30 september 2015

Weekjournaal week 39

Een minuut stilte voor Richard Bijl, afscheid van griffier Sjors Heerdink, installatie van nieuwe wethouder Piet Melzer(VVD), installatie nieuw raadslid Jaap Koole (D66), gemeenteraad besluit over starterslening, over Boezem-Oost en spreekt over vluchtelingennoodopvang en doet een werkbezoek aan vier grote bouwprojecten.

Een minuut stilte voor Richard Bijl
Donderdagochtend 24 september bereikte ons het droevige nieuws dat de avond daarvoor Richard Bijl, de echtgenoot van ons collega-raadslid Manuela Bijl, was overleden. Richard was al langere tijd ziek. De PvdA-fractie wenst Manuela, Rico en Xavier (hun twee zonen) veel sterkte toe. In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag is voor Richard een minuut stilte gehouden om hem te gedenken.
Afscheid griffier Sjors Heerdink
Donderdagmiddag 24 september werd een receptie gehouden ter gelegenheid van het afscheid van onze griffier Sjors Heerdink. Na 7,5 jaar als raadadviseur en griffier in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, wordt Sjors nu zelfstandig ondernemer. De raad accepteert zijn beslissing en heeft de griffier eervol ontslag verleend per 1 oktober 2015. Marieke van Bijnen, Amarins Komduur en Hans Voerknecht waren namens de PvdA-fractie op de afscheidsreceptie en hebben Sjors veel succes gewenst met zijn plannen voor de toekomst.
Benoeming nieuw raadslid Jaap Koole en nieuwe wethouder Piet Melzer
Na het vertrek van Else Boutkan (raadslid D66) en Peter van Haagen (wethouder VVD) in de laatste gemeenteraad voor het zomerreces was het nu tijd om deze vacatures op te vullen. Na controle door de raadscommissie die de geloofsbrieven onderzocht konden Jaap Koole (raadslid D66) en Piet Melzer (wethouder VVD) de belofte afleggen en benoemd worden door de burgemeester. De PvdA-fractie feliciteert beide heren met hun benoeming.
Starterslening
De PvdA was van harte mede-indiener van het amendement op initiatief van het CDA om de starterslening te behouden. Het amendement werd ingediend door CDA, Gemeentebelangen, LPN, Eerlijk Alternatief, PvdA en Trots. Amarins Komduur gaf namens de PvdA-fractie aan dat we nu nog een heel mooi instrument tot onze beschikking hebben dat voor een kleine groep inwoners de sleutel is om toegang te krijgen tot een woning in Pijnacker-Nootdorp. Ze komen niet in aanmerking voor een huurwoning want daarvoor verdienen ze teveel, maar kopen mag ook niet want daarvoor verdienen ze te weinig. Politieagenten, verpleegkundigen, leerkrachten vinden niet makkelijk een woning hier. Deze mensen hebben we keihard nodig voor die krachtige samenleving die zorgzaamheid toont. De starterslening werkt, dat blijkt uit de evaluatie. Door de rentestand en het wegvallen van de Rijksbijdrage kan de starterslening niet meer kosteloos voor de gemeente. Maar om de starterslening alleen te willen aanbieden op een moment dat het ons als gemeente geen geld kost is free-rider-gedrag dat niet past bij een gemeente die zegt een partner te willen zijn in een samenleving die zorgzaamheid toont. De starterslening is één onderdeel, ook zal er wat de PvdA betreft de komende tijd veel inzet nodig zijn om het tekort aan betaalbare woningen in onze gemeente op te lossen. De goedkope sociale huurwoningen zijn op dit moment niet beschikbaar in onze gemeente en voor de wat duurdere woningen gelden wachttijden van meer dan 42 maanden. Omdat er wat onduidelijkheid was over de financiële dekking van het amendement is de stemming over de starterslening en het amendement uitgesteld naar de volgende besluitvormende vergadering.
Boezem-Oost
Namens de PvdA-fractie gaf Amarins Komduur aan dat als je aan onze inwoners vraagt waarom ze zo graag in Pijnacker-Nootdorp wonen je vaak dezelfde sterke punten van onze gemeente voorbij hoort komen. Onze inwoners hechten aan de groene ruimte die onze gemeente biedt midden in de hectiek van de Randstad. Toch stond er een voorstel op de agenda om op Boezem-Oost een zwaardere milieucategorie toe te staan. Kort door de bocht gezegd: stinkfabrieken toe te staan. Daar maakt de PvdA-fractie zich ernstig zorgen om. Natuurlijk wil ook de PvdA dat de werkgelegenheid blijft groeien in onze gemeente. Maar die groei moet wel selectief en duurzaam zijn. Niet alles kan overal. En wat ons betreft kunnen stinkfabrieken niet zo dicht op een woonwijk en zo dicht op een recreatiegebied. Het toelaten van milieucategorie 4.1 en 4.2-bedrijven op Boezem-Oost is wat ons betreft niet te rijmen met een goede ruimtelijke ordening, zorg voor milieu, natuur, groen en woongenot. Daarom vinden wij het noodzakelijk om de (financiële) consequenties van alternatieve gebruiksscenario’s terdege in beeld te brengen. Daarom diende de PvdA samen met Partij voor de Dieren, GroenLinks en Eerlijk Alternatief een motie in waarin we het College vragen om de kosten en baten door te rekenen van de alternatieve bestemmingen natuur en recreatie, met de waarden die daarmee samenhangen. Helaas is deze motie niet aangenomen. Het voorontwerpbestemmingsplan is wel aangenomen. Dat betekent dat het voorontwerpbestemmingsplan nu vrijgegeven is voor inspraak. Ook hebben wij een motie van de Partij voor de Dieren mee ingediend om tijdelijke natuur toe te staan zolang er nog geen bebouwing op het terrein van Boezem-Oost komt, aangezien de kans behoorlijk groot is dat het terrein nog een aantal jaren braak ligt. Ook deze motie heeft geen meerderheid behaald.
Nieuwbouw van de Lidl Pijnacker
De Lidl heeft een vergunning voor het gebruiken van het voormalige Welkoop-pand en –terrein aan de Korteweg in Pijnacker. Ze willen graag het huidige pand slopen en er nieuw pand plaatsen, wat naar achteren geplaatst. Dit mag niet van het huidige bestemmingsplan, hier is dus geen toestemming voor. Het nieuwe plan zou voor minder parkeeroverlast in de omgeving kunnen zorgen en betere laad- en losmogelijkheden kunnen bieden. Een aantal omwonenden steunen het plan en vinden het een beter plan dan het huidige. Op initiatief van de CDA-fractie is er een motie ingediend om een wijziging van het bestemmingsplan in gang te zetten, zodat alle voors en tegens van een naar achteren geplaatst pand voor de Lidl tegen elkaar opgewogen kunnen worden. De motie was mede ingediend oor D66, PvdA, Liberaal Lokaal, CU-SGP, VVD, GroenLinks en Trots. De motie is aangenomen.
Noodopvang Vluchtelingen
Er lagen twee moties ‘vreemd aan de agenda’ klaar over tijdelijke huisvesting en crisisopvang van vluchtelingen. Deze zouden aan het einde van de raadsvergadering besproken worden. Maar eerst had burgemeester Francisca Ravestein een mededeling. De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil mogelijk tijdelijk vluchtingen gaan huisvesten in sporthal de Viergang in Pijnacker Noord. De Burgemeester informeerde donderdagavond de voltallige gemeenteraad over de plannen. Het gaat om zogenoemde crisisopvang voor honderd tot honderdvijftig vluchtelingen voor periodieke opvang van twee keer 72 uur, maximaal zes dagen. PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 spraken waardering uit dat de gemeente verantwoordelijkheid neemt, tegelijkertijd riepen deze partijen op de plaatselijke bevolking goed te betrekken en open te staan voor initiatieven vanuit de samenleving om te zorgen voor begrip en draagvlak. Andere partijen in de gemeenteraad, met name VVD en GemeenteBelangen voelden zich gepasseerd in het proces. Na vragen van onder andere Marieke van Bijnen (PvdA) wat nu de mening was van Gemeentebelangen over de noodopvang kwam alleen een reactie op het proces, namelijk dat het niet juist was dat het College had besloten zonder de gemeenteraad de laatste stem te geven. Marieke van Bijnen gaf aan dat nota bene juist de PvdA, PvdD en GroenLinks door middel van schriftelijke vragen enkele weken geleden en een verzoek om een spoeddebat een week geleden juist om het eerder betrekken van de raad had gevraagd, maar dat er toen geen reactie van de partijen kwam die nu aangeven het niet eens te zijn met het proces. Na de discussie in de gemeenteraad zegde de burgemeester toe zo snel als mogelijk een bijeenkomst voor omwonenden van de Viergang te organiseren en niet hiermee te wachten totdat definitief duidelijk is of en wanneer deze opvang zou starten. De eerder ingediende motie van PvdA, GroenLinks, D66 en PvdD die opriep tot onderzoeken van de mogelijkheden voor tijdelijke en crisisopvang en het betrekken van de samenleving werd hiermee overbodig. De motie van het CDA, samen met PvdA, GroenLinks, CU-SGP en PvdD om te onderzoeken of er creatieve en innovatieve oplossingen te vinden zijn om statushouders te huisvesten. Huisvesting van statushouders is op dit moment erg moeilijk te realiseren in onze gemeente door het tekort aan sociale woningbouw, daarom het verzoek tot onderzoek naar alternatieve huisvesting. Alle partijen, behalve D66, Trots, LiLo en EA waren voor deze motie en deze is dan ook aangenomen. De vergadering is terug te zien via deze link.
Werkbezoek aan vier grote bouwprojecten
Op vrijdagmiddag ging de gemeenteraad op werkbezoek bij vier grote bouwprojecten in onze gemeente. Boezem-Oost, Ackerswoude, Keijzershof en Heron. Griffie, College en ambtelijke ondersteuning hadden een leerzaam, gezellig en divers werkbezoek samengesteld voor de gemeenteraad. Boezem-Oost was de stilste plek in deze toer. In Ackerswoude is er juist volop bedrijvigheid, dit project staat op het punt de eerste 100 woningen op te leveren en daarmee de eerste inwoners te ontvangen, een mooi moment om weer eens een kijkje te nemen. Opvallend is dat vooral de goedkope en betaalbare woningen (onder de 200.000) zeer goed verkopen, meer moeite is er nu om de luxere woningen verkocht te krijgen. Vervolgens door naar Keijzershof waar we bovenin de woontoren van het project Marquant mochten kijken, ook deze is bijna klaar voor oplevering. Vanaf het dakterras is er een schitterend uitzicht en kun je Rotterdam, Delft, Den Haag en Zoetermeer zien. Daarna gingen we door naar Heron waar we bijgepraat werden over nieuwe bedrijven die zich er gaan vestigen (een importeur van exotisch fruit bijvoorbeeld). Daarna brachten we een bedrijfsbezoek aan Van Gils. Daar liggen 80.000 auto-onderdelen gesorteerd in een enorme opslag. Auto’s die binnenkomen worden geheel gerecycleerd. Interessant is ook dat juist van Gils graag medewerkers aanneemt met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld automonteurs die door rugklachten niet meer kunnen sleutelen, maar wel perfect weten hoe een auto in elkaar zit en welk onderdeel bij welke auto vaak aan slijtage onderhevig is (en waar dus veel vraag naar is). Duurzaamheid, innovatie en vakmanschap komen bij elkaar in dit bedrijf. En dan te bedenken dat de discussies in de gemeenteraad destijds zeer verhit waren of er wel autoslopers toegelaten zouden mogen worden op Heron…
Kledinginzameling vluchtelingen
De gemeente zamelt kleding in voor vluchtelingen. Er is specifiek behoefte aan winterkleding, schoenen (per paar) en kinderkleding in alle maten. Kleding moet heel en schoon zijn en bij voorkeur verpakt in plastic. U kunt kleding brengen naar vier locaties. Daar staan herkenbare kledingcontainers. De locaties zijn bij: het gemeentekantoor aan het Oranjeplein in Pijnacker; het winkelcentrum in Keijzershof in Pijnacker; de parkeerplaats bij het Gouden Rijderplein in Delfgauw; de voormalige brandweerkazerne in Nootdorp aan de Koningin Julianastraat 12b