Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 15 november 2015

Nieuws uit de fractie week 45 en 46

In week 45 en 46 benoemde de gemeenteraad haar nieuwe griffier, organiseerden PvdA, D66, VVD en CDA samen een drukbezocht politiek café over onderwijs en werd er druk vergaderd over mobiliteit, wonen, baggeren en nog veel meer.

Benoeming nieuwe griffier
Op 5 november was er een korte besluitvormende vergadering ingelast voor de al geplande beeldvormende vergadering. Dit om de heer Berend Sepers te benoemen als nieuwe griffier van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. De PvdA-fractie wenst de heer Sepers veel succes en kijkt uit naar de samenwerking.
Lange beeldvormende raadsvergadering met veel onderwerpen
Na de benoeming van de nieuwe griffier was het tijd voor de beeldvormende vergadering van 5 november. Raadsleden mogen dan op verheldering gerichte vragen stellen, maar nog niet hun mening geven over de voorliggende voorstellen. Dat is soms nog best ingewikkeld, zo bleek ook deze vergadering weer. Grote punten die op de agenda stonden waren: Beheerplan Civiele Kunstwerken, Visie op digitale dienstverlening, Ontwerpvisie Duurzame Mobiliteit Pijnacker-Nootdorp en de Uitvoeringsstrategie Wonen. Bij Civiele Kunstwerken werd ingesproken door de wijkvereniging Koningshof (dhr. Duursma) en de heer Quist. Zij gaven beiden aan dat omwonenden en de wijkvereniging niet op een goede manier betrokken waren geweest bij het besluit om de houten bruggetjes bij het Baken en bij de Zuiderstraat niet te vervangen. In hun betoog gaven ze aan dat er nog veel gebruik van de bruggen wordt gemaakt en dat wel degelijk een functie vervullen. Ook hadden de insprekers zich beide overvallen gevoeld door het plan zoals het nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Zie voor de inspraak hier (agendapunt 5i ):
Politiek café over onderwijs
Op 9 november organiseerde de PvdA samen met D66, CDA en VVD een Politiek Café in het Witte Huis over onderwijs. De avond werd geopende door burgemeester Francisca Ravestein, daarna gingen Tweede Kamerleden Paul van Meenen (D66), Loes Ypma (PvdA), Michel Rog (CDA) en Anne-Wil Lucas (VVD) met elkaar in debat over actuele onderwijsthema’s. Wethouder onderwijs José van Egmond verzorgde een samenvatting van de avond. Er was veel belangstelling voor het Politiek Café, teken dat het onderwerp onderwijs ook in Pijnacker-Nootdorp volop leeft en in de belangstelling staat.
Twee vergaderingen op 12 november
Op 12 november waren er twee vergaderingen: Commissie Ter Controle van de Rekening en de eerste Oordeelsvormende raad van deze maand (de volgende oordeelsvorming is op 19 november). De rekeningencommissie vergaderde over de opdracht accountantscontrole en verlenging van het contract van de accountant. Er waren vooral veel vragen over het meerwerk naar aanleiding van de decentralisaties. Deze vergadering is via deze link te bekijken: http://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/vergadering/209733/commissie+Ter+controle+Rekening+12-11-2015 In de oordeelsvormende raadsvergadering stonden de Zienswijze concept-werkplan Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Ontwerpvisie Duurzame mobiliteit, Uitvoeringsstrategie Wonen, Beheerplan Civiele Kunstwerken,  Beheerplan Baggeren 2016-2019 en Opheffen gemeenschappelijke regeling De Groenzoom op de agenda. Het videoverslag en de bijbehorende stukken staan hier:

Civiele Kunstwerken oftewel bruggen en tunnels
Aan het eind van de oordeelsvorming over Civiele Kunstwerken luchtte PvdA raadslid Marieke van Bijnen haar hart. “Waarom heeft het onderwerp wat we vanavond bespreken zo’n onmogelijke titel meegekregen?” Welke bewoner van ons dorp heeft nu in de gaten dat we besluiten gaan nemen over bruggen, tunnels, vlonders en steigers, want dat verwacht je toch niet achter de naam Beheerplan Civiele Kunstwerken? Toch zou het, als het Collegevoorstel ongewijzigd aangenomen wordt door de raad, mogelijk zijn dat er voor omwonenden onverwacht, voet- en fietsbruggetjes ineens niet meer vervangen worden. De gemeente beschikt over circa 320, zoals dat in gemeentejargon zo mooi heet,  ‘civiele kunstwerken’. De gemeente breidt momenteel verder uit met de ontwikkeling van de Groenzoom, Ackerswoude, Keijzershof en in de buiten stedelijke gebieden, dus ook het aantal zal groeien  tot circa 370 civiele kunstwerken. De komende vier jaar ligt in het Beheerplan de nadruk op het vervangen van relatief veel houten bruggen uit de vorige eeuw bereiken het einde van hun levensduur. In het Beheerplan dat ter bespreken bij de gemeenteraad voor ligt wordt het vervangen van een object afgezet tegen het gebruik en de opdracht om (waar mogelijk) areaal in bestaand gebied te verminderen. De komende 4 jaar moeten 54 civiele kunstwerken worden vervangen, de kosten daarvoor bedragen circa € 2.500.000. De kunstwerken komen veelal uit de jaren 80 en hebben einde levensduur bereikt. Het is niet nodig om elk object 1 op 1 te vervangen. Door veranderingen in lokale en regionale netwerken kan het zijn dat bijvoorbeeld een brug ‘overbodig’ wordt. Van de 54 te vervangen objecten zijn er 9 aangemerkt als ‘minder waardevol’ het advies is om deze niet te vervangen.Het gaat hier om in Pijnacker de houten brug bij het Baken, de houten brug bij de Zuiderstraat, twee steigers bij de Loete en de steigers bij de Rietsingel en de Kolk. In Delfgauw wil de steiger bij de Hollandsche Tuyn en in Nootdorp de stalen brug bij de Meidoornlaan.
Ontwerpvisie Duurzame Mobiliteit Pijnacker-Nootdorp
Namens de PvdA-fractie gaf Amarins Komduur aan dat de beeldvormende vergadering over de Ontwerpvisie eerder een vertroebeld beeld opleverde dan een helder beeld. Dat is zorgelijk en wel om drie redenen. Ten eerste is onze zorg over de inhoud, omdat in deze visie het waarom, het hoe en het wat voortdurend door elkaar lopen. De tweede zorg is over de houdbaarheid van het plan omdat algemeen beschikbare kennis over mobiliteit in de toekomst niet meegenomen is. De derde zorg is het democratisch gehalte van het gevolgde proces. Deze Ontwerpvisie is in de opzet een verhaal dat lekker wegleest en ook nog eens erg mooi geïllustreerd met kindertekeningen over het thema. Er is gesproken met inwoners, met het milieuplatform en echt heel goed is dat ook aan kinderen gevraagd is om hun ideeen en inspiratie. Hulde voor het al in de hele vroege fase betrekken van deze stakeholders. Jammer genoeg blijft het stuk vervolgens steken in goede bedoelingen, zonder waarom, hoe en wat duidelijk te scheiden. Bijvoorbeeld: Waar staan we nu qua duurzame mobiliteit? Als we kijken op duurzaamheidsscore.nl scoort Pijnacker-Nootdorp op dit moment laag. Als we de onderliggende getallen kijken, komt dat vooral door de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast. Maar een concrete aanpak van luchtkwaliteit en verkeerslawaai is iets wat in deze duurzaamheidsvisie ernstig wordt gemist. Zo wordt bijvoorbeeld vaak genoemd dat er gedragsverandering moet komen. Het Milieuplatform signaleert in haar brief zelfs een rode draad want ook bij duurzame energie en huisvuilinzameling moet gedrag veranderd worden. De tijd van Postbus 51-spotjes die je vertelden wat je moest doen ligt gelukkig al lang achter ons: wetenschappelijk onderzoek van communicatiewetenschappers en psychologen leert ons namelijk dat dit helemaal niet werkt. De mens moet verleidt worden tot goed gedrag totdat het goede gedrag een vaste gewoonte geworden is. Om dit voor elkaar te krijgen moet je weten wat voor gedrag je wilt van je inwoners, hiervoor is een visie nodig, focus is nodig. Andere ontbrekende elementen in deze visie zijn bijvoorbeeld, wat zijn autonome ontwikkelingen tot 2040, hoe ziet de mobiliteit er in 2040 uit en waar staan we nu? Hoe gaan we die transitie vormgeven? Waar willen we staan in 2040, 2030, 2020? Het is toch wel zeer merkwaardig, dat noch bij waar we nu staan qua duurzame mobiliteit, noch waar we heen gaat, gebruik gemaakt is van de daarvoor algemeen beschikbare kennis bij instituten als het KIM (Kennisinstituut Mobiliteit), CROW-KpVV, TU Delft en TNO. Zelfrijdende auto’s en auto’s op waterstofmotoren worden niet benoemd bijvoorbeeld.  Dat was de tweede zorg. De derde zorg gaat over het democratisch gehalte van het proces. Het beeld uit de beeldvormende raadsvergadering is dat een vrij lege huls zo hoppakee ter consultatie aan de inwoners voorgelegd wordt, waar de gemeenteraad liefst vooraf niet teveel aan mag veranderen…Er is niets tegen op betrekken van de bevolking, maar als dit zonder kaders of richting gebeurt is de vraag of er wel echt iets gedaan kan worden met de opmerkingen en aanvullingen vanuit de inwoners. Want waar reageren mensen dan op en wat is de garantie dat er wat met die ideeën gebeurt? Hoe weet het College wat het politieke draagvlak is? Ook hier is vooraf visie en focus nodig met daarbij uiteraard nog wel voldoende open ruimte om waardevolle ideeën uit de samenleving over te nemen. Kortom: wat nu voorligt is een mooi begin, maar niet meer dan dat: er mist nog visie, ambitie en urgentie. Er is wat de PvdA betreft een daadwerkelijke visie nodig, en focus is nodig. Het antwoord van de wethouder is dat we nu nog maar bij het ontwerp zijn en dat de gemiste elementen ingebracht kunnen worden in de inspraakfase, of later, na vaststelling van de visie in de Uitvoeringsstrategie opgenomen kunnen worden.  Dit geldt bijvoorbeeld voor het punt van gedragsbeinvloeding.  De toevoeging in tweede termijn van de PvdA en een aantal andere fracties dat gedragsverandering van meet af aan meegenomen moet worden in de visie werd ook afgedaan met: dat komt wel in de Uitvoeringsstrategie. Het debat duurde lang en verliep stroef omdat de wethouder voor alle aangedragen punten bleef verwijzen naar volgende fases van het plan en niet bereid leek ook maar iets te willen wijzigen in de voorliggende concept-visie. PvdA, CDA en GroenLinks gaven aan de ontwerpvisie niet rijp te vinden voor besluitvorming en om vrij te geven voor inspraak, maar omdat zij geen meerderheid vormen is het agendapunt nu wel door naar de besluitvormende raadsvergadering. PvdA en GroenLinks zijn in gesprek over een gezamenlijk amendement zodat nog de hoogst noodzakelijke tekortkomingen gerepareerd worden.
Uitvoeringsstrategie Wonen
Op 2 juli 2015 nam de gemeenteraad de motie 100 x sociaal aan om nu echt werk te gaan maken van de bouw van sociale woningen in onze gemeente. Amarins Komduur gaf in haar spreektijd aan dat de PvdA erg blij was met deze uitspraak van de gemeenteraad, nadat al eerder in het Hoofdlijnenakkoord was opgenomen dat iedereen in onze gemeente een lokale wooncarrière moet kunnen doorlopen en dat de problemen die jongeren en starters ondervinden bij het vinden van een betaalbare woning voor zover dat binnen de mogelijkheden van de gemeente ligt opgelost moet worden. De gemeente is een partner die meedenkt en in de regelgeving en dienstverlening er aan meewerkt dat er voldoende levensloopbestendige woningen, zorgwoningen en starters-woningen zijn. Al vanaf 2011 vraagt de PvdA-fractie om een actievere, houding van het College op dit dossier. In ons WoonActiePlan uit 2011 staat onze wens zo geformuleerd: De gemeente nodigt en daagt alle partijen uit – ook aannemers en projectontwikkelaars – die op de locale woningmarkt actief (willen) zijn om tot een heroverweging te komen van de bouwstromen in Pijnacker-Nootdorp. Na al die jaren zijn wij dan ook erg blij vast te kunnen stellen dat de gemeente de handschoen oppakt en aan de slag gaat om de realisatie van meer aanbod in alle krappe segmenten te realiseren. Het is erg goed dat er nu met deze Uitvoeringsstrategie een heldere opdracht voor regie op nieuwbouwinitiatieven, voorraadbeleid en doorstroming voorligt. Zoals ook in de aanbiedingsnota aan de gemeenteraad staat is Volkhuisvesting een wettelijke taak van de gemeente. Het is dan ook een goede zaak dat de gemeente nu via grondbeleid en ruimtelijk beleid regie gaat voeren en gaat proberen om de realisatie van voldoende woongelegenheid te stimuleren, zelfs via een instrument zoals erfpacht. Ook al een punt uit ons plan uit 2011. In de Doelenboom staat  bij de strategie over de regie op bouwprogramma bij initiatieven van derden met als streven bouwen voor lokale behoefte  tussen haakjes met behoud 30% sociaal norm mits haalbaar. Wat de PvdA betreft moet deze  ‘Ja, mits haalbaar’ omgezet worden in een ‘Ja,tenzij’. De PvdA wil dat de norm is ’30 % sociale woningbouw tenzij er zwaarwegende redenen zijn om van deze norm af te wijken’. Opvallend was dat CDA, VVD en D66 de oorzaak van de krapte van sociale huurwoningen vooral zoeken in de beperkte doorstroming en het scheefwonen. De term ‘scheefwonen’ wordt gebruikt voor huurders met een relatief hoog inkomen die in een sociale huurwoning wonen. Sociale huurwoningen hebben meestal een huurprijs die onder de marktprijs ligt en zijn vooral bedoeld voor mensen met een lager inkomen, zodat ook zij betaalbaar kunnen wonen. CDA, D66 en VVD gaven aan dat door het tekort aan middeldure woningen op te lossen dit scheefwonen (deels) opgelost kan worden. Dat in onze gemeente de totale voorraad sociale huurwoningen dusdanig laag is, dat zelfs als 10% van de huurders doorstroomt naar een middeldure woning er alsnog zeer weinig woningen beschikbaar komen voor nieuwe huurders was geen argument voor de rechtse partijen. Het zal duidelijk zijn dat voor de PvdA het bouwen van meer middeldure woningen, waarvan er toch aardig wat te koop staan in onze gemeente, niet de oplossing is van het nijpend tekort aan goedkope woningen. Wij willen dan ook geen uitstel van de uitvoeringsstrategie om nog plannen voor het bouwen van middeldure woningen toe te voegen aan deze strategie. Zeer eens zijn wij het ook met het Collegevoorstel dat geen uitstel nodig of wenselijk is  bij uitvoering gemeentelijke projecten en prestatieafspraken. Vertraging moet hier absoluut voorkomen worden.
Beheerplan Baggeren
Zonder veel argumenten wordt de eerder ingeboekte bezuiniging in het Beheerplan Baggeren teruggedraaid. De gemeenteraad was hier kritisch over. Marieke van Bijnen (PvdA) gaf aan dat het pijn doet dat er zo gemakkelijk een bezuiniging wordt teruggedraaid omdat er nu wel weer wat ruimte is, terwijl elders in onze gemeente organisaties en verenigingen fors hebben ingeleverd bij de bezuinigingsronde in de vorige periode, sommige organisaties zijn zelfs omgevallen. De PvdA is er geen voorstander van om zonder meer argumentatie dan nu zomaar de bezuiniging op het baggerwerk terug te draaien. Alleen het ombuigen van bezuinigingen op andere dossiers heeft al heel veel discussie opgeleverd in de afgelopen jaren, laat staan het terugdraaien. Het is onverantwoordelijk omdat nu ineens zomaar wel te doen op basis van zo weinig argumenten. Het opbouwen van een reserve uit een meevaller van 420.000 euro klinkt mooi, maar dat is niet meer dan geld wat we over hebben en voor nu even in een potje hebben gestopt. Dat is niet geld wat we over hebben, maar geld wat in een potje staat te wachten op een maatschappelijk doel. De zorg bij de PvdA is of we nog meer van dat soort potjes hebben en daarom is ook aan de accountant gevraagd om als we meer van dit soort potjes hebben deze in kaart te brengen. We moeten niet als gemeenteraad het gevoel hebben dat er geen geld is om uit te geven terwijl we ondertussen na jaren van bezuinigingen alleen maar potjes gaan legen in de algemene reserve. Dat kan toch echt niet de bedoeling zijn om het geld zo te laten verdwijnen en het niet aan te wenden waar het voor bedoeld is.

 

Namens de fractie,

Amarins Komduur

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems