Door Privé: Redactie op 3 maart 2014

Onze resultaten van de raadsperiode 2010-2014

In de verkiezingscampagne vliegen de beloftes over en weer. Maar wat hebben wij de afgelopen vier jaar gedaan? Een greep uit de zaken die wij als PvdA belangrijk vinden staat hier.

WERK EN INKOMEN

 • Door afspraken te maken in het coalitieakkoord zijn in de afgelopen periode bij de miljoenen die de gemeente moest bezuinigen de kwetsbare groepen en mensen met lage inkomens zoveel als mogelijk ontzien.
 • Er is sinds begin 2013 een collectieve ziektekostenverzekering gekomen voor inwoners met maximaal 110% van het sociaal minimum. De regeling is door de grote deelname vanuit de doelgroep zo kort na de invoering nu al een succes te noemen.
 • Wij hebben aangedrongen op de invoering van een kortingspas voor de minima zodat zij tegen een gereduceerd tarief deel kunnen nemen aan sport, cultuur en andere activiteiten. De gemeente werkt daarom nu hard aan de invoering van een kortingspas voor inwoners met een laag inkomen.
 • Keer op keer aandacht vragen voor dat àlle kinderen mee moeten kunnen doen had resultaat: Er is een sinds januari 2014 een jeugdsportfonds en een jeugdcultuurfonds, waaruit voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen contributie en attributen kunnen worden betaald.
 • Activiteiten in het gezamenlijk belang van ondernemers komen nu van de grond door verplichte samenwerking via het ondernemersfonds. Dit bevordert de veiligheid en de sociale cohesie tussen ondernemers. Dit is goed voor de aantrekkingskracht van winkelcentra en bedrijventerreinen. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat ondernemingen die niet betalen, de ‘freeriders’, wel profiteren en niet betalen.

MEEDOEN

 • Door keer op keer aandacht te vragen voor zorgvuldige overgang naar de nieuwe taken die de gemeente vanaf 2015 zal krijgen op het gebied van zorg en welzijn is onze gemeente vroeg begonnen met het voorbereiden op de decentralisaties. In deze overgangsperiode is informatie over de voortgang niet altijd makkelijk te krijgen, wij hebben veel energie besteed aan het vaak bespreken in de gemeenteraad van de voortgang van dit dossier.
 • In het jeugdbeleid is de focus komen te liggen op preventief opbouwwerk: door meer in de wijk te bewegen kunnen jongerenwerkers eraan meewerken dat problemen met jongeren worden voorkomen.
 • Door het opheffen van het fietsverbod op het Raadhuisplein in Pijnacker zijn de winkels in winkelcentrum Ackershof ook bereikbaar voor mensen die niet goed ter been zijn maar nog wel kunnen fietsen. Hierdoor kunnen ouderen langer zelf hun boodschappen bljiven doen.
 • Jongeren  in onze gemeente zijn in verhouding tot leeftijdsgenoten elders in Nederland stevige drinkers. Met steun van de PvdA heeft de gemeente  een  alcoholontmoedingsbeleid gestart.  Preventie van alcoholmisbruik voorkomt gezondheidsschade èn overlast.

ONDERWIJS EN JEUGD

 • Met de inzet van combinatiefunctionarissen realiseert de gemeente een samenhangend netwerk  in wijken en buurten tussen onderwijs en maatschappelijke organisaties op het gebied van jeugd, sport en cultuur.
 • Er is een stevige aanpak van schoolverzuim gekomen. Door inzet van het team leerplicht en de leerplichtambtenaar is er een beter beeld van het verzuim in onze gemeente en kan spijbelen effectief bestreden worden.
 • Samen met het CJG en het jeugd- en jongerenwerk heeft de gemeente pesten als vast onderwerp van aandacht gemaakt, in plaats van maar éénmaal per jaar op de landelijke dag tegen pesten.
 • De verkeersveiligheid rond scholen is beter gewaarborgd door in samenspraak met ouders en wijkbewoners veilige routes naar de scholen te maken.
 • De gemeente zet in op gezonde schoolgebouwen. Kinderen in een gezond schoolgebouw presteren beter dan kinderen in slecht geventileerde of tochtende ruimtes. Goede isolatie is beter voor de energierekening van scholen.
 • In het multifunctioneel centrum het Nest in de wijk Keijzershof is sinds september 2013 een school voor Speciaal Basisonderwijs gevestigd. Hierdoor is het onderwijsaanbod in onze gemeente nog breder geworden.
 • Wij hebben, samen met een meerderheid van de gemeenteraad er voor gezorgd dat de  openbare basisschool in de nieuw te bouwen wijk Ackerswoude in het bestemmingsplan terug is geplaatst

WONEN

 • De PvdA trok aan de bel toen woningbouwcorporatie Vestia dreigde om te vallen en er veel sociale huurwoningen in Nootdorp dreigden te verdwijnen. Huurwoningen zouden verkocht moeten worden. Tot dat moment wilde de gemeente liever niet ingrijpen maar afwachten totdat vanuit Den Haag oplossingen zouden komen. Op aandringen van onder andere de PvdA is de gemeente gaan samenwerken met andere Vestia- gemeenten om oplossingen te zoeken en is er een oplossing gevonden voor de huurwoningen uit de Vestia- voorraad.
 • De PvdA heeft zich ingezet voor het  verbeteren kwaliteit bestaande woningen: samen met de woningbouwcorporaties werkt de gemeente nu aan het energiezuinig maken sociale huurwoningen.
 • Sinds juli 2013 zijn ook in onze gemeente startersleningen mogelijk als steun in de rug voor jongeren die een eerste woning willen kopen, mede door onze steun

EEN VEILIGE GEMEENTE PIJNACKER-NOOTDORP

 • Wijkgericht werken, dat begon als pilot in de vorige periode is nu uitgerold over de gehele gemeente. Hierdoor is er, in de wijk, overleg tussen buurtbewoners, woningcorporaties, welzijnswerk en politie om wijkgericht samen te werken.
 • Driemensschappen. De PvdA was al voorstander van de driemensschappen: de wijkagent, de jongerenwerker en de wijkmanager van de gemeente in iedere kern houden korte lijnen met elkaar. Deze aanpak is zeer effectief gebleken. Zo komen spanningen en problemen zo vroeg mogelijk in beeld en kan snel en adequaat aan oplossingen worden gewerkt. Daar gaan we natuurlijk mee door!

•             De PvdA wil de vrije ruimte bij de politie-inzet die de gemeenteraad heeft, blijven inzetten om de meest hinderlijke overlast voor de burgers aan te pakken: kleine criminaliteit, vandalisme en hufterig gedrag.

•             De PvdA heeft ervoor gezorgd dat gemeentelijke handhavers worden ingezet op overlast door zwerfvuil, milieuvervuiling, hondenpoep en foutparkeren.

CULTUUR EN SPORT

•Sportaccomodaties zijn ondanks de bezuinigingen, meegegroeid met de groei van onze gemeente: er zijn meer sportvelden en meer kunstgrasvelden bijgekomen.

•De eerste sportcombinatiefunctionarissen zijn aan de slag. Deze verbinden school, buitenschoolse opvang, sportverenigingen en jeugdwerk waardoor meer jongeren in aanraking komen met sport.

•Cultureel erfgoed: De verkeerstoren in Ypenburg is behouden en tot  gemeentelijk monument verklaard

RUIMTE, MOBILITEIT, NATUUR EN MILIEU

 • De voorzieningen bij tramlijn 15 zijn definitief  ingericht, inclusief terugplaatsing van de overdekte fietsenstalling. De keerlus van de tram om Mercato verdwijnt vermoedelijk in 2015.
 • Circussen met wilde dieren zijn niet meer welkom in onze gemeente
 • Dierenwelzijn is een punt van aandacht geworden in het gemeentelijk beleid
 • De kwaliteit van de Dobbeplas is verbeterd, door maatregelen is  blauwalg vanaf komende zomer verdwenen zodat goed zwemwater ontstaat
 • Rondom scholen zijn veilige schoolroutes aangelegd
 • In de Parade zijn op verzoek van de PvdA zogenaamde ‘nietjes’ (fietsenrekken) geplaatst voor de winkels zodat fietsers niet ver hoeven te sjouwen naar de stalling met boodschappen. Hierdoor wordt het op de fiets boodschappen doen gemakkelijker.
 • Het fietsverbod op het Raadhuisplein in Pijnacker is opgeheven.

FINANCIEN

 • Ondanks dat er structureel 7 miljoen euro op de begroting van de gemeente is bezuinigd, is mede door onze inzet bereikt dat kwetsbare groepen zo weinig mogelijk geraakt zijn door deze bezuinigingen.
 • De afgelopen jaren maar ook de komende jaren is er zicht op een sluitende begroting.