Door Amarins Komduur-Daems op 29 november 2015

Nieuws uit de fractie week 47 en 48

De raadsvergaderingen van november lieten een gemeenteraad zien die duidelijkheid eiste en niet akkoord ging met vage stippen op de horizon als visie. Ook was er deze week een interessant gesprek tussen raadsleden en de woningcorporatie Rondom Wonen over het ondernemingsplan van Rondom Wonen.

Visie op digitale dienstverlening
De gemeenteraad kreeg het besluit voorgelegd dat ingezet wordt op zorgen dat de ruimt 90% van de inwoners die wel kunnen maar nog niet weten of willen te verleiden te kiezen voor digitale dienstverlening door de gemeente. Door hier op in te zetten blijft ruimte over om de mensen die niet digitaal kunnen ook te helpen is het idee.  In de oordeelsvormende vergadering werden harde noten gekraakt over het ontbreken van een strategisch plan hoe deze 90% bereikt gaat worden. Jan-Willem Maas gaf namens onze PvdA-fractie aan dat in deze visie een visie op de communicatie over digitale dienstverlening ontbreekt, terwijl het hier toch vooral om direct contact met onze inwoners gaat. Bij de eerste bespreking van het plan was door de PvdA ook al gevraagd om de communicatiestrategie. Destijds werd gezegd dat deze in het plan terug zou komen. Tijdens de oordeelsvormende raad bleek uit de woorden van wethouder Minderhoud dat er géén plan komt, omdat de ontwikkelingen te snel gaan. Jan-Willem Maas liet weten hierdoor toch echt wel de weg kwijt te raken. Ook de heren van der Hoeven van D66 en Lodewijk van de VVD raakten het spoor bijster bij het doorvragen naar een plan bij de wethouder. In de besluitvormende raad een week later dienden Trots en Liberaal Lokaal een motie in die opriep tot een visie ‘Analoge Dienstverlening’ voor de inwoners die niet digitaal kunnen. Door een toezegging van de wethouder het analoge deel zeker niet over te slaan trok Trots de motie weer in. PvdA, GroenLinks en CDA dienden een amendement in om uit de keuzescenario’s het element prijsdifferentiatie te schrappen. Het goedkoper maken van digitale aanvragen dan aanvragen via de balie of op papier stond als optie genoemd in de plannen. Omdat de indieners vinden dat niet de prijs de prikkel moet zijn om te kiezen voor digitaal, maar dat dit makkelijker en beter kan door meer snelheid, toegankelijkheid en gemak te bieden bij digitale aanvragen, dus door eerst in te zetten op verleiden. Een warrig debat met de wethouder volgde: de prijsdifferentiatie was nog niet zeker, en als het werd ingevoerd zou de raad betrokken worden. Maar op vragen waarom dan het vraagteken niet uit de tabel verwijderd kon worden kwam geen antwoord. Ook bleef wederom in de lucht hangen waar de strategie en het plan bleef. D66, VVD, CDA en GroenLinks dienden dan ook een motie in om voor 1 mei 2016 een uitvoeringsstrategie op te stellen en aan de gemeenteraad ter besluitvorming uit te leggen, zodat de gemeenteraad zicht krijgt op hoe de dienstverlening zich de komende jaren ontwikkelt, en hoe de privacy van burgers en de toegang tot de dienstverlening blijvend worden gewaarborgd. Deze motie werd unaniem aangenomen: een duidelijk signaal van de gemeenteraad dat de visie een duidelijk vertrekpunt en helder toetsbaar toekomstbeeld mist. Het amendement over het schrappen van de prijsdifferentiatie is ook aangenomen.

Ontwerp-visie duurzame mobiliteit
Na de oordeelsvorming twee weken geleden bleek dat alle partijen in de gemeenteraad nog te mager vonden en dat deze nog aangepast moest worden. Tegelijkertijd wilden de meeste partijen de voortgang van dit dossier niet frustreren en zorgen dat het onderwerp de inspraak in kan. De oplossing was een bijna-raadsbreed amendement waarin als besluit toegevoegd werd dat na de inspraakperiode de Visie op Duurzame Mobiliteit zonodig aangepast wordt naar aanleiding van de inspraakreacties en ontvangen zienswijzen en daarbij ook meer dan nu uit te gaan van de evaluaties van tot op heden gevoerd beleid en analyses van de huidige en toekomstige situatie inclusief kwantitatieve gegevens omtrent bereikbaarheid en mobiliteit. Deze laatste ontbraken namelijk in de visie. Ook moet hier het uit de Visie voortvloeiende Uitvoeringsprogramma tegelijkertijd met de visie aangeboden worden aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Stakeholdersdialoog Rondom Wonen
Rondom Wonen, de woningcorporatie die actief is in Pijnacker, organiseerde afgelopen woensdag een stakeholders-dialoog over hun ondernemingsplan. Door de veranderde Woningwet verandert de rol van de gemeente. Er zullen bijvoorbeeld prestatieafspraken gemaakt moeten worden met de woningcorporaties en de gemeente. Alle reden voor Rondom Wonen om de raadsleden uit te nodigen. Namens de PvdA-fractie was woordvoerder Wonen Amarins Komduur aanwezig. Opvallend was dat breed gedeeld werd dat er een tekort is aan goedkope huurwoningen. Ook is het scheefwonen een probleem. Rondom Wonen gaf als duidelijk signaal dat er een woonvisie moet komen vanuit de gemeente, dit is nodig als fundament voor het beleid van Rondom Wonen. Interessant was ook de discussie over hoe het scheefwonen (mensen met een te hoog inkomen voor de woning waar ze in wonen) tegen te gaan. Er is niet veel aan te doen, want voor mensen die teveel inkomen hebben voor een sociale huurwoning maar te weinig om te kopen of in vrije sector te huren is de sprong naar koop of dure huur nu vaak te groot. Met een inkomen tussen 34.000 en 39.000 kun je nu nergens terecht. Ook Rondom Wonen noemde als oplossing een  de starterslening.

Belastingverordeningen
Bij de belastingverordeningen werd een amendement in gediend op het onderdeel hondenbelasting. Doormiddel van een raadsbreed amendement hoeft er voortaan geen hondenbelasting meer betaald te worden voor de buddyhond voor patiënten met een post-traumatische stress stoornis, de epilepsie-hulphond en de therapiehulphond. Blindengeleidenhonden en honden voor gehandicapten waren al vrijgesteld.

Motie Starterslening
In een gemeenteraadsvergadering eerder dit jaar kon een amendement over het behouden van de Starterslening niet ingediend worden door onduidelijkheid over de dekking. Om te zorgen dat de starterslening blijft werd daarom nu alsnog een motie ingediend om de werking van de verordening Startersleningen voorlopig te handhaven en een nieuw krediet van 500.000 euro beschikbaar te stellen en de kosten van naar schatting 50.000 euro te dekken uit de Algemene Reserve. Deze motie werd ingediend door CDA, Gemeentebelangen, LPN, Eerlijk Alternatief, PvdA, Trots en CU-SGP en is aangenomen door de gemeenteraad.

 

Namens de fractie,

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems