Door Amarins Komduur-Daems op 22 maart 2015

Weekverslag week 12

In week 12 landelijk gezien een teleurstellende uitslag voor de PvdA met de verkiezingen, maar lokaal was de daling in stemmen op de PvdA gelukkig beperkt. Op 18 maart waren niet alleen verkiezingen, maar ook de ALV van de afdeling met onder de aanwezigen een aantal nieuwe leden. De oordeelsvormende vergadering ging over de uitbreiding van de manege in Biesland, over sociale woningbouw naast de verkeerstoren op Ypenburg en het debat over de extramuralisering in de zorg verliep anders dan verwacht. Bij de herinrichting Vrouwtjeslant ging het wederom over bomen, mussen en beter betrekken van de bewoners in de wijk.

Verkiezingen
De lokale uitslag in Pijnacker-Nootdorp was vergeleken met uitslagen in andere delen van het land, minder teleurstellend.  Met 8,6% van de stemmen voor de PvdA was er maar een lichte daling ten opzichte van 2011 (10,6%). In verhouding met de uitslagen van de Europese Verkiezingen (6,7%) en de gemeenteraad  in 2014 (7,6%) was deze uitslag zelfs een fractie beter, al zijn deze verkiezingen natuurlijk niet één op één vergelijkbaar. Voor het waterschap heeft de PvdA deze keer van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp 8.86% van de stemmen gekregen.

ALV De fractie heeft op de algemene ledenvergadering het jaarverslag toegelicht. De fractie heeft in het afgelopen jaar regelmatig de leden bijgepraat en om instemming gevraagd op een aantal zaken zoals het meedoen met het Hoofdlijnenakkoord. Fractievoorzitter Marieke van Bijnen gaf aan dat de fractie goed op stoom komt en dat het in een gemeenteraad met 12 andere fracties vooral aankomt op goede onderlinge samenwerking. Het fractiejaarverslag is hier te lezen: Jaarverslag 2014 fractie PvdA

Gemeenteraad in meerderheid tegen uitbreiding manege Biesland
In de oordeelsvormende raadsvergadering van afgelopen donderdag waren de meeste fracties zeer bezorgd over de mogelijke gevolgen van de gevraagde uitbreiding van de manege aan de Bieslandseweg 2. Omwonenden en meerdere organisaties hebben in de afgelopen maanden tegen de uitbreiding geprotesteerd. Een meerderheid van de aanwezige partijen gaf aan geen uitbreiding te willen en het aangekondigde amendement van de PvdA dat de uitbreiding tegenhoudt te willen steunen. Lees hier over wat de fractie al eerder over de uitbreiding gezegd heeft.

Starterswoningen naast de verkeerstoren op Ypenburg
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan 1e partiële herziening Nootdorp-Noord ging alle aandacht naar de voorgenomen bouw van een appartementenblok met starterswoningen naast de verkeerstoren Ypenburg. Het gaat om het terrein waar tot een paar jaar geleden een tijdelijk schoolgebouw van SBO het Avontuur stond. De verkeerstoren op Ypenburg is sinds kort in andere handen. Stichting BOEi heeft het karakteristieke gebouw gerestaureerd en nu verkocht aan het bedrijf Solid Build. Dit bedrijf vestigt zich in een deel van de toren en onderzoekt of er een horecagelegenheid in de toren mogelijk is. Er zijn hierover contacten met een stichting die restaurants en café’s beheert waar mensen met een beperking kunnen werken. De nieuwe eigenaar maakt zich zorgen om de bebouwing naast de verkeerstoren, hij is bang dat de verkeerstoren dan niet meer voldoende los zal staan en zichtbaarheid verliest. De wethouder gaf aan dat er rekening gehouden wordt met de historische lijnen van het oude vliegveld, zoals dat in de gehele wijk is gebeurd. Hierdoor blijft ook de verkeerstoren op een goede zichtbare positie. De PvdA-fractie is van mening dat het blok op een goede manier ingepast is in de wijk en naast de verkeerstoren past. Wij vinden het erg belangrijk dat er meer starterswoningen komen, hieraan is een groot tekort. Er zijn in Nootdorp niet heel veel vrije plekken meer waar starterswoningen gebouwd kunnen worden, daarom is het goed dat het hier wel kan. De woningen zijn bovendien vlakbij openbaar vervoer (haltes van tram 15 en 19 zijn nabij, maar ook station Den Haag Ypenburg is niet ver) en de winkels van de Parade en Ypenburg zijn ook dichtbij. De PvdA is dan ook voorstander van starterswoningen op deze plek.

Herinrichting Vrouwtjeslant
Een aantal fracties in de gemeenteraad, waaronder de PvdA, hadden de herinchting geagendeerd voor de gemeenteraad om de wethouder te vragen het ontwerp voor de herinrichting Vrouwtjeslant in nauw overleg en in overeenstemming met de bewoners te herzien voordat het wordt vastgesteld in het college. Ook is de vraag om de bomenkap in te perken en bomen te herplanten in de wijk in plaats van te kappen, het advies van de bomenexpert, die door de diverse fracties is geconsulteerd, over te nemen. Verder is de vraag om bescherming van de bestaande habitat, rekening houdend met de diverse beschermde diersoorten, zoals de huismus, vleermuizen en egels. Ook wil de raad bespreking van het parkeren in de wijk en onveilige situaties. De gemeente wil tachtig bomen kappen in deze wijk. Voor 35 bomen is een kapvergunning nodig, dit vanwege het vervangen riolering en de kwaliteit van de bomen. De bedoeling is om 71 nieuwe boompjes te planten. Omwonenden vragen zich af of een dergelijke rigoureuze kap noodzakelijk is. Inmiddels is door stichting de Witte Mus een handhavingsverzoek ingediend omdat door de bomenkap mogelijk de mussenpopulatie in de wijk in gevaar kan komen. De gemeente heeft inmiddels geconstateerd, dat er op zijn minst discussie mogelijk is over de verwachte effecten en dus ook over een mogelijke vrijstelling/ontheffing van de Flora- en faunawet. De beslissing hierover wil de gemeente leggen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die hiervoor verantwoordelijk is, in de vorm van een aanvraag voor een ontheffing op de Flora- en faunawet.

Debat over extramuralisering verloopt niet als verwacht
De raad is geïnformeerd over de rapportage extramuralisering. Vanwege de zorgelijke situatie en de complexheid van de materie had de fractie van Eerlijk Alternatief de brief geagendeerd voor deze raadssessie. Doel van agendering zou zijn het bespreken van de rapportage en het (eventueel) meegeven van kaders aan het college, bijvoorbeeld over de afstemming tussen vraag en aanbod en het tekort aan huisvesting. Tot verbazing van de andere fracties ging het betoog van Hanneke van de Gevel niet over het tekort aan huisvesting, maar somde zij casus na casus op die gemeld waren bij het meldpunt Zorg van Eerlijk Alternatief. Deze fracties vroegen dan ook aan van de Gevel waarom zij, als zij zo specifiek over deze gevallen wilde spreken, deze informatie niet had toegevoegd aan haar agenderingsverzoek. Net als de andere fracties wilde de PvdA-fractie graag spreken over extramuralisatie, maar uit het betoog van Hanneke van de Gevel bleek dat zij een andere discussie wenste dan aangegeven in de door haar geleverde stukken. Daarom vroegen meerdere woordvoerders haar het verzoek opnieuw te doen maar dan met de passende onderliggende informatie zodat iedereen op basis van dezelfde kan spreken. Deze vraag viel niet in goede aarde bij Eerlijk Alternatief. Hanneke van de Gevel was stomverbaasd dat de collegafracties haar vragen te onduidelijk vonden en inmiddels staat er een stuk te lezen op de website van EA getiteld “de mond gesnoerd over Zorg”.

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems