Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 30 mei 2015

Weekjournaal week 22

Op de agenda van de besluitvormende vergadering eind mei een dikke rode draad van gemeenschappelijke regelingen. Dat zijn samenwerkingsverbanden van onze gemeente met bijvoorbeeld andere gemeenten of de provincie. Als toetje was er een kleurrijke motie over het hijsen van de regenboogvlag.

Gemeenschappelijke regelingen
Zienswijze programmabegroting MRDH ,Zienswijze ontwerpbegroting VRH 2016 ,Zienswijze begroting GGD Haaglanden 2016, Jaarrekening GGD Haaglanden 2014 en begrotingswijziging 2015 ,Zienswijze ontwerpbegroting ODH 2016,Toestemming eerste wijziging gemeenschappelijke regeling inkoopbureau H-10 ,Zienswijze ontwerpbegroting H10 – inkoopbureau ,Zienswijze ontwerpbegroting 2016 Avalex … Het lijken afkortingen in een ver-van-je-bed-show. Maar het gaat om bijvoorbeeld de samenwerking tussen gemeenten bij de afvalinzameling in de gemeenschappelijke regeling Avalex. Of bijvoorbeeld over de controle en handhaving van bijvoorbeeld milieuregels door de OmgevingsDienst Haaglanden (ODH). Of over de (forse) onregelmatigheden in de boeken van de gemeenschappelijke regeling De Groenzoom, waarin we samen met Lansingerland zitten. In de besluitvormende raad van 28 mei kwamen een serie moties en amendementen voorbij over een heel aantal gemeenschappelijke regelingen.

Amendement trendmatige verhoging meerjarenbegroting VRH
De PvdA-fractie was samen met D66, CDA, EA, LPN en  CU-SGP indiener van een amendement over de trendmatige verhoging meerjarenbegroting van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH): voorgesteld is de trendmatige verhoging van de meerjarenbegroting terug te brengen naar ten hoogste 1%. Het amendement is aangenomen, GroenLinks en Liberaal lokaal waren tegen, de rest was voor.

Amendement weerstandsvermogen VRH
Dit amendement werd ingediend door D66, CDA, EA, LPN, PvdA en CU-SGP. Dit amendement is ingediend om de zienswijze bij de meerjarenbegroting VRH 2016-2019 te wijzigen. Dit omdat de huidige praktijk met betrekking tot het vaststellen van het benodigde weerstandsvermogen binnen de VRH, namelijk gebaseerd op de geïnventariseerde risico’s en uitgaande van een weerstandsratio 1,0, niet in lijn is met het uitgangspunt van een algemene reserve van maximaal 1% van de begroting en omdat de VRH voldoende eigen weerstandscapaciteit moet hebben om de eerste risico’s binnen de eigen exploitatie op te vangen. Het amendement is unaniem aangenomen.

Amendement zienswijze ODH (Omgevingsdienst Haaglanden)
Dit amendement is ingediend door VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, CU-SGP, EA, GBPN en Trots. In het voorstel van het College voor de zienswijze over de ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is vermeld dat in de conceptbegroting van de ODH een grotere risicoreserve wordt aangehouden (1,9 miljoen euro) dan bij de vorming van de ODH is afgesproken (0,9 miljoen euro). Een aantal risico’s worden erg hoog gewaardeerd of horen niet thuis in de risicoparagraaf. Er zijn geen redenen om nu vooruit te lopen op eventueel nog nieuw beleid en daarom vindt de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp unaniem dat de ODH gehouden is aan de afspraak een risicoreserve van 5% te hanteren (0,9 miljoen euro) en om dit op deze wijze in de begroting op te nemen. Het amendement is dan ook unaniem aangenomen.

Motie Veiligheidsregio / Regionale Brandweer Haaglanden
Liberaal Lokaal en Eerlijk Alternatief dienden een motie in om de burgemeester op te roepen naast de bezuinigingsronde van 10% geen extra bezuinigingen meer te laten plaatsvinden. De PvdA was niet voor deze motie. Wij vinden dat niet het budget centraal moet staan, maar in hoeverre de Veiligheidsregio en de Brandweer nog hun taken goed kunnen uitvoeren. Als dat met minder geld net zo goed kan, moet je dat niet laten omdat je toevallig hebt afgesproken geen bezuinigingen meer te willen. Nadat de burgemeester aangaf zich sowieso in te zetten voor dat de veiligheid niet ten koste mag gaan door te ver doorgevoerde bezuinigingen werd de motie ingetrokken en is er niet over gestemd.

Motie Regenboogvlag
Deze motie verzoekt de Burgemeester om vanaf 11 oktober jaarlijks op Coming Out-dag de regenboogvlag te hijsen. Gemeentebelangen nam het voortouw bij deze motie, maar ook LPN, VVD, EA, GroenLinks, PvdD, Liberaal Lokaal en de PvdA dienden de motie mee in. Het College heeft al uitgesproken acceptatie van homoseksualiteit een belangrijk aandachtspunt te vinden.  In het vervolg op  een eerdere motie van oktober 2014 heeft het College ook aangegeven de aandacht voor LHBT (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders)-emancipatie verder te willen verankeren door concrete activiteiten te ondernemen. De indieners van deze motie willen door graag de Regenboogvlag op Coming Out-dag aan toevoegen, omdat deze symbool staat voor acceptatie en veiligheid en daarmee een belangrijk en concreet signaal kan vormen.

Motie betere sturing en controle Gemeenschappelijke Regelingen
Naar aanleiding van de recente financiële tegenvallers bij de Groenzoom werd een motie ingediend voor ‘betere sturing en controle’. Indieners zijn CDA, EA, Liberaal Lokaal, CU-SGP en GBPN. Dat zou moeten gebeuren door  ter zake kundige (naar oordeel van de Gemeenteraad) Algemeen Bestuursleden te benoemen, extra aandacht voor de administratieve organisatie en interne controle en door tijdig en regelmatig te rapporteren aan de gemeenteraad over zaken die spelen in vergaderingen van de gemeenschappelijke regeling. De PvdA was tegen deze motie omdat de motie een open deur is, die de suggestie wekt alsof de huidige AB-leden ongeschikt voor hun AB-lidmaatschap zijn. Terwijl de realiteit is dat ook als er een zeer ter zake deskundig AB-lid gezeten had, ook deze de financiële tegenvallers niet had kunnen opmerken. Bijzonder is ook dat vorig jaar, toen we als gemeenteraad onze afgevaardigden in de diverse Algemeen Besturen kozen, we de indieners van deze motie niet gehoord hebben over speciale eisen of deskundigheid. Het tweede deel van de motie, tijdig en regelmatig rapporteren is iets wat prima is, het is wat in de vorige raadsperiode ook gebeurde (bij de ene gemeenschappelijke regeling wat beter dan de andere). Maar de toon / het idee dat een Algemeen Bestuur louter door financieel deskundigen bemenst kan worden  of sterker nog, dat het nu niet het geval was en dat het daardoor misging: daar is de PvdA-fractie het niet mee eens en daarom stemden we tegen deze motie. Ook D66, GroenLinks en Trots waren tegen.

Motie tussenstap uitwerking kaders gemeenschappelijke regelingen
Om in een gemeenschappelijke regeling iets te doen of te laten is vaak instemming nodig van alle deelnemende gemeenteraden. Om een voorstel vanuit een gemeenschappelijke regeling gewijzigd te krijgen zullen alle gemeenteraden achter die wijziging moeten staan. Daarom hebben VVD, LPN en GBPN een motie ingediend om de leden die vanuit het College en/of de gemeenteraad in het Algemeen Bestuur of het Dagelijks Bestuur van een gemeenschappelijke regeling zitten, een tussenstap te laten doen. Op het moment dat ze kaders en voorstellen uitwerken  zullen ze eerst nog met de gemeenteraad in gesprek moeten om deze uitwerking te toetsen. Zo kan de gemeenteraad al  in een vroeg stadium bijsturen in plaats van achteraf. Deze motie is aangenomen: Liberaal Lokaal, Trots en D66 waren tegen, de overige partijen voor.

Motie tijdig en juist informeren
Eerlijk Alternatief constateerde dat op een aantal onderwerpen de informatie aan de gemeenteraad te laat of onvolledig plaatsvond. Onder andere rondom de verkoop van het Raadhuis in Nootdorp (zie hierover ook het verslag over de besluitvormende vergadering van april). Samen met Trots en Liberaal Lokaal dienden ze een motie in waarin ze vroegen meer aandacht te besteden aan tijdig en juist informeren. Nu hebben we hier in de gemeenteraad al strikte afspraken over op papier staan en ook is er natuurlijk nog de gemeentewet die veel zaken regelt over hoe de gemeenteraad geinformeerd moet worden. Deze motie is daarom ook overbodig vindt de PvdA. Bovendien heeft Eerlijk Alternatief gelijk voor het zwaarste middel (een motie) gekozen in plaats van dit eerst ter sprake te brengen in het Presidium (overleg van de fractievoorzitters, griffier en burgemeester). Alleen de indieners van de motie waren voor en deze is dan ook verworpen.

 

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems