Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 6 september 2015

Weekjournaal week 36

De kop is er af, de gemeenteraad heeft de eerste reguliere vergadering na het zomerreces er weer op zitten. Het ging deze keer om een beeldvormende vergadering met vooral ruimtelijke onderwerpen.

Hoorzittingen bestemmingsplannen
Van de drie geplande hoorzittingen over bestemmingsplannen ging er één door, die over het bestemmingsplan Nootdorp Zuid. Voor de andere twee bestemmingsplannen, Boezemzoom en Katwijkerbuurt, hadden zich geen insprekers gemeld.

Bestemmingsplan 2.0 : inwoners en ondernemers meer invloed op plannen
Vervolgens stond de visieverkenning Katwijk en Nieuwkoop op de agenda. Dit is een bestemmingsplan, maar dan anders. De gemeente noemt het een ‘bestemmingsplan 2.0’. De visieverkenning vervangt het voorontwerpbestemmingsplan en bevat een vertaling van de gemeentelijke en bovenlokale visies naar het plangebied. Deze visieverkenning houdt het midden tussen een `blanco vel` en een voorontwerpbestemmingsplan met een plankaart en regels. Dit nodigt inwoners en ondernemers meer uit om hun initiatieven en ideeën aan de gemeente voor te leggen. Met uitnodigingsplanologie en burgerparticipatie is het de bedoeling belanghebbenden/-stellenden (zowel inwoners als ondernemers) invloed op het proces te geven en ruimte te bieden om initiatieven, passend binnen de bestaande beleidsvisies, te ontplooien. Door de inspraakprocedure te starten op basis van een visieverkenning bieden de gemeente meer ruimte voor initiatieven en reacties. Ook gaat de gemeente anders om met de ingediende reacties in deze fase. Samen met indieners wordt gekeken naar de (on) mogelijkheden van een initiatief. Als gemeenteraad wordt ons nu gevraagd de visieverkenning vast te stellen, omdat dit het document is waarmee de gemeente naar buiten communiceert en waar initiatieven in eerste instantie aan getoetst worden.

Evaluatie Starterslening
Vanaf 2013 kent Pijnacker-Nootdorp een starterslening voor het overbruggen van het verschil tussen de kosten van een eerste koopwoning en het bedrag dat iemand maximaal bij de bank kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. Tot nu toe zijn er 55 leningen verstrekt, gemiddelde hoogte € 27,412 (gemeentelijk deel € 13.706). De gemiddelde leeftijd van de aanvrager is 26 jaar en de gemiddelde hoogte van de koopsom: € 177.000 (bestaand) of € 146.000 (nieuw). Opvallend is dat voor het Project Marquant in totaal 23 van de 55 verstrekte leningen verleend zijn. Er wordt dus door een kleine groep gebruik gemaakt van deze regeling, maar deze groep heeft deze lening echt nodig. Een alleenstaande met inkomen van € 35.000 (dus die niet meer sociaal mag huren), kan een huis kopen van maximaal ongeveer € 142.000.- Een stel tweeverdieners zonder kinderen kunnen met zo’n verzamelinkomen grofweg € 115-120.000 neertellen (hoewel dit flink kan verschillen). Tot die prijs staan 0 woningen te koop, met uitzondering van de woningen die Rondom Wonen verkoopt met “koopstart” korting. Vanaf € 155.000 zijn meerdere woningen te koop. Deze groep bereikt dus dankzij de starterslening meer aanbod. Voor een woning van € 155.000 is een inkomen is vereist van ongeveer € 38.000.- (alleenstaand) of €40.000 (2verdieners). Het gaat dus om een kleine groep (inkomen tussen € 34.000 en € 40.000) huishoudens, maar wel een groep die vaak te weinig verdient om vrije sector te mogen huren, en dus op dit moment in Pijnacker-Nootdorp niet kan huren of kopen (met uitzondering van Koopstart van Rondom Wonen). Uit de evaluatie blijkt dus dat de starterswoning een kleine groep bereikt, maar voor deze groep wel succesvol en nodig is. Helaas geeft het College bij deze evaluatie aan dat doorgaan met de Starterslening financieel niet haalbaar is. Dat komt door de steeds lagere rente bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Daardoor kan de gemeente de kosten niet voldoende terugverdienen. Een nieuw krediet van € 1 miljoen zou de gemeente € 100.000 aan extra kosten opleveren. Het College stelt dan ook voor deze regeling af te bouwen. In de beeldvormende vergadering heeft de PvdA-fractie gevraagd of het inderdaad zo is dat er voor de groep met een inkomen tussen 34.000 en 40.000 euro nu geen mogelijkheid is om een huis te kopen of te huren in Pijnacker-Nootdorp. De wethouder bevestigde dit. Na afloop van de raadsvergadering hebben we samen met andere fracties afgesproken te onderzoeken hoe de gemeente toch kan zorgen dat deze groep nog steeds terecht kan in onze gemeente. Wordt vervolgd dus!

Klik hier voor de uitzending en een link naar de onderliggende stukken van deze beeldvormende raadsvergadering

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems