Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 29 april 2014

Weekbericht #3

Saskia Kleewein, Hans Voerknecht en Jan-Willem Maas benoemd tot raadslid van buiten de raad, het eerste amendement ingediend en aangenomen en helaas ook drie amendementen verworpen en nog meer benoemingen en uiteraard weer wat nieuwe ontwikkelingen in de coalitievorming. Dat is samengevat de inhoud van dit weekbericht.

Fractie op sterkte
Afgelopen donderdag werden de fractieleden van buiten de raad benoemd. 18 in totaal, waarvan Saskia Kleewein, Jan-Willem Maas en Hans Voerknecht de honneurs voor de PvdA waarnemen. Deze fractieleden van buiten de raad draaien mee in de fractie en mogen het woord namens de fractie voeren in de beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen.

Eerste amendement aangenomen: ICT-kosten tegemoetkomen vanuit fractiebudget
GroenLinks, CU/SGP en de PvdA hebben gedrieen een amendement ingediend. Doordat er nu 12 fracties, 31 raadsleden en 18 raadsleden van buiten de raad zijn, groeien de ICT-kosten van de gemeenteraad. Voorheen hadden we papieren bundels met stukken maar tegenwoordig gaat dat via een app op de iPad. Het amendement zorgt er voor dat de fractiebudgetten met een klein bedraag verlaagd worden waardoor elke fractie bijdraagt aan de ICT-kosten. Dit amendement is aangenomen.

Verzamelplan 2014: twee amendementen verworpen
Samen met GroenLinks heeft de PvdA twee amendementen ingediend op het voorontwerpbestemmingsplan Verzamelplan 2014. De gemeenteraad was gevraagd dit plan vrij te geven voor inspraak en overleg. Het gaat om een hele serie kleine veranderingen van het bestemmingsplan: deze zijn bij elkaar geveegd in dit Verzamelplan. Alles kan naar de inspraakronde wat ons betreft, op twee zaken na. Ten eerste gaat het om het verzoek van uitbreiding van de manege aan de Bieslandseweg 2. Omdat er niet is aangegeven hoe op de smalle wegen in dit gebied omgegaan zal worden met de verwachte toename van verkeersdrukte (immers, een manege betekent veel auto’s en paardentrailers) kunnen we niet overzien wat de gevolgen voor overige recreanten op de Bieslandseweg zullen zijn en ook niet wat de omwonenden er van zullen gaan merken.
Ten tweede gaat het om Bieslandseweg 1 waar gevraagd is om uitbreiden van een gebouw aan de zuidzijde en westzijde van het huidige bouwvlak. Dit gaat om de boerderij van Duijndam en naar verluid (maar dit staat dus niet in de stukken voor de gemeenteraad, het voorontwerpbestemmingsplan is zeer summier) gaat het hier niet om een stal maar om een “koeientuin”. De intekening is precies waar nu open weidegebied is en waar de polder nog open is: bebouwen kan dit beeld verstoren. Wij willen dit voorkomen, zeker ook omdat er alternatieve locaties op het perceel zijn. Dit amendement diende GroenLinks samen met ons en LPN in. Helaas waren de andere fracties niet vatbaar voor onze argumenten en willen zij vooral de ondernemers ruimte geven om te ondernemen. Ook wij zijn in principe voor voldoende ruimte voor een biologische boer als Jan Duijndam en ook wij zien dat er behoefte is aan een grotere manege. Maar dit soort ontwikkelingen moeten ook echt daadwerkelijk kunnen: wij willen dit niet ‘zomaar’ de inspraak insturen als we vermoeden dat er problemen komen met verkeersafwikkeling of het behoud van het open karakter van de polder. Bezint eer ge begint… Het voorontwerpbestemmingsplan is nu goedgekeurd en de inspraak in gegaan.

Amendement Fonds Bovenwijkse Voorzieningen
Het voorstel vanuit het College was om de bestemmingsreserve “Fonds Bovenwijkse Voorzieningen” vrij te laten vallen en dit te verwerken in de jaarrekening 2013. GroenLinks, PvdA en de Groep Noordzij kwamen hierover met een amdendement. Omdat het Fonds een gangbaar instrument is om de infrastructuur te financieren, door middel van een Fonds BoVo ook kan zorgen voor financiering buiten het eigen plangebied en het denkbaar is dat nieuwe bouwplannen in de toekomst toch ook om extra (buiten de wijk gelegen) voorzieningen vragen. Ook was onvoldoende onderbouwd dat alle noodzakelijke bovenwijkse voorzieningen inmiddels voldoende financieel gedekt zijn. Daarom stelden genoemde fracties voor om de bestemmingsreserve niet vrij te laten vallen en binnen een jaar te komen met een nieuw voorstel, inclusief een betere onderbouwing en een advies van de rekenkamercommissie over de mogelijke consequenties van het laten vervallen van deze bestemmingsreserve. Helaas heeft ook dit amendement geen meerderheid behaald.

De gehele raadsvergadering is hier terug te kijken: http://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/vergadering/notucast_premium/148928/xgemeenteraad_24-04-2014

Bericht over de formatie
Eind vorige week kwam er bericht vanuit het CDA (de nieuwe trekkers van de formatie van een coalitie voor deze nieuwe raadsperiode). Na afronding van de informatiefase vorige week is de weg vrijgemaakt om met alle partijen die dat willen de inhoudelijke prioriteiten en opdrachten voor de komende raadsperiode te gaan bepalen. Alle fracties hebben aangegeven hieraan mee te willen werken: inzet zal zijn een zo breed mogelijk gedragen hoofdlijnenakkoord.
Op 30 april is hiervoor een openbare kickoff-bijeenkomst onder leiding van dhr Werner ten Kate. Vervolgens is ons ook gevraagd zaterdag 3 mei vrij te houden voor verder overleg.
De opstelling van het hoofdlijnenakkoord zal vervolgens enkele weken in beslag nemen en daarna zal de collegesamenstelling worden bepaald. Wordt vervolgd, kortom!

Meireces
De gemeenteraad heeft nu twee weken geen vergaderingen in verband met het meireces. Maar er vinden dus wel de besprekingen voor het Hoofdlijnenakkoord plaats, op woensdagavond 30 april. De fractie komt op 12 mei weer bij elkaar. Op 13 mei is er een miniconferentie over het Sociaal Domein, op 14 mei komt de Rekenkamercommissie bij elkaar en op 15 mei is de eerstvolgende oordeelsvormende raadsvergadering.

 

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems