Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 26 mei 2015

Weekjournaal week 21

Opvallend in de raadsvergadering deze week waren het bestemmingsplan Nootdorp-Zuid dat de bouw van veertien kleine zorgappartementen op locatie Zonnedauw mogelijk maakt, het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor een VMBO-school in Pijnacker-Nootdorp en de financiële tegenvallers door fouten in de boekhouding bij het project van de Groenzoom.

Zorgappartementen voor  jongeren aan de Zonnedauw Nootdorp
De locatie Zonnedauw kent een lange geschiedenis. In het verleden hebben hier vijf woonwagens gestaan, inmiddels ligt het terrein al lange tijd te wachten op een nieuwe bestemming. Eerder was gedacht om op deze locatie starterswoningen te plaatsen. In onze gemeente is een zeer groot tekort aan betaalbare woningen, vooral voor starters. Daarom nam  de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 23 februari 2012 bijna unaniem een motie aan om te onderzoeken of startersleningen mogelijk zijn in onze gemeente. Omdat starters er met een lening alleen niet zijn, werd in dezelfde motie het College opgeroepen om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is op de bestaande bouwlocaties een extra aantal starterswoningen te bouwen, tegen een zodanige verkoopprijs dat deze woningen inderdaad voor starters bereikbaar zijn. Vervolgens gebeurde er lange tijd niets op het vlak van starterswoningen. Eind 2013 / begin 2014 kwam de discussie op scherp te staan: de plannen voor starterswoningen aan de Kerkweg in Pijnacker stuitten op verzet van omwonenden. De meeste fracties zijn ter plekke wezen kijken en voelden met de omwonenden mee (de PvdA-fractie ook). Het College zette de hakken in het zand toen : aan de Kerkweg geen starterswoningen? Dan alle plannen op alle locaties in de gemeente in de ijskast… Toch besloot toen de gemeenteraad in meerderheid (ook de PvdA) dat aan de Kerkweg geen starterswoningen mochten komen. (Lees hier nog eens na hoe de gemeenteraad met een vals dilemma werd geconfronteerd). Vervolgens, bijna een jaar later bleek dat in het nieuwe bestemmingsplan Nootdorp-Zuid geen starterswoningen ingetekend waren aan de Zonnedauw, ondanks het besluit van een meerderheid van de gemeenteraad in 2012. Er komt uiteindelijk een motie, ingediend met als indieners PvdA, Eerlijk Alternatief, LPN, CDA, Trots, GroenLinks en Liberaal Lokaal (een meerderheid van de raad) om het alsnog te regelen.  Vervolgens bleek in deze vergadering, uit de toelichting door de wethouder dat er zeer recent voor de locatie Zonnedauw ook belangstelling was gekomen om levensloopgeschikte woningen te realiseren.  Na een korte schorsing hebben de indieners van de motie aangegeven dat de wethouder de gelegenheid moet krijgen om deze initiatieven te onderzoeken. Dat onderzoek is nu bekend.  Het initiatief om zorgappartementen voor jongeren te realiseren lijkt zeer kansrijk en is goed uitgewerkt. Ook zouden aan de Zonnedauw starterswoningen of seniorenwoningen gebouwd kunnen worden. De PvdA-fractie is blij dat er nu eindelijk een goede bestemming komt voor deze lege plek, zeker gezien het tekort aan dit soort woningen. Er is nog steeds ook behoefte aan starterswoningen en betaalbare seniorenwoningen, de twee andere opties genoemd in de plannen. Voor deze plek moeten kiezen uit drie goede plannen waarbij voor alle drie doelgroepen geldt dat er meer woningen moeten komen vinden wij flink balen. Daarom willen wij ook dat in toekomstige plannen starterswoningen, betaalbare woningen en seniorenwoningen de ruimte zullen krijgen. De achterliggende stukken met de plannen voor de zorgapparementen zijn hier te lezen.(agendapunt 4)

Kan er een VMBO-school in Pijnacker-Nootdorp komen?
In het hoofdlijnenakkoord is als opgave opgenomen dat het bedrijfsleven en het onderwijs actief worden uitgenodigd om met initiatieven te komen voor een aan een glastuinbouw gerelateerde beroepsopleiding of vakschool. Onder een vakschool wordt verstaan een voortgezet onderwijsschool voor het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO). Het VMBO kent verschillende niveaus: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en de theoretische leerweg (de MAVO).De onderwijssoorten MAVO, HAVO, VWO worden al in de gemeente aangeboden door het Stanislascollege. Het College heeft het bureau BMC opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren om te bepalen of uitbreiding van het onderwijsaanbod in de gemeente haalbaar is. Het rapport (klik hier voor het rapport) geeft aan dat de wens voor uitbreiding wettelijk realiseerbaar is, maar dat dit alleen door een schoolbestuur kan worden verwezenlijkt. Het stichten van een geheel nieuwe school is niet haalbaar. Het starten van een tweede locatie of een verplaatsing van een bestaande locatie wel. Het College vraagt nu aan de raad goedkeuring voor een vervolgonderzoek om de mogelijkheden en financiële haalbaarheid voor een (neven)vestiging van een VMBO-school in de gemeente nader te verkennen. Marieke van Bijnen gaf in de raadsvergadering aan dat in het hoofdlijnenakkoord de wens van de gemeenteraad vooral gaat om een vakschool. Het VMBO is dat strikt genomen niet: dit is vormend onderwijs. Toch vinden ook wij het belangrijk dat juist dit onderwijs dichtbij huis te vinden is. Het VMBO gaat de komende jaren fors op de schop en zal juist een beweging meemaken van regionalisering en per school een duidelijk profiel. Leerlingen zullen dus soms juist wat verder moeten gaan voor een school passend bij hun voorkeuren en mogelijkheden. Marieke van Bijnen heeft aan de wethouder gevraagd in het vervolgonderzoek ook aandacht te geven aan deze ontwikkelingen en wethouder van Egmond liet hierop weten dat deze ontwikkelingen op de voet gevolgd worden en zeker meegenomen worden in het vervolgonderzoek.

Financiële tegenvallers bij de Groenzoom
Het afgelopen halfjaar heeft zich een aantal financiële tegenvallers voorgedaan bij het project de Groenzoom, van in totaal 923.000 euro. In september 2014 bleek dat de financiële administratie niet een juíste en volledige weergave gaf van de actuele financiële stand van zaken. Er werd onvoldoende rekening gehouden met reeds aangegane verplichtingen en de stand van de realisatie.In de eerste week van 2015 is duidelijk geworden dat er een fout is gemaakt in het vaststellen van het budget voor de asfaltering van de fietspaden in de deelgebieden 3 en 4. Daarbij kwamen nog onverwachte meerwerkkosten en nog wat kleinere tegenvallers op andere onderdelen. Alle informatie over de tegenvallers is hier te lezen.  Het ‘goede’ nieuws is dat de tegenvallers op te vangen waren binnen de begroting, door bijvoorbeeld bepaalde zaken soberder of niet uit te voeren. Zo komt er bijvoorbeeld geen recreatie-eilandje in de Bergboezem. Het CDA had de kwestie geagendeerd. Om te leren van de gemaakte fouten, maar in het debat bleek al gauw dat het CDA de gemeenteraad nog  eens wilde wijzen op een oude (niet aangenomen) motie waarbij zij bij gemeenschappelijke regelingen pleiten voor de wethouder financiën in het Algemeen Bestuur in plaats van de vakwethouder. Eerder speelde dit bijvoorbeeld bij de gemeenschappelijke regeling over de afvalverwerking van Avalex. De suggestie werd gewekt door het CDA dat een wethouder financiën wellicht deze fouten wel gezien had. De PvdA is het hier mee oneens. Uit de stukken blijkt niet dat een wethouder financiën dit allemaal had kunnen voorkomen. Het is zeer zeker wel te betreuren dat deze fouten gemaakt zijn, we moeten er ook van leren, maar de (oude) reactie om dan maar in plaats van de vakwethouder de wethouder financiën in het bestuur te zetten is een schijnoplossing. In het Algemeen Bestuur worden veel meer zaken dan alleen de financiële besproken maar gaat het juist veel meer ook om de inrichting van het gebied. En, ook praktisch: de gemeente zit in een heel aantal gemeenschappelijke regelingen. Als de wethouder van financiën in alle besturen moet plaatsnemen is hij daar behoorlijk wat (vergader)tijd mee kwijt.

Nog veel meer op de agenda
Lang niet alles is genoemd in dit weekverslag, voor wie wil lezen en zien wat er nog meer besproken is, klik hier: videoverslag plus raadsagenda 21 mei.

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems