Door Amarins Komduur-Daems op 19 april 2015

Weekjournaal week 16

Deze week maakte de fractie op maandag uitgebreid kennis met de Sportraad. Op donderdag was er een gemeenteraad over het Stimuleringsfonds particulier initiatief, over de volgorde van verdeling van sociale huurwoningen en over het voorontwerp bestemmingsplan Verzamelplan 2015.

Sportraad maakt kennis met de PvdA-fractie
Walter van den Bogaerdt (Oliveo Voetbal) en Erwin Rensen (DSVP) kwamen afgelopen maandag kennismaken met de leden van de PvdA-fractie. In het gesprek dat een uur duurde ging het over de achtergrond van de sportraad en het doel. In de vorige raadsperiode, toen er bezuinigd moest worden en ook het profijtbeginsel (sportverenigingen krijgen de velden niet gratis, maar moeten bijdragen in de kosten) werd geïntroduceerd werd bleken de sportverenigingen onvoldoende samen te werken. Er is wel een sportplatform, wat op gebied van sport als adviesorgaan van het College van B&W optreedt, maar hierin zitten de leden op persoonlijke titel  in plaats van namens een vereniging. Hierdoor konden de verschillende sportverenigingen geen gezamenlijke vuist maken.  Nu, in 2015 is de sportraad er en meer en meer en verenigingen sluiten zich aan. Niet alleen werd verteld over wat de sportraad doet  en wil gaan doen, ook vroegen van de Walter van den Bogaerdt en Edwin Rensen naar wat voor de PvdA belangrijke punten zijn op het gebied van sport. Dat is ten eerste toch vooral dat ieder kind moet kunnen sporten. Wij zijn dan ook nog steeds erg trots op dat het eind vorig jaar gelukt is de gemeenteraad achter ons voorstel te krijgen om alle kinderen op de wachtlijst voor het Jeugd- Sport en Cultuurfonds gelijk te helpen. Ten tweede vinden wij de maatschappelijke bijdrage van sportverenigingen erg belangrijk. Sport zorgt voor verbinding tussen heel veel inwoners van onze gemeente. We hebben aan de vertegenwoordigers van de sportraad uitgelegd wat wij van plan zijn met het project ‘Sociaal-doe-het-zelven’ en ook de sportraad uitgenodigd hierin mee te doen. Meer informatie: http://sportraadpijnacker-nootdorp.nl

Evaluatie stimuleringsfonds particulier initiatief
Als gevolg van het Subsidiebeleidskader maatschappelijke voorzieningen 2014 – 2017 zijn organisaties in de categorie particulier initiatief, verantwoordelijk voor instandhouding van de eigen organisatie. De vaste subsidie wordt afgebouwd. Om deze organisaties te kunnen blijven ondersteunen heeft de gemeenteraad op 6 februari 2014 het Stimuleringsfonds particulier initiatief vastgesteld. Niet langer staan organisaties centraal, maar gaat het om de activiteiten die georganiseerd worden. Doel van het Stimuleringsfonds is het stimuleren van nieuwe en faciliteren van bestaande activiteiten die bijdragen aan het deelnemen aan, versterken of opbouwen van sociale netwerken rondom de doelgroepen:- jeugd van 0 tot en met 23 jaar;- mensen met een beperking;- kwetsbare inwoners. Het fonds heeft een subsidieplafond van € 100.000 per jaar. Voor het jaar 2015 is eenmalig € 112.000 extra beschikbaar gesteld.Deze maand gaat de gemeenteraad een besluit nemen over doorgaan met deze toevoeging van extra geld voor 2016 en 2017. Uit de evaluatie trekt het College de conclusie dat uit het aantal ingediende aanvragen blijkt dat het Stimuleringsfonds in een behoefte voorziet. Met name voor bestaande activiteiten voor de jeugd. Het fonds heeft echter nog nauwelijks bijgedragen aan vernieuwing en innovatie: het aantal aanvragen voor nieuwe activiteiten is beperkt gebleven tot drie. De balans tussen bestaande en nieuwe/innoverende activiteiten is zoek. Het zou kunnen dat het Stimuleringsfonds nog onvoldoende bekend is bij de organisaties. Een jaarlijks budget van € 100.000 voor het Stimuleringsfonds lijkt volgens het College voldoende. Op basis van de behoefte in 2015 is de extra toevoeging van € 112.000 voor de jaren 2016 en 2017 volgens het College niet nodig.
Het Stimuleringsfonds heeft vanaf het begin mogen rekenen op steun van de PvdA. Omdat het particulier initiatief onder ander van groot belang is voor onze inwoners bij het vormen van krachtige netwerken waarop onze inwoners kunnen bouwen als zij dat nodig hebben. Wel zijn wij vanaf het begin kritisch geweest op de criteria van het fonds. Wij vroegen ons hardop af of het niet beter was om onze verenigingen te steunen in een deel van de exploitatie omdat het verkrijgen van steun voor activiteiten vaak ook via sponsoren of fondsen kan. Het is bekend dat onze verenigingen het zwaar hebben en door het wegvallen van de subsidie zijn drie van deze organisaties genoodzaakt geweest hun activiteiten te staken. Verder blijft het nog afwachten wat het nieuwe accommodatiebeleid voor onze verenigingen en organisaties zal gaan betekenen. Ook vroegen wij ons af of de criteria wel helder genoeg waren en of het eigenlijk geen overbodige criteria waren, omdat we meerdere beleidsdoelen kunnen halen door het Stimuleringsfonds. Maar door te strak geformuleerde criteria zie je deze kansen misschien niet ontstaan. De PvdA heeft uitgekeken naar de evaluatie en was erg blij met de grote respons van de organisaties. Wel missen wij een uitspraak van het College of het doel van het Stimuleringsfonds nu behaald wordt. Jan Willem Maas vroeg namens de PvdA-fractie hierover nog een uitspraak van de wethouder. Deze bleef helaas uit. Wethouder Minderhoud wilde hier geen antwoord op geven omdat het jaar waarin de subsidie verstrekt is nu nog loopt en hij nog geen zicht heeft op de effecten. De PvdA wil dat hier beter zicht op komt. Jan Willem Maas gaf aan dat hij blij is dat het College het Stimuleringsfonds actief meer onder de aandacht zal gaan brengen. Ook zijn de criteria niet helder gebleken: graag daarom voor de komende tijd een vinger aan de pols zodat we zeker weten dat het voor de organisaties allemaal duidelijk is.

Concept Huisvestingsverordening
Als tweede agendapunt sprak de raad over de huisvestingsverordening. Deze regelt de woonruimteverdeling voor de sociale woningen, de rangordes voor de wachtlijsten en voorrangsverklaringen. De volgordebepaling is herschreven zodat deze past in de wet: I. Statushouders II. Sociaal/Medische urgenten III. Herstructureringsurgenten IV. (Regionaal- en) Lokaal Maatwerk V. Regulier woningzoekenden op basis van woon-inschrijfduur. Hans Voerknecht vroeg aan de raad: “Wat valt er eigenlijk te verdelen?” Met de toewijzing aan mensen met urgentieverklaringen en statushouders is de koek van sociale woningen in onze gemeente wel ongeveer op. En wat betreft statushouders hollen we ook achter de feiten aan: Uit gegevens van RTL blijkt, dat wij afgelopen jaar 90 statushouders zouden moeten huisvesten en we staan nog maar op 9. En komende jaren zal de vraag zeker niet afnemen en lopen we dus steeds verder achter. Kortom, ook aan de eigen jonge inwoners die niet in de positie zijn om een starterswoning te kopen moeten we nu nee verkopen. Als we naar gemeenten om ons heen kijken, ook gemeenten  die er financieel echt niet rianter voorstaan dan Pijnacker-Nootdorp, lukt het wel om een veel groter percentage aan sociale woningbouw te realiseren, soms tot 40% toe. En bij woningbouwcorporaties elders lukt het wel om in deze lastige tijden sociale woningbouw te realiseren.  Wij denken, dat er wel een schepje bovenop mag om sociale huurwoningen gerealiseerd te krijgen. Natuurlijk, het is niet gemakkelijk en het is ook financieel passen en meten, maar wij vinden het een plicht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp om dit vraagstuk niet op de buurgemeenten af te wentelen zoals nu het geval is. Maar wij moeten zelf alles op alles te zetten om meer sociale woningbouw voor elkaar te krijgen. Elders kan het, dus bij ons ook!

Voorontwerpbestemmingsplan Verzamelplan 2015
In dit plan zijn 11 locaties in de gemeente opgenomen die allemaal een wijziging van het bestemmingsplan vragen(link). Namens de PvdA-fractie liet Hans Voerknecht de wethouder weten blij te zijn met de nieuwe formulering van de verklaring van geen bedenkingen, hiervoor heeft de PvdA in de afgelopen tijd vaak de aandacht gevraagd omdat deze onjuist was. Nu is de formulering juridisch juist. Verder zijn de tien van de elf plannen geschikt om in procedure te brengen. Bij de Zuideindseweg 71, waar een intensieve veehouderij gestopt is en een andere bestemming gevraagd wordt wil de PvdA voorzichtig zijn. Bij de functiewijziging naar agrarisch – vrijkomende agrarische bebouwing is het risico dat er onvoldoende rekening gehouden wordt met het kwetsbare natuur/recreatiegebied er om heen. Er kunnen bedrijven komen die bijvoorbeeld veel verkeer opleveren en daarvoor is het gebied niet geschikt. De wethouder gaf aan dat risico ook te zien, maar tegelijkertijd is nu nog altijd intensieve veehouderij op dit perceel toegestaan en dat zou met deze functiewijziging in elk geval van de baan zijn.

Agenda van de fractie

Maandag 20 april Dialoog over maatschappelijke relevantie zwembad de Viergang 19:30 tot 22:00 uur in het clubgebouw van CKV Avanti Raadsleden kunnen actief deelnemen aan gesprekken over de toekomst van het zwembad.

Dinsdag 21 april Bijeenkomst Pijnackerse ondernemers over Plan van Aanpak Pijnacker-Centrum Informatieavond voor raadsleden 19:00-22:00 uur, Het Witte Huis

Woensdag 22 april 14:00- 17:30 uur Conferentie ‘méér succes met ouders!’ toegankelijk voor ouders, leerkrachten, bestuurders (aanmelden kon tot 16 april)

Donderdag 23 april Oordeelsvormende raadsvergadering, onderwerpen:

Vrijdag 24 april: PAL-lunchlezing  12.30 – 14.00 uur met inlooplunch vanaf 12.00 uur over de toekomst van de glastuinbouw in Zuid Holland. Voor iedereen toegankelijk, na aanmelding. Zie http://www.zuid-holland.nl/overons/pal@9388/pal-advies-1/

Dinsdag 28 april : Commissie ter controle van Rekening 20:00, Bestuurscentrum, Emmastraat 165 Pijnacker

Donderdag 30 april : Besluitvormende raadsvergadering 20:00, Bestuurscentrum, Emmastraat 165 Pijnacker

Vrijdag 1 mei: Dag van de Arbeid -Landelijke 1 mei viering is in Leiden in het teken van eerlijk werk, met een stadswandeling, workshops, barbecue, plenaire sessie en een afsluitend feest.  Van 13:00 tot 00:00 uur (http://www.pvda.nl/berichten/2015/04/Landelijke+1mei+viering) -Viering dag van de arbeid van afdelingen Rijswijk, Den Haag en Leidschendam-Voorburg 11:00-12:30 uur, Troelstramonument Cremerweg (Westbroekpark)

Woensdag 13 mei 2015: Raad Beeldvorming 20:00, Bestuurscentrum, Emmastraat 165 Pijnacker

Woensdag 20 mei 2015: Raad Oordeelvorming (LET OP: extra ingepland ivm korte maand) 20:00, Bestuurscentrum, Emmastraat 165 Pijnacker

Donderdag  21 mei 2015: Raad oordeelvorming 20:00, Bestuurscentrum, Emmastraat 165 Pijnacker

 Donderdag 28 mei 2015: Raad besluitvorming 20:00, Bestuurscentrum, Emmastraat 165 Pijnacker

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems