Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 23 oktober 2016

PvdA Pijnacker-Nootdorp komt met voorstel bestrijding kinderarmoede

Mee kunnen doen en het hebben van kansen is een recht van ieder kind, ongeacht afkomst en achtergrond. Ook in Pijnacker-Nootdorp groeien er kinderen op in armoede, kinderen die niet vanzelfsprekend overal aan mee kunnen doen. Goed nieuws is dat er nu vanuit de landelijke overheid structureel geld komt om deze kinderen te helpen. Minder goed nieuws is dat in onze gemeente op dit moment nog maar een klein deel van dit geld bij deze doelgroep terecht komt. De rest van het beschikbare geld wordt in de Algemene Reserve, zeg maar de gemeentelijke spaarpot, gestopt. Dit terwijl het aantal kinderen in armoede stijgt in onze gemeente. De PvdA wil dan ook dat de gemeente het geld gaat besteden aan de groep waar het voor bedoeld is, namelijk kinderen in armoede. De PvdA-fractie komt daarom bij de aanstaande bespreking van de Programmabegroting in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp met een voorstel om de kinderarmoede in onze gemeente tegen te gaan.

De PvdA wil dat er voor kinderen uit arme gezinnen een kindpakket komt, als uitbreiding op de bestaande regelingen. Fractievoorzitter Marieke van Bijnen licht de noodzaak toe: “Uit de meest recente armoedemonitor blijkt dat het aantal kinderen dat opgroeit in armoede in Pijnacker-Nootdorp van 468 kinderen in 2013 naar 639 nu is gestegen. Kinderen uit 20% van de eenoudergezinnen groeien op in armoede. Kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld, staan vaak aan de zijlijn. De PvdA Pijnacker-Nootdorp wil dat alle kinderen de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. Dat betekent mee kunnen doen met bijvoorbeeld sport, cultuur en op school.”

Vanaf 2015 heeft de Rijksoverheid al 90 miljoen euro structureel vrijgemaakt ter bestrijding van dit grote probleem. Uit vragen aan het College door de PvdA blijkt dat dit voor onze gemeente betekent dat hiervan 108.000 euro extra via het gemeentefonds per jaar wordt uitgekeerd. Uit de beantwoording blijkt ook dat 10.000 euro hiervan is bijgevoegd aan het jeugdsport- en cultuurfonds. En 95.000 euro gaat naar schuldenbeleid in de gemeente. Dit is helaas alleen geen nieuwe besteding, maar een uitgave die altijd al gemaakt werd, dus is het geen extra inzet voor het groeiende probleem, de gemeente pot het geld dat hierdoor overblijft namelijk op in de Algemene Reserve.

Onlangs kondigde het kabinet aan dat er vanaf 2017 jaarlijks structureel 100 miljoen euro voor gemeenten beschikbaar komt. De 100 miljoen is geoormerkt, dit betekent dat gemeenten het geld niet vrij mogen gebruiken, maar dat het echt wordt ingezet voor armoedebestrijding. De PvdA Pijnacker-Nootdorp is blij dat het geld door het kabinet is geoormerkt, want in Pijnacker-Nootdorp werd het ontvangen geld tot nu toe maar voor een klein gedeelte uitgegeven aan armoedebestrijding. Voor de zomer, bij de bespreking van de Kadernota heeft de PvdA-fractie de wethouder van Sociale Zaken hier al op aangesproken, ook omdat de cijfers hierover niet klip en klaar waren opgenomen in de stukken voor de gemeenteraad. Om in aanmerking te komen voor het Rijksgeld moet de gemeente met een duidelijk plan komen. Dit kan door het plan in de vorm van een Kindpakket te gieten, met daarin een samenhangend pakket aan maatregelen. De PvdA zal hiervoor een voorstel indienen bij  de bespreking van de Programmabegroting.

van Bijnen was over dit onderwerp aan het woord in de uitzending van het radioprogramma Dossier Mastenbroek, klik hier om het te beluisteren.

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems