Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 2 maart 2014

Structuurvisie een huzarenstukje met venijn in de staart

Het amendement van PvdA en Eerlijk Alternatief om de ruimtelijke kwaliteit van onze gemeente te behouden en te versterken is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Helaas is de 1000 m2 detailhandel per bedrijventerrein blijven staan.  Voorstellen om bedrijventerreinen te verruilen met natuur, windturbines in natuurgebieden te plaatsen en ongewenste gevolgen van uitnodigingsplanologie zijn in de besluitvormende vergadering over de Structuurvisie op 24 februari  door een aantal amendementen tegengehouden.
Het is een waar huzarenstukje wat het College en de ondersteunende ambtenaren geleverd hebben met de Ruimtelijke structuurvisie 2040 . In sneltreinvaart is de nieuwe structuurvisie door de verschillende fasen van ontwerp, maatschappelijke dialoog, inspraak, aanpassen en vaststellen gegaan. De Ruimtelijke structuurvisie gaat over het hele grondgebied van de gemeente en laat zien welke geplande ontwikkelingen worden afgerond, wat voorgenomen (nieuwe) ontwikkelingen zijn en wat de hoofdzaken zijn van het ruimtelijk beleid. Deze integrale ruimtelijke visie schetst de contouren van de gemeente in 2040 en geeft antwoord op de ruimtelijke vraagstukken. Het bijzondere van deze visie is dat het uitgaat van uitnodigingsplanologie. Partijen worden uitgenodigd om mee te doen en de gemeente ziet een rol voor zich waarin initiatieven van andere partijen worden uitgelokt en verleidt worden tot meedoen. Dat is volgens de PvdA veel meer dan uitnodigen: dat is activeren en dat is verbinden. De gemeente moet de omslag maken naar openstaan voor initiatieven van andere partijen: voldoende ruimte geven voor initiatieven van onderaf en tegelijk de kaders en randvoorwaarden respecteren. Dat betekent niet alleen in het sociale domein een omslag naar de participatiemaatschappij, maar ook in het ruimtelijk domein een omslag. Maar activeren en verbinden is ook zorgen dat initiatieven elkaar niet in de weg gaan zitten, of toekomstige activiteiten onmogelijk maken: kortom, een integrale blik, een echte visie is nodig. Die visie en de daarbij behorende structuur zaten wat de PvdA betreft nog niet voldoende in de structuurvisie. Ook de Commissie MER (Milieu Effect Rapportage) constateert in haar advies op de ontwerp-Structuurvisie dat het nog niet vergezeld ging van heldere randvoorwaarden. Er was onvoldoende geborgd dat wat nu al goed is in onze gemeente, zoals bijvoorbeeld het vele groen, daadwerkelijk beschermd was. De PvdA wilde een zo helder mogelijk kader voor inwoners, bedrijven en overheden. De uitnodiging moet een uitnodiging zijn om onze gemeente nog mooier te maken en niet slechter. Dit stond nog niet duidelijk verwoord in de Structuurvisie. Daarom hebben wij een amendement ingediend over de basisvoorwaarden waarop de uitnodiging om aan de slag te gaan met de Ruimte in onze gemeente gedaan wordt. Hierdoor wordt duidelijk gemaakt dat er geen ruimte meer is voor grootschalige transformaties. Wat groen is, blijft groen simpel gezegd.
Het College had de oorspronkelijke plannen om de opties voor windturbines op een aantal plekken in de gemeente open te houden al behoorlijk teruggeschroefd, naar nog maar één lokatie. Helaas niet de door ons als enige plek geschikt geachte Heronlokatie maar een stukje verder aan de A12: in het gebied van het Balijbos. Deze plek vinden wij niet geschikt onder andere vanwege de natuur- en landschapswaarden. Een meerderheid van de gemeenteraad was hier ook niet voor, dus die plek is van de baan.
Maar het venijn zat in de staart. Na doorvragen bleek dat het College voortaan 1000 vierkante meter detailhandel zou willen toestaan op de bedrijventerreinen. Uit een zienswijze aan de Provincie viel af te leiden dat het dan vooral zou zijn voor internetdetailhandel (afhaalpunten en dergelijke) en andere ‘nieuwe’ bedrijven. Maar ook reguliere detailhandel zou dan mogen. Dit omdat vooral het bedrijventerrein op de Boezem niet loopt en niet aansluit bij de behoefte van ondernemers.  Maar om nu zoveel detailhandel toe te staan (1000 m2 keer drie bedrijventerreinen) kan volgens de PvdA een behoorlijke impact hebben op de centrumfunctie van onze drie kernen. Als een supermarkt zou besluiten te verhuizen bijvoorbeeld. De wethouder gaf aan dat in de gaten gehouden zal worden dat de winkelcentra niet ontwricht zullen raken en dat 1000 vierkante meter niet zoveel winkelruimte is. Het zal alleen maar net die supermarkt zijn die de publiekstrekker van het winkelcentrum is. Als die dominosteen valt, vallen de andere winkels mee. Hoe houdt je dan nog het niet ontwrichten van de winkelcentra tegen als College, zo’n belofte lijkt boterzacht te zijn. De 1000 vierkante meter is op de korte termijn misschien wel goed voor de Boezem, maar op de lange termijn slecht voor de hele gemeente omdat de levendigheid van de dorpen er onder te lijden heeft. Daarom dienden wij samen met het een amendement in om betere op maat oplossingen te verzinnen voor het vullen van het bedrijventerrein dan het huidige voorstel. Doordat de plannen voor de detailhandel pas in een laat stadium naar buiten kwamen is de impact hiervan waarschijnlijk nog niet tot iedereen doorgedrongen. Het amendement heeft het dan ook helaas niet gehaald. Het buitengebied is met de aangenomen amendementen in elk geval goed beschermd. Voor het levendig houden winkelcentra is het nog niet te laat, maar wel vijf voor twaalf helaas…

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems