12 september 2015

Weekjournaal week 37

Deze week hield de PvdA-fractie zich bezig met raadsvragen over vluchtelingenopvang, protest tegen het hoogheemraadschap dat de minima in de kou zet en een pleidooi tegen stinkfabrieken op Boezem-Oost.

Vluchtelingenopvang
Dagelijks worden we geconfronteerd met de onmenselijke beelden van vele vluchtelingen die vanuit verschillende landen – waaronder Syrië – voor hun veiligheid vluchten naar Europa. Mensen vluchten onder andere naar het veilige Nederland en vragen om bescherming. Het COA zoekt met spoed nieuwe locaties voor opvang. Op 6 september 2015 heeft Staatssecretaris Dijkhoff hulp gevraagd van Burgemeesters en Wethouders bij de opvang van vluchtelingen. De vragen die hij aan gemeenten stelde was: welke gemeente heeft locaties en terreinen die geschikt gemaakt kunnen worden voor de opvang van vluchtelingen? De fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid hebben- op donderdag 10 september 2015- over deze vraag van Staatssecretaris Dijkhof, schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld. De partijen willen van het College weten wat haar antwoord is op het verzoek van Staatssecretaris Dijkhof op het verzoek voor extra vluchtelingenorganisatie. Ook willen de partijen weten of het College bereid is leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden hiervoor te gaan gebruiken en om hierover in overleg te gaan met de eigenaren. Tenslotte is gevraagd wat het College nog meer denkt te kunnen doen om een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen.

Hoogheemraadschap
Op dit moment hoeven mensen met een laag inkomen geen zuiveringsheffing te betalen aan het waterschap Hoogheemraadschap Delfland. Maar het Hoogheemraadschap Delfland wil hiermee stoppen. Dit slechte nieuws stond in het coalitie-akkoord van het Hoogheemraadschap Delfland. De kwijtschelding voor de zuiveringsheffing wordt in stappen afgebouwd. In 2016 is nog maximaal 50% van de zuiveringsheffing kwijt te schelden en in 2017 stopt het helemaal.PvdA Pijnacker-Nootdorp stelde in de laatste gemeenteraad voor het zomerreces daarom mondelinge vragen aan de wethouder sociale zaken, Bernhard Minderhoud. Uit de beantwoording bleek dat het College van B&W nog totaal niet doorhad, dat er een serieus probleem ligt. (klik voor hier de beelden, agendapunt 9, vragenuur) http://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/vergadering/141432/Raad+Besluitvorming++02-07-2015 . In de zomer hebben Marieke van Bijnen en Amarins Komduur van de PvdA-fractie in Pijnacker-Nootdorp het probleem nogmaals meermalen bij het College onder de aandacht gebracht. De ernst van het probleem is inmiddels duidelijk bij het College. Op 2 september is wethouder Minderhoud van Pijnacker-Nootdorp met de andere wethouders sociale zaken uit de regio in een gesprek met Delfland geïnformeerd over het mogelijk stoppen van de kwijtschelding. De wethouders hebben toen hun zorgen over de gevolgen van dit voornemen op tafel gelegd bij het Hoogheemraadschap. De PvdA-fractie van Pijnacker-Nootdorp trekt samen met de andere PvdA-fracties in de regio op tegen dit voornemen van het Hoogheemraadschap. Wordt vervolgd dus.

 

Geen stinkfabrieken op Boezem-Oost
In 1999 is gestart met de planvorming voor het bedrijventerrein “Boezem-Oost” en op 27 november 2008 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan voor dit terrein vast. De uitgifte van de gronden loopt moeizaam, volgens het College vormen de strikte regels van het bestemmingsplan in sommige gevallen nog een extra belemmering. Om in te spelen op de marktsituatie zal het bestemmingsplan worden herzien door een plan dat wel de belangrijkste ruimtelijke kwaliteiten vastlegt, maar daarnaast flexibiliteit biedt aan gebruikers. Tot grote schrik van de PvdA-fractie zat er in deze herziening van het bestemmingsplan ook het voorstel een zwaardere milieucategorie toe te staan. Dan gaat het om milieucategeorie 4.2. Om even een beeld te krijgen van wat voorbedrijven dat zijn, in categorie 4.2: Verf- en lakfabrieken, gipsfabrieken, vlees- en visverwerkingsbedrijven. Hans Voerknecht stelde namens de raadsvergadering afgelopen donderdag dan ook de vraag: “Wat zullen diegenen die een huis in Ackerswoude gekocht hebben, of van plan zijn te kopen, ervan vinden: Een verffabriek in de buurt? Wat zijn de gevolgen voor de biologische komkommerkweker vlakbij en hoe komt het met de Groenzoom?” In reactie daarop zei wethouder van Staalduine: “die milieueisen zijn zo streng, daar merk je echt niks van”. Daar is wel wat op af te dingen. Daar merkt een bewoner wel wat van. De zone van milieucategorie 4.2 bedrijven is 300 meter. Binnen die afstand is de milieukwaliteit (stank, geluid, stof) zo slecht, dat je er geen woningen mag neerzetten. Maar buiten die 300-meter-zone is het heus niet ineens limoentjesfris. De fractie heeft tijdens de raadsvergadering aan de andere fracties gevraagd of zij die zwaardere categorie bedrijven ook niet zien zitten. De PvdA-fractie ziet het dilemma, maar vindt de oplossing die het College aangeeft geen duurzame, verantwoorde oplossing. GroenLinks, Partij voor de Dieren en Eerlijk Alternatief zijn ook tegenstander. Gemeentebelangen stelde een vraag terug aan de PvdA-fractie: “hoe gaat u dat betalen, dit wordt een miljoenenverlies!”, maar weigerde aan te geven wat de eigen mening was over dit dilemma. Terwijl het hier toch de oordeelsvormende raadsvergadering betrof. VVD, CDA en D66 hielden zich stil op dit onderwerp. Het lijkt er dan ook op dat er een meerderheid in de raad is om het voorontwerpbestemmingsplan door te laten gaan naar de volgende fase. Dat betekent dat binnenkort de inspraakfase van start gaat. Dan wordt een inloopmogelijkheid geboden waar iedereen kan binnenlopen om aan verschillende deskundigen vragen te stellen over het plan. Daarnaast kunnen inwoners ook mondeling, schriftelijk en via internet een inspraakreactie geven op het voorontwerpbestemmingsplan. De PvdA-fractie hoopt dat hier ruimschoots gebruik van gemaakt zal gaan worden.