Door Amarins Komduur-Daems op 16 maart 2014

Samen aan de slag voor duurzaamheid!

Voor het Repair Café van zaterdag 15 maart werd gevraagd om een A4 met onze standpunten op het gebied van duurzaamheid. Voor wie niet in de gelegenheid was om hier naar toe te gaan is de tekst nu ook hier te lezen. Samen aan de slag voor duurzaamheid!De Partij van de Arbeid in Pijnacker Nootdorp werkt aan het sterker en socialer Pijnacker-Nootdorp van morgen. Wij staan voor een gemeente waar mensen op een prettige en goede manier met elkaar samen leven, werken en recreëren. Duurzaamheid is voor ons vanzelfsprekend: Geven om en zorgen voor elkaar is ook zorgdragen voor een beter milieu met veel groen voor mens en dier.
Wij kiezen voor mensen en voor groen, niet voor asfalt.

Groen en natuur
De PvdA is trots op de grote hoeveelheid groen en natuur binnen de gemeentegrenzen. Het groen maakt Pijnacker-Nootdorp anders dan onze buurgemeenten.

 • Wat groen is, moet groen blijven. Geen autowegen door onze natuurgebieden!
 • De PvdA zet in op projecten die tegelijkertijd zo veel mogelijk de woningbouw, het milieu en de (lokale) werkgelegenheid ten goede komen.
 • Op veel plekken in Pijnacker-Nootdorp zijn nog te weinig bomen. Wat kaal is wordt groen.
 • Bescherm de bijen: goed dat de gemeente al jaren geen schadelijke bestrijdingsmiddelen als RoundUp gebruikt, nu inzetten op voorlichting over alternatieven aan particulieren en bedrijven.
 • Ruimte voor natuurervaring creëren door in de buitengebieden ‘ruimte’ te geven aan zaken zoals stadstuinen, natuurvriendelijke oevers, ecologische bermen, een netwerk van wandelpaden, en KinderDoePad voor milieueducatie en een Waterspeeleiland in de Dobbeplas.
 • Wij willen dat bij het beheer van de natuurgebieden vanuit de kringloopgedachte gewerkt wordt, en daarbij mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt en doen aan milieueducatie.

Woningbouw

 • Wij willen dat er eindelijk gestart wordt met het oplossen van het tekort aan betaalbare woningen voor senioren en jongeren/ starters in onze gemeente. Betaalbare woningen zijn ook energiezuinige woningen, hierop inzetten is dan ook niet meer dan logisch.
 • Ook kopers moeten zich bewust worden dat de woonlasten (van huur of hypotheek en energie) niet hoger zijn dan huizen die niet energieneutraal zijn.

Ondernemen
Wij omarmen de initiatieven van ondernemers die gebruik willen maken van aardwarmte en die ecologie en economie hand in hand laten gaan, zoals Boeren voor Natuur. Niet alleen is dit beter voor natuur en klimaat, het levert ook forse besparingen op voor de ondernemer én helpt de gemeente met het behalen van de ambitie van een klimaatneutrale gemeente.

 • We zetten in op verdere versterking van samenwerken met ondernemers.
 • Wij zijn tegen het bouwen van leegstaande bedrijventerreinen en kantoren. Daarom willen wij de ontwikkeling van Boezem-Oost bevriezen en een heroverweging van het bedrijventerreinbeleid.
 • We willen een (tijdelijke) alternatieve functie voor Boezem-Oost(bijvoorbeeld zonnecollectoren plaatsen of olifantgras), het bedrijventerrein Ruyven en de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen. De financiële gevolgen zullen in regionaal verband moeten worden geïnventariseerd en opgevangen.

Minder afval
De afvalstroom in Pijnacker-Nootdorp wordt in 2018 voor tenminste 65% gescheiden ingezameld.

 • Initiatieven als het Repair Café dragen hieraan bij en steunen wij.
 • Wij zijn voor ‘de vervuiler betaalt’. Dat betekent dat wij toe willen naar een systeem waar inwoners meer betalen naar mate ze meer afval aanbieden..

Duurzame energie
Wij willen Pijnacker-Nootdorp energieneutraal in 2020 en klimaatneutraal in 2050.

 • We willen gebruikmaken van restwarmte en aardwarmte.
 • Wij zetten in op het slimme energienet. Aardgas wordt als energiedrager grotendeels vervangen door restwarmte en aardwarmte, maar er zal ook wind- en zonne-energie geproduceerd moeten worden. Energiebesparing en energieopwekking voor en door de buurt.
 • Wij willen dat de gemeente bemiddelt in het (betaald) beschikbaar stellen van een gedifferentieerd isolatie-keuzepakket dat toegesneden is op de bestaande woningen in de wijken, evenals voor een energie-opwekkingspakket (zoals zonnepanelen, zonneboilers en warmtekrachtkoppeling).

Mobiliteit

 • De PvdA wil dat de bestaande infrastructuur van wegen, fietspaden en rail verder verbetert met extra aandacht voor veiligheid voor de fietsers. Een groter gebruik van de fiets en het openbaar vervoer vinden we van belang.
 • De huidige verbindingen met het openbaar vervoer tussen de kernen en de wijken blijven ten minste gehandhaafd op het huidige niveau. Wij willen: de frequentie in de spitsuren van de RandstadRail verhogen.

Fair Trade, fair food, fair work

 • Wij willen een fatsoenlijk loon voor fatsoenlijk werk onder omstandigheden die goed zijn voor de werknemers, het milieu, het klimaat en voor dierenwelzijn. Daar staan wij voor. Daarom steunen wij de Fair trade werkgroep en de ambitie om Fair Trade gemeente te zijn.
Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems