Door Marieke van Bijnen op 15 juni 2013

PvdA wil meer zicht op gevolgen bezuinigingen subsidies

De uitwerking van de  bezuiniging  van 360.000 euro op de subsidies voor maatschappelijke organisaties is met veel weerstand in de samenleving ontvangen. In het professionele kader moet flink bezuinigd worden. Maar de grootste klap valt bij het particulier initiatief. Wij maken ons zorgen over de gevolgen.

Bij de bespreking van het subsidiebeleidskader is het van belang om eerst weer even stil te staan bij de reden waarom wij subsidies geven in onze gemeente.  Welke maatschappelijke effecten beogen wij te bereiken met de subsidies?

Als het aan de fractie van de PvdA ligt is het om de volgende redenen: Wij geven subsidie aan organisaties, of dit nu professionele organisaties of verenigingen zijn doet ons er niet toe, die bijdragen aan:
• het versterken van de samenleving, bijdragen aan en sterke Civil Society
• de maatschappelijke participatie van onze inwoners vergroten die dit nodig hebben en zelf nodig achten
• de ontwikkeling van onze inwoners: mensen in beweging zetten
• verbinding in de samenleving ontstaat:  mensen elkaar ontmoeten, mensen elkaar gaan respecteren en waarderen, mensen voor elkaar gaan zorgen
• bruis: dat de gemeente een aantrekkelijke plek is en blijft om in te leven

In het professionele kader moet flink bezuinigd worden, bijvoorbeeld op het directe aanbod van de bibliotheek en de dienstverlening van het SWOP. En dit doet pijn, juist omdat de vraag ook bij deze organisaties om uiteenlopende redenen toeneemt. Maar de grootste klap valt bij het particulier initiatief. Hier worden subsidies in een paar jaar tijd volledig afgebouwd. Vele verenigingen hebben via brieven, muziekoptredens, inspraak, mails, tweets en gesprekken geprobeerd om bij het College en Raad door te dringen met de boodschap dat deze bezuiniging te groot is en veel te snel wordt ingevoerd. Verlagen en temporiseren is de vraag. Als wij akkoord gaan, stellen zij, gaan een hoop organisaties deze bezuinigingsronde niet overleven. De fractie van de PvdA heeft hierover verhelderende vragen gesteld tijdens de beeldvormende vergadering. Maar het College heeft deze onrust bij de organisaties en bij mijn fractie niet weg kunnen halen. Er is geen zicht op de daadwerkelijke effecten van deze bezuiniging op het particulier initiatief. De aanvullende technische vragen van de fractie van GroenLinks geeft uiteindelijk meer opheldering. Het College geeft aan: ‘ In de historie van PN is het niet bekend dat organisaties vanwege een tekort aan financiële middelen hun activiteiten niet hebben kunnen voortzetten’. Ooh gelukkig, het is nog nooit gebeurd… dus het zal dan ook vast niet gaan gebeuren… de PvdA-fractie is met deze verklaring niet gerustgesteld. Wij willen nog steeds meer zekerheid dat organisaties niet gaan omvallen.

Wij zien gelukkig een aantal positieve elementen in het aangepaste voorstel van het College. De extra tijd die organisaties gaan krijgen helpt en dat het College in dit veld gaat verbinden ‘het bij elkaar brengen van partijen’ en gaat activeren ‘met hen in gesprek gaan’ helpt ook. Het College legt de verbinding tussen het particulier initiatief en de bijdrage die zij leveren aan de Civil Society en legt de verbinding met de netwerksamenleving. Beide punten zijn wat ons betreft het inhoudelijke uitgangspunt waarop het subsidiebeleidskader ingericht zou moeten worden. Het College heeft, net als onze fractie, vertrouwen in de kracht van de samenleving en gelooft dat door innovatie nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. Hier geloven wij ook in. Dat hiervoor ook geld beschikbaar komt vindt de PvdA een goed voorstel. De criteria voor deze nieuwe initiatieven die steun van de gemeente kunnen krijgen, zijn nog niet opgesteld. Wij verzoeken het College om deze criteria niet te eng te formuleren, dit kan juist innovatie ook in de weg staan. Wij willen aan het College vragen om pas over te gaan met het verstrekken van deze middelen als er meer zicht is op de gevolgen van de getemporiseerde bezuiniging op het particulier initiatief. Wij willen dit toegezegd krijgen, net als dat wij toegezegd willen krijgen dat het College als partner met de organisaties uit het particulier initiatief gaat kijken hoe zij kunnen blijven bijdragen aan deze mooie gemeente met minder of geen gemeentelijke bijdrage. Als het toch onmogelijk blijkt dat organisaties de vaste exploitatie niet rond kunnen krijgen, dan moet de gemeente wat ons betreft ruimhartig omgaan met de middelen van nieuwe initiatieven en hier ook deze organisaties in tegemoet blijven komen. Mocht de behoefte van de organisaties niet overeenkomen met het bedrag dat beschikbaar is voor deze nieuwe initiatieven, dan verwachten wij dat de Raad gevraagd wordt om binnen de begroting op zoek te gaan naar financiële middelen voor deze organisaties.

Voor de PvdA is dit een belangrijk punt, omdat wij er sterk in geloven dat in deze tijd de gemeente moet investeren in de Civil Society, omdat mensen met elkaar in verbinding moeten worden gebracht, liefst op de ‘goedkopere plekken in het particulier initiatief’ om een samenleving te zijn waar mensen om elkaar geven en voor elkaar zorgen. Want dat is de kanteling waar we het over hebben, eerst zelf verantwoordelijk, dan hulp vragen aan je familie/ buren/ zangmaatje bij het koor/ sportmaatje, dan bij het gemeenschappelijke en nog vrije aanbod van professionele organisaties en uiteindelijk door specifieke zorg op maat.

Marieke van Bijnen

Marieke van Bijnen

Mijn naam is Marieke van Bijnen, ik ben 29 jaar oud en moeder van Isabelle (4 jaar oud) en Alexander (3 jaar oud). Wij wonen in de nieuwe wijk Keijzershof in Pijnacker. Voorheen hebben wij in Nootdorp gewoond. In mijn leven heb ik door mijn werk en vrijwilligerswerk met mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke

Meer over Marieke van Bijnen