Door Amarins Komduur-Daems op 23 juni 2014

Weekbericht #11

Een week na het afscheid van burgemeester Buddenberg en twee weken na de installatie van het nieuwe College twee grote onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad:  De Nota uitwerking decentralisaties sociaal domein, getiteld “keuzes maken” en de Kadernota met daarbij ook de Algemene Beschouwingen.
Namens de PvdA-fractie voerde Hans Voerknecht het woord bij de nota over het Sociaal Domein. Zijn betoog was gestoeld op 7 elementen:
-Budget kan in dit gebied niet een leidend principe zijn;
-Dat we geld te kort komen is als we het omdenken echt goed vorm geven niet aan de orde;
-Vervang niet systeemdenken door systeemdenken
-Zorg, dat de al aanwezige maatschappelijke organisaties veel beter gebruikt worden
-Scherper inkopen: hoe voorkomen we dat de werkers in dit domein nog verder het vel over de neus wordt gehaald;
-PGB’s: niet fraudebestrijding als inzet, maar omslag naar wat nodig is en niet waar je “recht” op het;
-Snijden in protocols.
Na de bespreking van het Sociaal Domein ging het over het Voorontwerpbestemmingsplan Bieslandseweg 2. Hier had de gemeenteraad in april ook al over gesproken, maar door een fout in de achterliggende stukken was het besluit niet op de juiste manier genomen. Amarins Komduur liet weten dat de PvdA bij het standpunt blijft dat de verklaring van geen bedenkingen in dit geval niet afgegeven kan worden. Dit omdat onvoldoende duidelijk gemaakt is wat gedaan zal gaan worden om de extra verkeersdruk op de smalle weggetjes in de polder ten gevolge van de uitbreiding van de manege te hanteren.
Als laatste stond de Kadernota en de Algemene Beschouwingen op de agenda. Fractievoorzitter Marieke van Bijnen hield een pleidooi voor Sociaal Doe Het Zelven. Mensen bundelen zelf hun creativiteit, deskundigheid en vaardigheden en durven het aan om initiatief te nemen. Het ontstaan van deze initiatieven komen vaak tot stand ondanks ipv dánkzij de overheid. De gemeente moet voldoende ruimte en ondersteuning geven om deze initiatieven te laten ontstaan.  De PvdA wil dat al onze inwoners mee kunnen doen in onze gemeente en de gemeente een heerlijke plek blijft om te wonen, werken, ondernemen, ontmoeten en te recreëren. Om dit te behouden en te realiseren willen wij- naast Sociaal- Doe- Het- Zelven- een fatsoenlijk armoedebestrijdingsbeleid, acties om werkloosheid onder jongeren en ouderen te verminderen, levendige groene kernen & wijken, minder leegstand in de winkelcentra, betaalbare woningen voor starters en ouderen en de inzet van meer preventieve maatregelen & informele zorg op het gebied van gezondheid en welzijn.
De gehele tekst is als PDF-bijlage onder dit bericht te vinden.
De aankomende week vergadert de gemeenteraad tweemaal, tweemaal besluitvormend. Op woensdagavond zal de nieuwe burgemeester, Francisca Ravestein, worden geinstalleerd. Op donderdagavond zal de besluitvorming gaan over:
– Jaarrekening 2013
– Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing
– Kadernota 2014
– Nota uitwerking decentralisaties sociaal domein, keuzes maken
– Afvalinzameling 65% 2020: korte termijnmaatregelen
– Voorontwerpbestemmingsplan Bieslandseweg 2
– Jaarstukken GGD Zuid-Holland West
– Zienswijze Ontwerpbegroting 2015 GGD Haaglanden
– Begrotingswijziging
Op 3 juli staat de laatste vergaderavond voor de zomervakantie gepland. Eerst een hoorzitting over Ackerswoude, daarna een besluitvormende gemeenteraad.

Kadernota juni 2014 definitieve tekst

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems