw te bouwen wijken) en dat hij bereid is de gemeenteraad op de hoogte te houden wordt deze motie weer ingetrokken.

Vervolgens kwam er een breed ingediend amendement op iniatief van GroenLinks en door de PvdA, CU/SGP, TROTS meegetekend over de fietsroutes in Ackerswoude aan de orde. Op de essentiekaart bevatten deze routes meerdere haakse bochten, dat is niet prettig fietsen. Daarom wilde dit amendement regelen dat de twee noord-zuid routes (met haakse bochten) vervangen werden door ‘gestrekte’ fietspaden. Wethouder van Staalduine had op zich geen moeite met de gestrekte fietspaden, maar wel met de exacte intekening op de essentiekaart, die eigenlijk juist moet bijdragen aan het flexibele karakter van het bestemmingsplan van Ackerswoude. Heel precies uitgetekende fietspaden helpen daaraan niet meer. Bovendien was er één fietspad door een dijk heen getekend: dit zou een kostbare aangelegenheid worden. Na een constructieve discussie en toezegging van de wethouder dat ook hij streeft naar zo gestrekt mogelijke fietspaden is het amendement ingetrokken en kunnen de fietsers in de toekomst gerust terecht in Ackerswoude.

Eerlijk Alternatief diende een motie in over de Harde Knip op de Monnikenweg en de Lange Campen om sluipverkeer tegen te gaan. Na uitleg van het College bleek deze motie overbodig: er komt een Harde Knip (afsluiting gemotoriseerd verkeer) en niet een zachte knip. Dat is nu klip en klaar en daarom kon het amendement worden ingetrokken.

De motie over Ackerswoude op initiatief van Eerlijk Alternatief, dit keer samen met de PvdA (Amarins Komduur) en PvdD, ging over het bouwen voor doelgroepen. Zoals bekend wordt een zeer laag percentage sociale huur en/of koopwoningen gerealiseerd in Ackerswoude (prognose: 12%). Ook het aantal betaalbare woningen zal laag zijn. Dit terwijl juist aan deze woningen een groot tekort is in onze regio en al helemaal in onze gemeente. Deze motie heeft geen meerderheid behaald.

De ontwerpbestemmingsplannen Lint Oude Leede, Tuindershof en Balijrand ’s-Gravenhout werden zonder moties of amendementen en dus zonder verder debat akkoord bevonden door de gemeenteraad.

Het volgende grote punt op de agenda was het Regionale Uitvoeringsprogramma Jeugdhulp 2015 Haaglanden. De VVD diende een motie in om het nieuwkomers in de Jeugdzorg niet onmogelijk te maken er tussen te komen en dat hierdoor minder innovatie zou kunnen ontstaan. Het verzoek was ook om nieuwe aanbieders aan het inkoopproces voor 2016 toe te laten, ook als huidige aanbieders aan de eisen hebben voldaan. De PvdA heeft voor deze motie gestemd, ook wij vinden innovatie en toegang van nieuwe aanbieders belangrijk. Daarna volgde een motie om outcomecriteria op te nemen in het uitvoeringsplan, ingediend door VVD, PvdD, EA en LPN. Wethouder van Egmond gaf aan dat dit reeds zal gebeuren, de motie was dus overbodig.

Daarna kwam een amendement, op initiatief D66 ingediend door een grote groep fracties (D66, PvdA (Marieke van Bijnen), CU/SGP, EA, GroenLinks en Trots) om binnen het programma jeugdzorg de budgetten zoveel mogelijk te ontschotten en om maatwerk te kunnen leveren en om nog geen apart besluit te nemen over de verder invulling van de budgetkorting door het Rijk. Hier tegenover stond een amendement van CDA, VVD, LPN en GemeenteBelangen om eveneens vast te leggen dat de hulp in PGB en in natura wordt verleend binnen de door het Rijk vastgestelde budgetten. Omdat dit laatste al eerder was afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord (PvdA heeft op dit punt niet ingestemd met het Collegeakkoord), was dit amendement overbodig. De beslissing ging ook niet over het wel of niet accepteren van deze budgetkorting, maar over hoe daar mee om te gaan. Na uitleg van de wethouder en een schorsing waarin de partijen overlegden met de wethouder bleek dat wethouder en de indieners van het amendement om zoveel mogelijk te ontschotten eigenlijk hetzelfde willen: maatwerk bieden. Maar omdat de afspraken voor 2015 al zo goed als vast liggen gaf de wethouder aan dat meer maatwerk voor 2015 wellicht nog niet veel verschil zou maken. De indieners gaven aan zich dit terdege bewust te zijn, maar de wethouder toch alle ruimte te willen geven mocht de gelegenheid zich voordoen. Toen hierover duidelijkheid was kon de motie worden aangenomen.

Ook werd een motie over de privacy van clienten in de jeugdhulpverlening ingediend door D66, VVD en GroenLinks. De PvdA heeft ook voor deze motie gestemd omdat wij de zorgen delen: maar komt het er ook op neer dat vooral landelijke afspraken en regels mogelijk verbetering en aanscherping behoeven. Dat veranderen we niet vanuit de gemeente.

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems