Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 21 september 2014

Weekverslag week 38

In deze week kreeg de gemeenteraad een presentatie over de GGD en daarna was er een oordeelsvormende vergadering over diverse onderwerpen. Bij het Regionaal uitvoeringsprogramma Jeugdhulp 2015 Haaglanden is een besluit om de door het Rijk toegepaste korting op het PGB lokaal door te voeren aangehaakt. Daar is de PvdA het niet mee eens, lees hiervoor ons bericht hierover. Eerst waren er nog presentaties van de GGD en daarna de Rekenkamercommissie. De Rekenkamer heeft een rapport uitgebracht met het vervolgonderzoek ‘grip op grote bouwprojecten’. Van belang omdat zich hier grote financiële risico’s voor kunnen doen. De rekenkamer geeft een aantal aanbevelingen zodat raad en college meer sturing en grip op de projecten krijgen.  De gemeenteraad krijgt voldoende kwaliteit informatie, maar complexe overeenkomsten en grondslagen voor grondexploitatie vragen ook inzicht in hoeverre de raad nog kan bijsturen. Hier moet de gemeenteraad ook zelf goed op doorvragen bij de plannen en niet te veel vertrouwen op (alleen) de informatie van het College. Niet volgen maar sturen. Het College kan de raad nog beter in positie houden of indien nodig brengen om daadwerkelijk keuzes te kunnen maken én waar nodig adequaat te kunnen (bij)sturen bij risicovolle bouwprojecten. Hierover is lang en breed gesproken: geconcludeerd kan worden dat iedereen transparantie en voldoende grip belangrijk vindt. Volgende week wordt duidelijk of de aanbevelingen van de commissie worden overgenomen door de gemeenteraad. Op zaterdag 20 september waren we met de fractie en het bestuur actief op het Raadhuisplein in Pijnacker. De PvdA gaat traditioneel de zaterdag na Prinsjesdag de straat op met de “Straten Generaal”. Dit jaar haakten wij hierbij aan door gesprekken aan te knopen met onze inwoners. Dit leverde een aantal prettige gesprekken op. Veel mensen gaat het gelukkig nog goed. Er waren een aantal opmerkingen over de speelvoorzieningen  die her en der nog wat karig zijn en beter kunnen. Er zijn zorgen over de thuiszorg en de aankomende veranderingen. Verder ging het bijvoorbeeld over het tekort aan parkeerplaatsen in de wijk en hinder van verkeersremmende maatregelen voor omwonenden. Heel veel verschillende onderwerpen maar rode draad was toch wel dat iedereen op zich erg tevreden is over het wonen in Pijnacker.

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems