Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 6 mei 2014

Weekbericht #4

Het is voor de scholen meivakantie en voor de gemeenteraad meireces. Dat betekent dat er nu geen officiële vergaderingen plaatsvinden. Maar dat betekent niet dat er niets gebeurt, in tegendeel, er worden op dit moment grote stappen gezet. Vertegenwoordigers van alle raadsfracties zijn op woensdag 30 april en zaterdag 3 mei bij elkaar geweest in openbare bijeenkomsten om te spreken over een raadsbreed programma. Dit programma wordt op dit moment geschreven naar aanleiding van de input van alle fracties en de discussie over de verschillende wensen. De PvdA heeft aangegeven als rode draad te zien dat iedereen meedoet,  in zorg, werk en wonen. Dat betekent: Aansluiten bij initiatief in de samenleving. Er zal een nieuwe participatievisie voor de gemeente ontwikkeld moeten worden. Hierin staat de mens centraal, dit betekent omdenken en ontkokeren. Niet vanuit aanbod, maar vanuit de vraag.  Dit als basis voor de drie decentralisaties. Niemand mag tussen wal en schip vallen. Wij willen dat er meer betaalbare woningen gebouwd worden, met name voor senioren en starters. Hier is een tekort van 1500 woningen. Aansluiten bij de behoefte. En als laatste maar zeker niet het minste punt: een actieve inzet op tegengaan van werkloosheid en dan met name jeugdwerkloosheid en 45+-ers. Op woensdag 7 mei gaan de besprekingen verder. Daarna zal er op zaterdag 10 mei een bijeenkomst zijn. Ook deze bijeenkomsten zijn openbaar toegankelijk en vindt plaats in de commissiekamer (op de eerste verdieping) van het Bestuurscentrum. Een blik op de agenda voor aankomende week leert dat er op dinsdag 13 mei een minisymposium is over het Sociaal Domein . Op donderdag 15 mei is er een oordeelsvormende raad. Onderwerpen op de agenda zijn: Ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Groenzone, de uitwerking door het College met betrekking tot het sociaal domein, het Rapport Rekenkamercommissie inzake Digitale Dienstverlening en de Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Natuur- en recreatieschap Dobbeplas . De achterliggende stukken bij deze agendapunten staan op de webpagina van de gemeente. De fractie vergadert donderdag aanstaande weer over het raadsbrede programma. Maandag 12 mei is er dan weer een reguliere fractievergadering om de onderwerpen in de raadsvergaderingen voor te bereiden. Zoals altijd zijn deze vergaderingen voor iedereen die wil komen meeluisteren en eventueel meepraten toegankelijk, wel na aanmelding vooraf bij de fractie. Op dezelfde avond organiseert de PvdA in Lansingerland een interessante avond in verband met de aanstaande Europese verkiezingen. Ook leden en belangstellenden uit Pijnacker-Nootdorp zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

 

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems