Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 12 mei 2014

Weekbericht #5

Ook deze week was het nog meireces. Behalve de openbare vergaderingen over het raadsbrede hoofdlijnenakkoord zijn er geen vergaderingen geweest. Momenteel wordt de laatste hand aan dit akkoord gelegd. Een blik op de agenda voor aankomende week leert dat er op dinsdag 13 mei een minisymposium is over het Sociaal Domein . Op donderdag 15 mei is er een oordeelsvormende raad. Onderwerpen op de agenda zijn: Ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Groenzone, de uitwerking door het College met betrekking tot het sociaal domein, het Rapport Rekenkamercommissie inzake Digitale Dienstverlening en de Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Natuur- en recreatieschap Dobbeplas . De achterliggende stukken bij deze agendapunten staan op de webpagina van de gemeente. Maandag 12 mei is er een reguliere fractievergadering om de onderwerpen in de raadsvergaderingen voor te bereiden. Zoals altijd zijn deze vergaderingen voor iedereen die wil komen meeluisteren en eventueel meepraten toegankelijk, wel na aanmelding vooraf bij de fractie. Op dezelfde avond organiseert de PvdA in Lansingerland een interessante avond in verband met de aanstaande Europese verkiezingen. Ook leden en belangstellenden uit Pijnacker-Nootdorp zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems