Door Amarins Komduur-Daems op 12 oktober 2014

Nota parkeernormen: PvdA blij met minder regels

Afgelopen donderdag bespraken we in de gemeenteraad de 1e wijziging Nota Parkeernormen 2012. De PvdA staat  voor een gemeente waar mensen op een prettige en goede manier met elkaar samen leven, werken en recreëren.  Dat betekent ook een goed parkeerbeleid dat er voor zorgt dat er geen sprake is van parkeeroverlast. Echter:  Veel goed bedoeld beleid wordt opgezet vanuit een bepaald oogpunt, zoals parkeerbeleid en brandveiligheid. Door de opeenstapeling van al deze regels en beleidsnota’s lopen projecten vertraging op en zijn er onnodig hoge kosten. Wij willen daarom dat in Pijnacker-Nootdorp de gemeentelijke regels op overbodigheid getoetst worden en de bureaucratie verminderd waar dat maar enigszins mogelijk is. Daarom is de PvdA-fractie blij met het toevoegen van de hardheidsclausule die maatwerk mogelijk maakt. Te vaak hebben we in de afgelopen periode gezien dat door rigide parkeerregels veelbelovende ontwikkelingen op het laatste moment niet door konden gaan omdat het niet mogelijk was op eigen terrein parkeerplaatsen te realiseren, terwijl even verderop dat wel mogelijk was. Op zo’n moment gaan de regels ten koste van de leefbaarheid in het dorp en moet er de mogelijkheid zijn om een andere afweging te maken. De hardheidsclausule biedt die mogelijkheid.

De parkeernorm voor eenpersoonshuishoudens wordt realistischer gemaakt. Hoewel de gegevens van CBS en CROW die gebruikt worden om te komen tot de lagere parkeernorm van 1,2 parkeerplaats per woning in plaats van 1,55 parkeerplaats eigenlijk niet geschikt zijn om een berekening te maken zoals de gemeente deze gemaakt heeft maar bedoeld zijn om in afwegingskader te plaatsen, kan de PvdA zich wel vinden in het voorstel om de norm wat naar beneden bij te stellen. Terecht wordt opgemerkt dat starterswoningen misschien nu nog éénpersoons zijn, maar in de toekomst mogelijk door meerdere mensen bewoond zullen worden met een ander autogebruik als gevolg. Veel tweeverdieners hebben bijvoorbeeld beide een auto voor het woon-werk verkeer, dat is nu eenmaal de realiteit. Ook deze inwoners moeten prettig kunnen wonen en dat betekent ook dat er voldoende parkeergelegenheid moet zijn.

Het aantal parkeerplaatsen wordt niet langer beperkt. Het maximum gaat er af. De PvdA vindt dit in het kader van het eerder al genoemde terugdringen van overbodige regels een goed voorstel. Ruimte is duur en schaars dus ontwikkelaars zullen niet zomaar oneindig veel parkeerplaatsen gaan realiseren: daar hoeft geen kop op vanuit de gemeente.

Wat ons betreft is het plan voldoende rijp voor de inspraak. Wij zijn benieuwd naar de op- en aanmerkingen die in de inspraakfase nog gemaakt worden.

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems