27 april 2015

Weekjournaal week 17

Deze week begon met een dialoog over de toekomst van het zwembad in Pijnacker. Op dinsdag waren de raadsleden uitgenodigd in het Witte Huis om met de ondernemers van Pijnacker-Centrum over het nieuwe plan van aanpak van de winkeliers te praten. Op donderdag volgde een gemeenteraad over het regionaal inkoopkader Jeugdzorg, over grip op grote bouwprojecten en over de wijziging verordening bezwaarschriften.

Toekomst van Zwembad de Viergang in Pijnacker
Maandag 20 april organiseerde de gemeente in samenwerking met het zwembadbestuur een dialoog over de maatschappelijke functie van het zwembad. Voor deze bijeenkomst waren alle betrokken instanties uitgenodigd, zoals scholen, verenigingen, het Sportplatform en de Sportraad. Ook college- en raadsleden waren bij de dialoog aanwezig. Vanuit de PvdA-fractie namen Marieke van Bijnen en Jan-Willem Maas deel aan de gesprekken.  De presentaties, rapporten en verslagen van deze avond zijn via deze link te lezen: http://www.pijnacker-nootdorp.nl/artikel/dialoog-over-toekomst-zwembad.htm De PvdA heeft in het verkiezingsprogramma het volgende over zwemmen geschreven: “De huidige regeling voor schoolzwemmen schiet het doel voorbij. Lang niet alle scholen doen mee met schoolzwemmen en bij de basisscholen die wel meedoen heeft het zwemmen pas plaats in groep vier. De meeste kinderen hebben dan al één of meer zwemdiploma’s. Schoolzwemmen neemt ook veel kostbare onderwijstijd in beslag. De 65.000 euro voor schoolzwemmen kan beter besteed worden aan bevorderen van de zwemvaardigheid. Dit kan door het bedrag aan zwembad De Viergang in Pijnacker toe te kennen voor verlaging van de zwemlestarieven. Hierdoor worden zwemlessen ook voor mensen met een smalle beurs betaalbaar en zullen meer kinderen op zwemles gaan.” In de tweede helft van 2015 legt het college een voorstel voor aan de gemeenteraad over de toekomst van het zwembad.

Plan van Aanpak van ondernemers Pijnacker-Centrum
Op dinsdag 21 april waren de raadsleden uitgenodigd door een aantal ondernemers uit Pijnacker om bijgepraat te worden over de ambitieuze plannen voor Pijnacker-Centrum. Van bijna alle fracties waren één of meer raadsleden aanwezig, vanuit de PvdA-fractie waren Saskia Kleewein, Amarins Komduur en Hans Voerknecht bij deze avond in het Witte Huis. Opvallend was dat Pijnacker-Centrum eigenlijk niet bestaat. Of beter: nog niet bestaat. De winkeliers zijn nu opgesplitst in verschillende verenigingen, het centrum is als het ware in allemaal kleine stukjes verdeeld. Dit maakt samenwerken lastig en samen een vuist maken als er echt wat moet gebeuren al helemaal. Een aantal ondernemers wil de leegstand en verkruimeling een halt toe roepen en komen met een actieplan van 25 punten. Al eerder is het plan aangeboden aan de wethouder en zijn ook de ondernemers van Pijnacker gevraagd samen achter dit plan te gaan staan. De PvdA-fractie stelt vast dat er heel veel initiatieven zijn, in de regio, maar ook in de gemeente. Het is een moeilijke tijd voor winkeliers. Er moet actie ondernomen worden maar het kan niet vanuit maar één kant komen, hier zal samengewerkt moeten worden. Wat nu opvalt is de wirwar aan initiatieven: de gemeente doet wat aan citymarketing, de ondernemers pakken zaken op vanuit verschillende samenwerkingsverbanden maar er lijkt ook nog veel langs elkaar gewerkt te worden. Tijd om het echt samen te gaan doen. In elk geval goed dat dit initiatief er is en de energie van de initiatiefnemers is aanstekelijk. Het plan van aanpak is hier te lezen:  http://www.cityworks.nl/projecten/een-goede-toekomst-voor-het-centrum-van-pijnacker/

 

Regionaal inkoopkader Jeugdzorg
Samen met de andere gemeenten in Haaglanden,  en met zorginstellingen is in 2014 een basis gelegd voor regionale inkoop en innovatie van de jeugdhulp. De samenwerking doen we op regionaal niveau, omdat verschillende voorzieningen voor jeugdhulp alleen op (boven)regionale schaal kunnen worden georganiseerd. Door de samenwerking zijn gemeenten beter in staat om op regionaal niveau, maar ook in elke afzonderlijke gemeente, te zorgen dat de benodigde zorg voor jeugdigen beschikbaar is. Deze samenwerking is dus nodig, maar tegelijkertijd komt de jeugdzorg door de samenwerking ‘op afstand’ van de gemeenteraad te staan. We zijn maar één van de tien gemeenteraden en onze wethouder zal in samenwerking met andere wethouders het beleid afspreken. Jan-Willem Maas liet namens de PvdA weten zich te kunnen vinden in het inkoopkader zoals het nu voorligt, maar benieuwd te zijn naar de uiteindelijke lokale invulling want daar gaat het uiteindelijk om.  Maar hoeveel ruimte hebben wij als gemeente uiteindelijk nog in het inkoopkader om uiteindelijk onze lokale keuzes te maken? De PvdA vindt het van belang om ook de keuzes die dan voorliggen  en de verbindingen met vrijwilligers en verenigingen lokaal de juiste prioriteiten te kunnen geven. Wethouder José van Egmond gaf aan dat de gemeenteraad toch vooral met elkaar een hoofdlijn en een kader moet vaststellen.

Aanbevelingen rapport rekenkamercommissie vervolgonderzoek GRIP op grote bouwprojecten
De Rekenkamercommissie is in 2014 een onderzoek gestart naar de opvolging van de aanbevelingen uit het onderzoek “Grip op grote bouwprojecten” uit 2009 (rapport is hier te lezen http://www.pijnacker-nootdorp.nl/politiek-en-organisatie/gemeenteraad/rekenkamercommissie.htm . De resultaten daarvan zijn verwerkt in het rapport “Vervolgonderzoek Grip op grote bouwprojecten” en bevat een tiental aanbevelingen. Uw raad heeft op 25 september 2014 besloten het College opdracht te geven tot een concrete uitwerking van deze aanbevelingen.  Namens de PvdA dankte Marieke van Bijnen de Rekenkamercommissie voor het rapport en het College voor de uitgebreide beantwoording over wat er precies gaat gebeuren met de aanbevelingen vanuit het rapport. De PvdA is blij dat elke aanbeveling actief vermeld zal gaan worden in de voorgangsrapportages aan de gemeenteraad, dit zal de monitoring van de projecten verbeteren. De PvdA vindt het van groot belang dat de aanbeveling om nieuwe overeenkomsten juridisch te toetsen voortvarend is opgepakt. We zijn blij met de toegezegde procesbeschrijving door het College, hierdoor kan de gemeenteraad veel meer vanaf het begin van de besluitvorming betrokken worden en een beter beeld krijgen waar ook de rol van de gemeenteraad zit in het proces en waar ook de ruimte zit voor de raad om nog wijzigingen in de plannen aan te brengen. De PvdA denkt dan ook dat de kanttekening van het College dat er toch vooral gestuurd moet gaan worden op hoofdlijnen en niet te zeer op details door deze aanbevelingen makkelijker zal worden voor de gemeenteraad. De PvdA geeft aan de priotering van belang te vinden zodat er een beter beeld is voor de gemeenteraad van de strategische keuzes die het College maakt bij de verschillende grondexploitaties.

 

 

Wijziging Verordening commissie behandeling bezwaarschriften
Marieke van Bijnen was als enige kritisch over de wijze waarop onze gemeente omgaat met behandeling bezwaar op beschermd wonen. Het gaat hier om een logische technische wijziging van de verordening, maar daarbij komt voor de PvdA wel een punt van zorg. Te lezen in de aanbiedingsnota is dat het College deze zorg zelf eigenlijk ook wel ziet. We hebben namelijk het mandaat van de beoordeling bij de gemeente Delft belegd. Het gaat hier om een zeer kwetsbare groep inwoners van onze gemeente, namelijk degenen die beschermd wonen en opvang nodig hebben. De zorg zit voor ons de grip op deze groep mensen te verliezen.  Deze mensen gaan vaak naar instellingen voor beschermd wonen die we in onze gemeente niet hebben, ze kunnen dan ook niet binnen onze gemeente geplaatst worden. Tegelijk maken ze wel onderdeel uit van een gezin dat nog in Pijnacker-Nootdorp woont. In Pijnacker-Nootdorp willen we ook graag de gezinsbenadering en het keukentafelgesprek, we willen de integrale benadering. Dit zorgt er volgens Marieke van Bijnen dan ook voor dat we wel degelijk een verplichting naar deze inwoners toe houden, ook al woont iemand in een andere gemeente in een voorziening voor beschermd wonen. Maar hoe houden we als het hele mandaat voor de beoordeling en ook de bezwaarcommissie onder de gemeente Delft valt deze bewoners wel dicht bij ons en hoe kunnen we dan zorg dragen voor de integrale benadering? En hoe houden we de vinger aan de pols als de inwoners niet de juiste zorg krijgen via de gemeente Delft? Hoe is het geregeld als mensen weer terug willen naar de gemeente Pijnacker-Nootdorp? De burgemeester is portefeuillehouder en gaf in haar beantwoording aan de zorg van de PvdA te begrijpen en ze onderstreepte het belang om goed met de gemeente Delft te blijven samenwerken in het belang van deze mensen. Maar de wijziging van de verordening is het gevolg van eerdere besluiten specifieke zorg bij centrumgemeenten te beleggen, dus wat nu voor lag was toch vooral procedureel. Marieke van Bijnen benadrukte dat deze groep inwoners inderdaad specifieke zorg vragen die alleen geleverd kan worden door centrumgemeenten en dat dit inderdaad het gevolg is van eerder gemaakte afspraken. Maar dat betekent nog wel dat wij verantwoordelijkheid blijven houden voor deze kwetsbare inwoners. Als onze inwoners dan in een bezwaarprocedure komen met de gemeente Delft omdat aangeven niet de juiste zorg te krijgen is het lastig dat wij daar als gemeente Pijnacker-Nootdorp geen grip op kunnen krijgen. Hierop kwam geen verdere reactie van de burgemeester. Het zorgpunt blijft dan ook staan.