Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 5 mei 2015

Weekjournaal week 18

Op 30 april een besluitvormende gemeenteraadsvergadering, dat was nog even wennen aan deze datum als ‘gewone dag’. De grootste punten deze maand waren het Stimuleringfonds Particulier Initiatief en het Inkoopkader Jeugdzorg. Nu heeft de gemeenteraad meireces, het volgende weekjournaal volgt dan ook pas over twee weken. 

Voorontwerpbestemmingsplan Verzamelplan 2015/2016
Bij dit verzamelplan zijn 11 locaties in de gemeente opgenomen die allemaal een wijziging van het bestemmingsplan vragen. Deze ontwikkelingen en/ of reparaties passen niet in de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. De verschillende locaties worden in één bestemmingsplan opgenomen, waardoor slechts eenmaal de bestemmingsplanprocedure doorlopen hoeft te worden, dit bespaart veel tijd: aanvragers krijgen sneller groen licht voor hun plannen. In de oordeelsvormende gemeenteraad had Hans Voerknecht namens de PvdA nog aarzelingen over het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de Zuideindseweg 71 in Delfgauw. Bij de Zuideindseweg 71, waar een intensieve veehouderij gestopt is en een andere bestemming gevraagd wordt wil de PvdA voorzichtig zijn. Bij de functiewijziging naar agrarisch – vrijkomende agrarische bebouwing is het risico dat er onvoldoende rekening gehouden wordt met het kwetsbare natuur/recreatiegebied er om heen. We hebben een amendement overwogen om de verklaring van geen bedenkingen aan te passen zodat alleen ontwikkelingen ten goede toegestaan zijn. Na overleg met de wethouder waarin duidelijk gezegd is dat plannen die een verslechtering voor het gebied opleveren sowieso niet zullen mogen, bleek ons amendement overbodig en hebben we afgezien van indienen. Op deze manier konden alle elf plannen in het verzamelplan wat ons betreft een verklaring van geen bedenkingen krijgen en verder in procedure gaan: het voorontwerpbestemmingsplan kan nu de inspraak ingaan.

2e Wijziging verordening Starterslening
In 2013 heeft gemeente Pijnacker-Nootdorp de Starterslening ingevoerd, met als uitgangspunt dat de Starterslening de gemeente niks hoeft te kosten, dankzij een rijksbijdrage, een rekenrentestand van 4% en de invoering van een verkopersbijdrage. De verkopersbijdrage is op dit moment maximaal € 2.125.De verkopersbijdrage is het bedrag wat de verkoper van een huis bijdraagt aan de starterslening van de koper van het huis (in het geval de koper van deze regeling gebruik wil maken). Op 1 mei 2015 eindigt de rijksbijdrage voor de starterslening. De verordening startersleningen uit 2013 is ook zonder de rijksbijdrage kostenneutraal. Dat komt door de bepaling dat zodra de rijksbijdrage eindigt, de verkopersbijdrage automatisch verdubbelt. Dus vanaf 1 mei wordt deze maximaal € 4.250. Hoe hoger de verkopersbijdrage hoe groter de kans dat de verkoper niet mee wil doen aan deze regeling, dit blijkt uit de evaluatie van de Starterslening in 2014. Daarom is onderzocht of een lagere verkopersbijdrage ook mogelijk zou zijn. De gemeenteraad is afgelopen donderdag akkoord gegaan met in totaal € 3.700 subsidie beschikbaar te stellen om de verkopersbijdrage te verlagen naar € 2.595. Ook wordt de rekenrente voor het krediet waarmee de startersleningen beschikbaar worden gesteld gewijzigd in 3% met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2015. De PvdA was in 2013 groot voorstander van het invoeren van startersleningen omdat deze net dat steuntje kan zijn wat jongeren nodig hebben om een woning te kopen in onze gemeente. Wij zijn dan ook blij dat deze regeling, ondanks het stoppen van de rijksbijdrage, kan blijven bestaan.

Evaluatie stimuleringsfonds particulier initiatief
In het weekjournaal van week 16 schreven wij al (https://pijnackernootdorp.pvda.nl/2015/04/19/weekjournaal-week-16/ ) dat de PvdA-fractie het belangrijk vindt dat het Stimuleringsfonds meer  onder de aandacht komt. Ook zijn de criteria niet helder gebleken: graag daarom voor de komende tijd een vinger aan de pols zodat we zeker weten dat het voor de organisaties allemaal duidelijk is. Afgelopen donderdag werden er amendementen en een moties ingediend op het besluit door te gaan met het stimuleringsfonds en extra geld toe te voegen voor 2016 en 2017. Het CDA diende samen met D66, VVD en CU-SGP een amendement in om artikel acht van de regeling te wijzigen zodat als voor de structurele activiteiten niet al het budget gebruikt is, dit budget overgaat naar de eenmalige activiteiten ook al is het maximale budget voor eenmalige activiteiten al benut. Tegen dit amendement waren alle partijen behalve Trots, Gemeentebelangen en Liberaal Lokaal, dus een meerderheid was voor en het amendement is aangenomen. Gemeentebelangen kwam met een amendement om ‘misbruik’ tegen te gaan van de regeling, dit door aan de toelatingscriteria ook weigeringscriteria toe te voegen. Dit is ingegeven door de vrees dat verenigingen de contributie misschien zullen verlagen en via subsidieaanvraag voor activiteiten het verenigingsbudget weer aanvullen. Als uit aangeleverde stukken blijkt dat er opzettelijke handelingen zijn verricht waardoor eigen inkomsten van een vereniging verminderen ten einde subsidie of meer subsidie te krijgen, moet de aanvraag geweigerd kunnen worden. Tot verbazing van de PvdA gaf de wethouder een positief advies over dit amendement en bleek het de steun van eht College te hebben. Marieke van Bijnen gaf namens de PvdA aan zich af te vragen of het nou verstandig zou zijn dit criterium toe te voegen.  Het is ons onduidelijk of bij de aanvraag aangeleverde bescheiden voldoende duidelijkheid gaan geven over mogelijk misbruik, het lijkt ons in de praktijk een onuitvoerbaar amendement.  Ook sprak Marieke van Bijnen de hoop uit dat we met meer vertrouwen omgaan met onze verenigingen en dat we er vanuit gaan dat de verenigingen de subsidie aanvragen voor het doel waarvoor Pijnacker-Nootdorp het fonds heeft opgericht. Gemeentebelangen en LPN stemden als enige voor dit amendement, de overigen tegen, dus het amendement is verworpen. D66 diende samen met CU-SGP en VVD een amendement in om te zorgen dat de subsidieregeling zo gewijzigd zou worden dat de activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zich (vooral) richten op inwoners die nog niet deelnemen aan de bestaande (sociale) netwerken. Dit zou volgens D66 bereikt moeten worden door bij de subsidieaanvraag een communicatieplan te vragen waaruit duidelijk wordt hoe de activiteit breed onder de aandacht wordt gebracht bij de doelgroepen. Ook zouden de toetsingscriteria gewijzigd moeten worden in dat de activiteit zich niet uitsluitend richt op de leden of degenen die verbonden zijn aan de organisatie, maar op alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp binnen de aangewezen doelgroep. Tegen het amendement stemden PvdA, GroenLinks, PvdD, LPN, Gemeentebelangen en Trots. Voor waren Liberaal Lokaal, CU-SGP, CDA,VVD, D66 en Eerlijk Alternatief. Een meerderheid was dus voor. PvdA was tegen dit amendement omdat deze eisen extra regeldruk geven bij de verenigingen. Ook komt door dit amendement de focus van beoordelen van activiteiten waar subsidie voor aangevraagd wordt teveel op  de doelgroep in plaats op of de activiteit bijdraagt aan de doelstellingen van het Stimuleringsfonds te liggen.
Regionaal inkoopkader Jeugdzorg
Samen met de andere gemeenten in Haaglanden,  en met zorginstellingen is in 2014 een basis gelegd voor regionale inkoop en innovatie van de jeugdhulp. De samenwerking doen we op regionaal niveau, omdat verschillende voorzieningen voor jeugdhulp alleen op (boven)regionale schaal kunnen worden georganiseerd. Door de samenwerking zijn gemeenten beter in staat om op regionaal niveau, maar ook in elke afzonderlijke gemeente, te zorgen dat de benodigde zorg voor jeugdigen beschikbaar is. De PvdA vindt het van belang om ook de keuzes die dan voorliggen en de verbindingen met vrijwilligers en verenigingen lokaal de juiste prioriteiten te kunnen geven. De PvdA is het eens met de wethouder: het is nog te vroeg om nu al op outcome-criteria te willen sturen zoals de indieners van het D66/VVD/LPN-amendement wilden, wij hebben dan ook tegen dit amendement gestemd. Alleen de indieners waren voor het amendement, het is dan ook verworpen. Het besluit zelf is aangenomen. Er was nog een motie van de VVD over de bekostigingssystematiek, waar ook alleen de VVD-fractie voorgestemd heeft een de overige fracties tegen.

Wensen en bedenkingen Verkoop Raadhuis Nootdorp
Eind maart liet het College aan de gemeenteraad weten dat het raadhuis in Nootdorp, dat sinds 2010 in de verkoop stond, verkocht was. De gemeente gaat het oude raadhuis verkopen aan Schoolstraat BV, een ontwikkelaar die 22 starterswoningen wil gaan realiseren in het pand. Het raadhuis is voor 850.000 euro verkocht. Deze mededeling over de verkoop bleek de woede van de tweede bieder  de heer Hazelhorst, op te wekken. In de media was te lezen dat deze tweede bieder,  1,2 miljoen euro (op basis van huurkoop) had geboden, een bedrag dat hoger leek dan de 850.000 euro (reguliere koop) van de Schoolstraat. Betwist werd of de verkoop wel gegund was aan het hoogste bod. Een schriftelijke procedure waarin de gemeenteraad vragen over deze verkoop aan het College kon stellen volgde en afgelopen donderdag debatteerde de gemeenteraad hierover. Voorafgaand sprak de heer Hazelhorst ook nog in. Het komt er in het kort op neer dat de heer Hazelhorst vindt dat zijn bod niet op de goede manier is vergeleken met het andere bod en dat hij niet goed op de hoogte was gesteld van het feit dat de bestemmingswijziging (van kantoor naar wonen) daadwerkelijk mogelijk was. De meerderheid van de gemeenteraad gaf in het debat aan dat de beantwoording van de vragen (wensen en bedenkingen) naar tevredenheid was, alleen de fractie van Eerlijk Alternatief bleef kritisch. De PvdA-fractie vond dat de wethouder in de beantwoording aan de gemeenteraad door middel van een berekening voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het bod van Schoolstraat BV inderdaad het hoogste is. Verder zijn wij erg blij dat er starterswoningen bijkomen in Nootdorp, een categorie woningen waaraan nu een tekort is.

 

 

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems