Door Amarins Komduur-Daems op 28 oktober 2013

Structuurvisie 2040: maak er een echte uitnodiging van!

Bij de bespreking van de Structuurvisie 2040  heb ik aangegeven dat als wij in 2040 die parel in de metropool de gemeente niet alleen bouwers en ontwikkelaars moet uitnodigen, maar dat Pijnacker-Nootdorp juist actiever en meer verbindend moet zijn. Om succesvol te zijn moet de gemeente de omslag gaan maken naar het echt openstaan voor initiatieven van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om ook in de toekomst een ruimtelijke inrichting te hebben die past.

De structuurvisie is een belangrijk document, het gaat om een wettelijke verplichting, uitgangspunt voor bestemmingsplannen, inpassingsplannen en projectbesluiten. Een uitgebreid document met veel achtergrondinformatie.  Balanceren tussen functie, gebruik en vormgeving. De Ruimtelijke Structuurvisie wil een uitnodiging zijn, voortbordurend op het faciliteren en uitnodigen waar de gemeente zich op heeft vastgelegd in de Toekomstvisie. De PvdA heeft bij de behandeling van de Toekomstvisie al aangegeven de rol van de gemeente anders te zien: namelijk activeren en verbinden.
In de structuurvisie staat dat de gemeente actief is waar het wettelijk verplicht is, waar de gemeente zelf grondeigenaar is, waar opgaven niet op eigen gronden liggen of grensoverschrijdend zijn. Dat kan en wil de gemeente niet alleen doen. Bij de inhoudelijke keuzes wordt ook stil gestaan bij de rol van de gemeente in het Ruimtelijk domein. En hier is gelijk te merken dat de basishouding uit de Toekomstvisie schuurt met de basishouding in de Ruimtelijke Structuurvisie. Want partijen worden uitgenodigd om mee te doen en de gemeente ziet een rol voor zich waarin initiatieven van andere partijen worden uitgelokt en verleidt worden tot meedoen. Dat is veel meer dan uitnodigen: dat is activeren en dat is verbinden. De gemeente moet de omslag maken naar openstaan voor initiatieven van andere partijen: voldoende ruimte geven voor initiatieven van onderaf en tegelijk de kaders en randvoorwaarden respecteren. Dat betekent niet alleen in het sociale domein een omslag naar de participatiemaatschappij, maar ook in het ruimtelijk domein een omslag. Een omslag die Pieter Hilhorst onlangs bij de presentatie van het boek “Sociaal Doe het Zelven” treffend omschreef  door te zeggen dat een wethouder geen tegenhouder zou moeten zijn.
Vorige week is er een goede beeldvormende bijeenkomst geweest met interessante inzichten. Opvallend waren de uitspraken van de ondernemers over de ruil Boezem Oost en Ruyven Zuid. De vraag die echt opkomt is of het wel zo nodig is dat wij zoveel hectare bedrijventerrein hebben liggen, als om ons heen nog zoveel leeg staat. Als met heel erg regels ombuigen de boel met moeite gevuld wordt. Wij vragen ons af of zo’n ruil in dat licht wel verstandig is en of er niet eerder gekeken moet worden naar een andere, al dan niet tijdelijke, invulling van dit terrein. Ook GroenLinks en D’66 zijn hier kritisch op bij de bespreking. De tweede verbinding Pijnacker-Nootdorp: PvdA geeft al sinds jaar en dag aan nut en noodzaak van deze dure weg niet te zien maar liever alternatieven hiervoor te ontwikkelen, deze structuurvisie biedt dat perspectief op alternatieven, blij mee.

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems