Door Privé: Redactie op 9 februari 2014

PvdA: gemeenteraad van Pijnacker- Nootdorp grijpt te snel naar zwaar middel

Afgelopen donderdag diende de fractie van Gemeentebelangen een motie van afkeuring in tegen de fractie van Eerlijk Alternatief (EA). De PvdA steunde, in tegenstelling tot alle andere partijen, deze motie niet. Het feit dát deze fractie vragen stelde, veroordelen wij namelijk niet. Een van de taken van een gemeenteraadslid is het controleren van het College en een van de instrumenten daarvoor is het stellen van vragen. EA schaadt onze gemeente en de aangehaalde personen, door de wijze waarop zij de vragen stelde. EA had bijvoorbeeld beter vertrouwelijk vragen kunnen stellen, in plaats van insinuerende vragen te stellen over de integriteit van partners waarmee de gemeente samenwerkt en van ons College van B&W.
Een motie van afkeuring is wat ons betreft niet op zijn plaats om de volgende vier redenen:
-Ten eerste omdat de motie vraagt aan de Raad om uit te spreken dat de werkwijze van EA afkeurenswaardig is, terwijl alle fracties inclusief de PvdA (minus uiteraard EA) vlak voor het indienen van de motie duidelijk verklaarden de werkwijze van de fractie van EA te veroordelen. Het gesproken woord heeft waarde in de besluitvorming van de Raad! Onze fractie begrijpt niet dat het gesproken woord, dat zelfs met beeld en geluid opgenomen wordt in onze Raad, zijn waarde verliest. Een overbodige motie dus.
-Ten tweede omdat een motie van afkeuring geen enkel effect heeft. Gemeenteraadsleden kunnen elkaar niet ontslaan uit de gemeenteraad. Ze zijn gekozen volksvertegenwoordigers en niet, zoals wethouders en burgemeesters, benoemd. De kiezers hebben het voor het zeggen, als zij dit afkeuren merken we dat tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dit is niet aan de raadsleden. Een motie zonder juridische gevolgen dus, oftewel, een zinloze motie.
-Ten derde omdat nog lang niet alle andere en logischere middelen om EA aan te spreken waren benut. In onze gemeenteraad spraken we in 2003 een gedragscode af. (http://www.pijnacker-nootdorp.nl/politiek-en-organisatie/verordeningen.htm?regulationIdentifier=25718_1). Daarin staat dat de belangen van de gemeente, en in het verlengde daarvan die van de inwoners, het primaire richtsnoer zijn. Geen enkele fractie heeft naar deze gedragscode verwezen. Wij hebben mondeling een poging daartoe gedaan maar dit leverde geen resultaat op. De voorzitter van de gemeenteraad (burgemeester Rik Buddenberg) heeft EA niet aangesproken op het schenden van deze gedragscode. Er is geen fractievoorzitter geweest die zich gemeld heeft om een collega- fractie aan te spreken op het schenden van deze gedragscode. Er is, voor zover wij weten, geen poging ondernomen om EA te bewegen de toon en de stijl van de vragen aan te passen. Deze voorgaande stappen horen ook bij de basisspelregels van hoe wij met elkaar omgaan als raadsleden. Met respect jegens elkaar en elkaars opvattingen zoals we dat voorafgaand aan elke besluitvormende vergadering tegen elkaar uitspreken bij monde van de voorzitter. Oftewel, de motie is prematuur: ons staan andere instrumenten zoals de gedragscode ter beschikking om elkaar aan te spreken.
-Ten vierde omdat een motie van afkeuring tegen een raadsfractie hoogst ongebruikelijk is in Nederland. Wij hebben hier onderzoek naar gedaan en -voor zover wij hebben kunnen vinden- zijn er sinds de invoering van het dualisme (2006) in Nederland, 5 moties van afkeuring ingediend tegen een raadslid, maar nog nooit tegen een volledige raadsfractie. Waar ze wel zijn ingediend tegen een raadslid gaat het om twee categorieën raadsleden: de spookraadsleden (gemeenteraadsleden die nooit op de vergadering komen opdagen maar wel vergoeding voor raadswerk ontvangen) en raadsleden die niet integer gehandeld hebben. In deze laatste gevallen is er eerst onderzoek geweest door het BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten), waarbij officieel bewezen werd dat er niet integer gehandeld werd, waarna de gemeenteraad overging tot een motie van afkeuring. Een motie van afkeuring is dus hoogst ongebruikelijk en is tot nu toe in Nederland alleen bij zeer zware gevallen ingezet.

Wij nemen afstand van de toon en stijl van de vragen van EA. Maar een motie van afkeuring is overbodig, zinloos, prematuur en zwaar.

PvdA-fractie Pijnacker-Nootdorp