Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 20 september 2015

Weekjournaal week 38

Deze week op de website van de lokale krant Telstar een TV-item met fractielid Hans Voerknecht en de wethouder over Boezem-Oost, in de gemeenteraad  ging het over de starterslening en het omgekeerd inzamelen van huisvuil.
Telstar-TV met Hans Voerknecht en Jaap van Staalduine over stinkfabrieken Boezem-Oost
Het standpunt van de PvdA-fractie over Boezem-Oost wordt stevig opgepakt in de lokale media. Het Algemeen Dagblad en de Telstar/ Eendracht schreven er onder andere over. Ook gingen op Telstar-TV Hans Voerknecht van de PvdA en wethouder Jaap van Staalduine met elkaar in debat. Aanstaande donderdag zal het voorontwerpbestemmingsplan Boezem-Oost in stemming worden gebracht. Kijk hier voor de beelden.

Nieuwe wethouder
Na het aangekondigde vertrek van oud-wethouder Van Haagen, heeft oud-burgemeester De Prieëlle deze zomer een inventarisatie gedaan van de wensen van de verschillende fracties. Met dat rapport zijn de fractievoorzitters om de tafel gegaan en is besloten een vierde wethouder te benoemen. Gelet op het hoofdlijnenakkoord van de gemeenteraad, met daarbij wethouders die namens de hele raad optreden, is in gezamenlijkheid gezocht naar een nieuwe kandidaat-wethouder. De gemeenteraad stelt nu voor om Piet Melzer (VVD) te benoemen. Melzer vervulde diverse functies binnen ABN AMRO en was eerder wethouder financiën en raadslid van de gemeente Nieuwkoop. De benoeming staat voor aanstaande donderdag op de agenda.

Evaluatie Starterslening
De starterslening is een onderwerp dat de PvdA belangrijk vindt. Wij waren opgetogen toen deze een paar jaar geleden, dankzij het initiatief van het CDA waar wij destijds graag aan meededen, mogelijk werd voor onze inwoners die net dat zetje nodig hebben om te kunnen starten aan hun wooncarrière in onze gemeente. In ons hoofdlijnenakkoord en Collegeprogramma staat een belangrijke ambitie op het gebied van wonen: Ambitie 4: Krachtige samenleving die zorgzaamheid toont “Pijnacker-Nootdorp is een gemeenschap met inwoners die initiatiefrijk zijn, goed voor zichzelf zorgdragen en veel met elkaar doen. Wij vinden belangrijk dat iedereen in deze samenleving meedoet. Initiatief tonen, onderlinge, informele zorg vragen en geven.”
In het hoofdlijnenakkoord staat ook: “Woningbouw is primair een taak van corporaties en particuliere initiatiefnemers. De gemeente is daarbij een partner die meedenkt en in de regelgeving en dienstverlening er aan meewerkt dat er voldoende levensloopbestendige woningen, zorgwoningen en starterswoningen zijn.” De starterslening is een instrument van de gemeente zelf dat helpt bij het uitvoeren van onze gezamenlijke ambities, namelijk zorgen dat starters een woning kunnen kopen in onze gemeente. Zonder starterslening lukt dat, vooral jonge inwoners op of rond een modaal inkomen, niet. Een groep waarvan een deel, met een inkomen tussen 34.000 en 40.000 euro, zonder deze lening ook niet eens terecht kan in de huursector. Uit de evaluatie blijkt dat zij zonder de starterslening in onze gemeente dus niet terecht kunnen voor een woning. Dat past niet bij de ambities die zo mooi opgeschreven staan in het hoofdlijnenakkoord en dat past ook niet bij waar wij als PvdA voor staan. De PvdA wil dat er nogmaals goed gekeken wordt naar of de starterslening wellicht niet in afgeslankte vorm door kan gaan, zodat de groep die noch kan kopen, noch kan huren, niet in de kou staat. Ook willen wij dat er dit najaar, bij de begroting, concrete plannen liggen om te zorgen voor voldoende levensloopbestendige woningen, zorgwoningen en starterswoningen, zodat het antwoord op de vraag of je een woning in onze gemeente kunt bemachtigen niet afhangt van hoe dik je portemonnee is. Wij begrijpen dat de starterslening op de huidige manier voortzetten te kostbaar kan zijn. Maar dan is de oplossing niet stoppen met de regeling. De ambities die we met elkaar hebben afgesproken, die ook nog eens nader zijn uitgewerkt in het Collegeprogramma verplichten toch echt tot meer dan “sorry, dit was het dan voor de starterslening”. Onze inwoners verdienen het dat wij, College en gemeenteraad, ons stinkende best doen om onze gezamenlijke ambitie van voldoende woningen waarmaken. De verschillende partijen onderling en ook met de wethouder gingen aardig met elkaar in debat. D66 vindt het geen overheidstaak en niet het juiste instrument. Op vragen van Amarins Komduur van de PvdA-fractie waar onze inwoners met een modaal inkomen dan moeten wonen, kwam geen antwoord, behalve dat de ‘duurzaamheidslening’ misschien kon helpen. De wethouder gaf aan, dat de starterslening eerst zonder kosten uitgevoerd kon worden, maar nu de Rijksbijdrage wegvalt en de rente laag staat, er geld bij moet. Dat wil het College niet, ondanks het feit dat de starterslening, zo blijkt uit de evaluatie, voor de doelgroep echt effect heeft. Het CDA kondigde een amendement aan om in elk geval te zorgen dat de groep tussen 34.000 en 40.000 euro inkomen nog in aanmerking komt, daar is de PvdA-fractie erg blij mee en deze inzet steunen wij. De PvdA-fractie kondigde een motie aan om het College op te roepen in actie te komen tegen het groeiende tekort van betaalbare woningen. Aanstaande donderdag komt het onderwerp in stemming.

Grip op Grondstoffen en omgekeerd inzamelen huisvuil
Het college van B&W vraagt de raad een nieuw afvalbeleid in te voeren. Met ‘Omgekeerd inzamelen’ staat de gemeente voor de uitdaging 75% afvalscheiding te realiseren en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 op te halen. Bij omgekeerd inzamelen worden de grondstoffen opgehaald aan huis, en het beetje restafval dat overblijft brengt men zelf weg naar een wijkcontainer. Volgende week neemt de raad een besluit over de invoering van het nieuwe afvalbeleid, afgelopen week stond het punt op de agenda voor oordeelsvorming. Jan-Willem Maas liet namens de PvdA weten in principe achter het voorstel van het college te staan voor omgekeerd inzamelen. Wel vragen wij extra aandacht voor een aantal groepen waarbij we kunnen verwachten dat daar knelpunten ontstaan. Dit zijn wat ons betreft ouderen en mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Voor hen kan het lastig zijn het restafval weg te brengen, als zij nu bijvoorbeeld gewend zijn dit in hun eigen container te deponeren. Ook vragen wij extra aandacht voor hoogbouw en huizen met weinig buitenruimte. Uit ervaringen bij andere gemeenten blijkt dat hiervoor extra aandacht nodig is. Het succes van de transitie valt of staat met goede communicatie. Tijdens de informatie avond bij Avalex bleek dat zij daarvan goed doordrongen zijn. Plannen om communicatie kanalen van deze tijd in te zetten zoals social media, websites etc. liggen bijna klaar. Wij willen echter ook aandacht vragen om ook bijvoorbeeld ouderen en mensen die slecht Nederlands spreken te bereiken. Bijvoorbeeld via zorginstellingen, zorgverleners, cliëntenraden, etc. Hiermee kunnen zorgverleners hun cliënten ook voorbereiden op de nieuwe werkwijze. Omgekeerd inzamelen betekent voor de inwoners dat er een gedragsverandering plaats moet vinden, vandaar dat goede communicatie van groot belang is. Om deze gedragsverandering succesvol te implementeren, moeten inwoners van onze gemeente uitgenodigd en verleid worden om hieraan mee te werken. Een goed idee uit een andere gemeente zou kunnen zijn om bijvoorbeeld de milieuwinst zichtbaar te maken en zo onze inwoners mede eigenaar te maken van het succes. Wat ook helpt bij het succes van deze verandering is dat verenigingen die nu papier inzamelen betrokken worden hierbij en hen ook in de toekomst een mogelijkheid te geven dit te blijven doen. De formulering van beslispunt 4 is wat ons betreft dan ook niet voldoende en dient derhalve aangescherpt te worden in de richting van het belang dat verenigingen hebben zodat zij hun deel kunnen blijven hebben en het in de toekomst ook samen kunnen blijven doen. Als laatste stelt de PvdA voor ook aan een exit strategie te denken voordat met de implementatie begonnen wordt. Er zijn nogal wat onderliggende voorwaarden geformuleerd in beslispunt 3b. Wat gebeurt er als gedurende de transitie niet meer aan die voorwaarden voldaan kan worden? En hoe houden wij de vinger aan de pols? Hoe houden we niet alleen grip op grondstoffen, maar ook grip op Avalex zelf? Wat de PvdA betreft zou dit met grotere regelmaat mogen dan parallel aan de P&C cyclus. Dat het onderwerp leeft blijkt wel uit het feit dat er drie insprekers waren tegen de voorgenomen plannen: de Sportraad, bewonersvereniging Koningshof en een bezorgde inwoner. Zij hebben zorgen over de uitvoerbaarheid van de plannen en de effecten op het oud-papier-inzamelen door de verenigingen.

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems