Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 28 oktober 2014

PvdA blij met aannemen motie door raad: 73 kinderen van wachtlijst

Bij de begrotingsbehandeling op 15 oktober jl. heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de motie op initiatief van de PvdA-fractie om 73 kinderen per direct van de wachtlijst te halen voor ondersteuning vanuit het Jeugd- Sport- en Cultuurfonds.
De antwoorden van het College op onze vragen over deze wachtlijst (zie ons eerder bericht hierover) kwamen anderhalf uur voor het debat aan bij de Griffie. De wachtlijst bleek fors te zijn, 73 kinderen. Nadat 73 kinderen wel een toelage hadden kunnen krijgen was eind juli het fonds leeg. Uit de beantwoording bleek dat het College wilde wachten tot de evaluatie in december om te besluiten of aanvulling van het fonds noodzakelijk was. Marieke van Bijnen liet in het debat klip en klaar weten dat wat de PvdA betrof deze kinderen niet nog langer zouden moeten wachten. Juist kinderen die gebruik maken van dit fonds lopen het risico op sociaal isolement: kunnen sporten, toneelspelen of muziekspelen helpt daartegen, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Er was om dit tekort op te lossen 25.000 euro nodig. Daarom werd een motie ingediend om het in elk geval voor dit jaar te regelen. Tijdens de vergadering nog, toen bleek dat de oorspronkelijke dekking niet toereikend was, werd met hulp van de wethouder financiën Peter van Haagen een dekking gevonden in het budget van de bijzondere bijstand. Alle fracties ondersteunden vervolgens deze motie, zodat de 73 kinderen op de wachtlijst nu gelijk geholpen kunnen worden. Helaas is het nog niet gelukt om het budget voor volgend jaar ook gelijk op het goede niveau te krijgen: dat zal alsnog in december moeten gebeuren naar aanleiding van de evaluatie. Gezien de positieve houding van de gemeenteraad heeft de PvdA-fractie alle hoop dat dit goed gaat komen. Immers: de gemeente heeft van het Rijk juist voor dit soort doelen 125.00 beschikbaar gekregen.

Daarnaast heeft de PvdA-fractie op het gebied van wethouder Van Staalduine de toezegging gekregen dat de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties zoveel als mogelijk naar voren gehaald zullen worden: hierdoor kon ons amendement om de afspraken van eind 2015 naar begin 2015 te halen ingetrokken worden.

In de oordeelsvorming hadden wij al opmerkingen gemaakt over de werkwijzeafspraken die het College in het Collegeprogramma had neergelegd. Bovendien wilden wij een concretere uitwerking van de ambities in het Collegeprogramma, bijvoorbeeld door een haalbaarheidstoets. Hier zal binnenkort door het College meer informatie over verstrekt worden, ook deze motie kon ingetrokken worden.

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems